สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

|

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโครงการกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์จังหวัดร้อยเอ็ด ปีที่ ๔ จัดพิธีเปิด และรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจวิสาหกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ และจัดการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด         เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เกษตรอินทรีย์ในอนาคต” โดย รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น และหัวข้อ “การสร้างความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ” โดย นายภานุพันธ์ รัตนโชติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และสร้างความคุ้นเคยสมานสามัคคีความไว้วางใจซึ่งกันและกันของสมาชิกในเครือข่าย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ห้องประดับทอง อาคารแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรรัชต์       การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0