โครงการ Travel & Learn for New Business Opportunity ประเทศกัมพูชา

|

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจ เข้าร่วมเจาะโอกาสการค้าอินโดจีน ประเทศกัมพูชา

เจาะลึกการค้า การลงทุน ของกัมพูชาในปัจจุบัน นำเสนอสินค้ากับนักธุรกิจกัมพูชา แลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาความร่วมมือกับนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในกัมพูชา


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0