ประชาสัมพันธ์รับสมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

|

ประชาสัมพันธ์รับสมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญ SMEs ภาคการผลิตที่มีการบริหารจัดการที่ดี สมควรได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างแก่ SMEs ทั่วไป สมัครเข้ารับการคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2560 (รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี) โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ประกอบการสมัคร ได้ที่ https://goo.gl/bNUzxw หรือ www.industry.go.th หรือ www.dip.go.th

ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งเฉพาะใบสมัคร เพื่อยืนยันการสมัครในเบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 เมษายน 2560 ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิเข้าร่วมอบรมการเขียนเล่มรายงาน(โดยเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับท่าน เพื่อนัดอบรมการเขียนเล่มรายงาน กำหนดจัดอบรมวันที่ 10 เมษายน 2560) แต่หากสมัครหลังจากวันที่ 7 – 28 เมษายน 2560 ท่านจะต้องจัดส่งทั้งใบสมัครและเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 10 เล่ม พร้อม CD ข้อมูล ไปที่ฝ่ายเลขานุการฯ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ส่วนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม

E-mail : smeaward2556@gmail.com โทรศัพท์ 063-273-4398 โทรสาร 02-354-0380
1.นางดาวระดา ธรธรรม โทรศัพท์ 0-2202-4534 , 084-317-0009
2.นายเทวนันทน์ ทองหยาด โทรศัพท์ 0-2202-4534 , 089-135-1543
3.น.ส.มันทนา สำเร็จประสงค์ โทรศัพท์ 0-2202-4534 , 089-696-6624

 

 

หลักเกณฑ์การคัดกรองเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน Thailand Industry Expo 2017

กรณี SMEs

1.  เป็น SMEs ที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น  อย่างน้อย 1 โครงการ
2.  ควรมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ไม่รวมทรัพย์สินที่ดินและมีจำนวนพนักงานไม่ต่ำกว่า 10 คน
3.  ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน  และมีความโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงประโยชน์ใช้สอย
4.  ราคาจำหน่ายควรต่ำกว่าราคาขายปลีกทั่วไปอย่างน้อย 20%  หรือยิ่งมากยิ่งดี
5.  ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ภายในงาน
6.  SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ หากปฏิเสธไม่เข้าร่วมงาน ในภายหลังจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในครั้งต่อไป

กรณี OTOP

1.  เป็นผู้ผลิตสินค้าชุมชน ที่ได้รับบริการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือกระทรวงอุตสาหกรรม
2.  ผู้ผลิตสินค้าชุมชนต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มผช. อย. GMP ฯลฯ หรือเคยได้รับรางวัลจากผลงาน
3.  ถ้าเป็นผู้ผลิตสินค้า OTOP ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนระดับ 3-5 ดาว
4.  หากไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้า OTOP จะพิจารณาจากรูปแบบผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิตเป็นหลัก
5.  สินค้าของผู้ผลิตที่มาจำหน่ายในงาน จะต้องเป็น ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่ไม่เคยผลิตออกมาจำหน่ายไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ
6.  ผู้ผลิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ หากปฏิเสธไม่เข้าร่วมงานในภายหลังจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในครั้งต่อไป

หมายเหตุ
1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทรศัพท์หมายเลข 0 2202 4461  0 2202 4522  และ 0 2202 4413


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0