ขั้นตอนในการพัฒนาคลัสเตอร์

 1. กระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการรวมกลุ่ม (Promotion and Mobilization)
  • กระตุ้นให้สมาชิกเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการรวม
  • สร้างความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมายและกระบวนการทำงานรวมกันของกลุ่ม
  • จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Team-building) เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มสมาชิก
  • จัดวามโครงสร้างและการบริหารงานของกลุ่มอย่างเป็นระบบ
 2. วิเคราะห์สถานภาพของคลัสเตอร์ (Diagnosis)
  • ศึกษาวิเคราะห์ สถานภาพของกลุ่มอุตสาหกรรม (SWOT Analysis)
  • สำรวจ วิเคราะห์ วินิจฉัยขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมตามแผ่นภูมิ Diamond Model โดยจัดทำเป็นแผนภาพคลัสเตอร์ (Cluster Map)
  • การวิเคราะห์สถานภาพของคลัสเตอร์เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เน้นการมีส่วนรวมของสมาชิกคลัสเตอร์เป็นสำคัญ
 3. จัดทำยุทธศาสตร์(Collaborative Strategy)
  • จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ PCM (Project Cycle Management Method) โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) กลยุทธ์ (Strategy)
  • จัดทำโครงการ (Project) ต่างๆ โดยมีการกำหนดรายระเอียดที่ชัดเจนถึง วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และงบประมาณ
  • ยุทธศาสตร์ของกลุ่มควรมีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดของภูมิภาคนั้นๆ
 4. นำไปสู่การปฏิบัติ (Implementation)
  • นำโครงการนำรอง (Pilot Project) มาปฏิบัติจริงให้เห็นผล โดยเลือกจาก
   • โครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วน
   • โครงการที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
   • โครงการที่สารามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกในกลุ่มได้มากที่สุด
  • ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำมาเป็นบทเรียน (Lesson Learned) ในการพัฒนากลุ่มต่อไป

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0