Super Clusters

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ในภาวะที่ประสบปัญหาการขยายตัวในอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวที่ช้าลงของเศรษฐกิจโลก มีคู่แข่งทางการค้าที่มากขึ้นจากกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก ราคาที่ลดต่ำลงของสินค้าเกษตรที่สำคัญ อันดับความสามารถในการแข่งขัน ที่ลดลง ทำให้สัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมใน GDP ของประเทศลดลงตามไปด้วย ในขณะที่รายได้ประชาชาติต่อคนต่อปี ไม่สามารถขยับเพิ่มสูงขึ้นและยกระดับไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อคน/ปีสูง (High Income) ทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะกับดักรายได้ปานกลาง Upper Middle Income Trap โดยอยู่ที่ระดับ 5,370 บาท/คน/ปี ในขณะที่ประเทศเศรษฐกิจใหม่สามารถพัฒนาไปสู่ประเทศรายได้สูง ผ่านมาตรการต่างๆ รวมทั้งการพัฒนา ซูเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์ในอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญๆ
รัฐบาลปัจจุบันจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาซูเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 9 สาขา คือคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ คลัสเตอร์ดิจิทัล คลัสเตอร์ออโต้เมชั่นและหุ่นยนต์ คลัสเตอร์เครื่องมือแพทย์ คลัสเตอร์อากาศยาน คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป และคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยภายใต้การดำเนินงานดังกล่าวได้กำหนดแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้กำหนดให้มีสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในแต่ละ Sector เพื่อการจูงใจการลงทุน พร้อมได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเป็นการเบื้องต้น โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลัก ดังนั้นเพื่อสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม พร้อมทั้งนำเสนอสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการในแต่ละซูเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์เป้าหมาย ได้รับรู้ รับทราบ และนำไปปฏิบัติได้ เนื่องจากการวิเคราะห์พบว่าคลัสเตอร์ประสบปัญหาขาดการรับรู้ การมีส่วนร่วม และการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ขาดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมสนับสนุน ขาดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และความพร้อมในการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาในเรื่องดังกล่าว รวมไปถึงการสร้างฐาน Infrastructure การสร้างซัพพลายเชนระหว่างซูเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์ รวมทั้งการเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมไทยกับอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจโลก เพื่อการดูดซับเทคโนโลยีและก่อให้เกิดการร่วมธุรกิจของผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการในประเทศต่างๆ ที่มีศักยภาพในแต่ละสาขาที่สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด อันจะนำไปสู่การจัดตั้งอุตสาหกรรมใหม่ในกลุ่มซูเปอร์คลัสเตอร์ของประเทศไทย เพื่อเพิ่มการลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่จะเข้าไปเป็นห่วงโซ่หนึ่ง (Chain) ของเศรษฐกิจโลกได้ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่างๆ และสามารถ Pickup ประเทศไทยให้มีเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมเกิดความพร้อมด้านข้อมูล บุคลากรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่จำเป็น รวมทั้งการกำหนด Roadmap ทิศทางการดำเนินงานของซุปเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์ เป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนในแต่ละคลัสเตอร์ให้สามารถดำเนินการ จึงจำเป็นต้องจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม มาดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้


รายชื่อสมาชิกกลุ่ม Super Cluster
ลำดับ ชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม พื้นที่ ผลผลิต(กิจการ) ปีงบประมาณ
1 ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 20 2560
2 ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ภาคตะวันออก 20 2560
3 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างอัจฉริยะ) กรุงเทพฯ และปริมณฑล 20 2560
4 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมภายในบ้านอัจฉริยะ) กรุงเทพฯ และปริมณฑล 20 2560
5 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จันทบุรี 20 2560
6 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เชียงราย 20 2560
7 ดิจิทัล เชียงใหม่ 20 2560
8 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กรุงเทพฯ และปริมณฑล 20 2560
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0