default featured image

กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมงาน THAIFEX – World of food ASIA 2012

กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมงาน THAIFEX – World of food ASIA 2012 ในวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2555 เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจ ขยายตลาดและฐานลูกค้า ให้มีความเ … อ่านต่อ


default featured image

ประชุมกำหนดแผนงานพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปี 2555

ประชุมกำหนดแผนงานพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปี 2555 เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้ร่วมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและกำหนดกิจกรรมเพื่อการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร โดยให้สมาชิกของกลุ่มฯ ได้แสดงความคิ … อ่านต่อ


default featured image

กิจกรรมการสัมมนาสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมอบหมายให้ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาต่อยอดกระบวนการค … อ่านต่อ


default featured image

จัดประชุม ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2554

ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องเงิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ แผนแม่บท และการรับรองแผนแม่บท … อ่านต่อ


default featured image

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างผู้ผลิต กับผู้บริโภค”

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค และการจัดตั้งนิติบุคคลคลัสเตอร์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากสุกร หลักการและเหตุผล ตามที่รัฐบาลได้มีนโ … อ่านต่อ


default featured image

NEC ศภ.6 กสอ. ศึกษาดูงานกลุ่มคลัสเตอร์

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC ศภ.6 กสอ. ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต ระบบการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิตและแปรรูปกุนเชียงเจ้แหม่ม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


default featured image

อบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ CDA

เจ้่่าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ CDA ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2554 (นางสาวภัทรนันท์ ชวฤทธิ์ … อ่านต่อ


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0