กสอ.จับมือ สสว. สร้างคลัสเตอร์ 17 เครือข่าย

|

กรุงเทพฯ 20 มกราคม 2558 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ รุกจับมือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รวมกลุ่มคลัสเตอร์ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรม 17 เครือข่าย ภายใต้สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น สาขาเครื่องใช้และของตกแต่งบ้าน และสาขาเกษตรแปรรูป โดยหวังให้ คลัสเตอร์ (Cluster) เป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ผ่านโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ใน 18 กลุ่มจังหวัด คาดว่าภายใน 1 ปี จะเกิดการขยายตัวในระบบเศรษฐกิจ 530 ล้านบาท และลดต้นทุนได้ 65 ล้านบาท

“นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า SMEs ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจหากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เนื่องจากที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจไทยมีการพึ่งพาการส่งออกมากถึง 60% ของจีดีพี ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งออกโดยตรง โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 99 ของผู้ประกอบการทั้งประเทศ และมีการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (GDP) ถึง 3.75 ล้านล้านบาท กระทรวงอุตสาหกรรม จึงเร่งดำเนินนโยบายในการยกระดับ SMEs ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านผลิตภาพ (Productivity) และการคิดค้นนวัตกรรม (Innovation) รวมถึงแนวทางในการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม หรือที่เรียกสว่า & ldquo คลัสเตอร์& rdquo (Cluster) ซึ่งเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศในลักษณะการสร้างเครือข่ายที่เรียกว่า & ldquo Business Networking& rdquo มีการผนึกกำลังร่วมกัน (Synergy) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศ ส่งผลให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs”

“ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในปีนี้ กสอ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ & ldquo โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ใน 18 กลุ่มจังหวัด& rdquo โดยคัดเลือกคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพรวม 17 เครือข่าย ได้แก่ 1) คลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมืองอุดรธานี 2) คลัสเตอร์ผู้ผลิตและแปรรูปผลไม้ภาคตะวันออก 3) คลัสเตอร์ของฝาก ของที่ระลึก จังหวัดเลย 4) เครือข่ายผักผลไม้แปรรูปกลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 5) เครือข่ายธุรกิจแฟชั่น (Bangkok Fashion Cluster) 6) เครือข่ายอุตสาหกรรมชา จังหวัดเชียงราย 7) คลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษม 8) เครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม จังหวัดแพร่ 9) คลัสเตอร์ต่อตัวถังรถบัส จังหวัดราชบุรี 10) คลัสเตอร์นมโคและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโค จังหวัดมหาสารคาม 11) คลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด 12) คลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะ 13) คลัสเตอร์ข้าวและข้าวแปรรูป 14) คลัสเตอร์เซรามิกลำปาง จังหวัดลำปาง 15) เครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง 16) คลัสเตอร์เครื่องหนังไทย (Thai Leather Cluster) และ 17) เครือข่ายอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Thai Food Cluster) จากพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยการดำเนินงานจะเน้นกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่ายให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงส่งเสริมการตลาดเชิงรุกหรือการสร้างนวัตกรรมทางการตลาด ตลอดจนการจะเชื่อมโยงกลุ่มคลัสเตอร์ต่าง ๆ ไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านการตลาด เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นคลัสเตอร์ที่สมบูรณ์แบบต่อไป”

อ้างอิงจาก :กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4414- 18 / เผยแพร่


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0