อบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ CDA

|

เจ้่่าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ CDA ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2554 (นางสาวภัทรนันท์ ชวฤทธิ์ และนางสาวพรรณพร พินทอง)


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0