ไม้ยางพาราทดแทนไม้ป่าจากธรรมชาติ และสนองความต้องการ

|

สืบเนื่องจาก การขยายตัว ของประชากรโลก เป็นผลให้ป่าไม้ ทุกหนแห่งในโลก โดยเฉพาะป่าไม้ ในเขตร้อน ถูกทำลายปีละหลายล้านไร่ เพื่อนำเนื้อไม้ มาใช้ประโยชน์ ด้านที่อยู่อาศัย และใช้สอยในชีวิตประจำวัน สนองความต้องการ ด้านพื้นฐานของมนุษย์ ประเทศผู้เป็นเจ้าของ ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตร้อนเหล่านี้ จึงประสบปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม ก่อเกิดผลกระทบ ต่อสภาพธรรมชาติอย่างรุนแรง ทั้งสภาวะดินฟ้าอากาศ และสภาพสังคมโดยทั่วไป

ประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งในเขตร้อน และประสบภาวะดังกล่าว เช่นเดียวกันกับ อีกหลายหลายประเทศ รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้อง ออกพระราชกำหนด ปิดป่า เมื่อ 15 มกราคม 2532 เพื่อปกป้องป่าไม้ มิให้มีการทำไม้ออกจากป่าอีกต่อไป บรรดา ผู้ประกอบการ ด้านอุตสาหกรรมไม้ โดยเฉพาะด้านการก่อสร้าง และ เครื่องเรือน จึงจำเป็นต้อง หาแหล่งไม้ จากสวนป่าที่มนุษย์ปลูกสร้างขึ้นมาใช้ทดแทน และหนึ่งในจำนวนนั้น คือไม้ยางพารา ซึ่งมีศักยภาพ ทั้งด้านกายภาพ คุณสมบัติ และปริมาณ ที่พร้อมใช้ ทดแทนไม้จากป่าธรรมชาติ ได้ทันที

อ้างอิงจาก :www.google.co.th


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0