กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปผัก ผลไม้

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปผัก ผลไม้
ปีที่ก่อตั้ง
2551
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ภาค
ภาคตะวันตก
จังหวัด
กาญจนบุรี
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ (Cluster) อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตร พืช ผัก ผลไม้ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ได้แก่

 1. การยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต
 2. การพัฒนาเครือข่ายวัตถุดิบต้นน้ำ
 3. การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
 4. การเพิ่มความสามารถในการเข้าสู่แหล่งทุน
 5. การควบคุมคุณภาพและสร้างตราสินค้าของกลุ่มคลัสเตอร์

และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงสร้างภายใน (Functional) ของกลุ่มคลัสเตอร์(Cluster) อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตร พืช ผัก ผลไม้ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ได้แก่

 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแบบบูรณาการ
 2. การพัฒนาเทคโนโลยี
 3. การพัฒนาสมรรถนะกำลังคน
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรที่ปลอดภัยภายใต้องค์ความรู้แห่งภูมิปัญญาในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคทั่วโลก”
พันธกิจ

เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปพืช ผัก ผลไม้  ที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้าประกอบด้วย

 • ผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
 • สร้างความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มสมาชิกเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
 • สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 • มุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง
 • ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มสมาชิก
 • รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

ลำดับ ชื่อ – สกุล กิจการ ที่อยู่ โทรศัพท์ มือถือ Fax
1 นายศักดิ์ชัย กิจประเสริฐ บ. แวนด้าพรีเสิร์ฟฟู๊ด จก. 57 หมู่ 7 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 034542634-7 0819291655 034641401
2 นางสาวรุ่งทิวา แซ่อุ่น บ. แวนด้าพรีเสิร์ฟฟู๊ด จก. 57 หมู่ 7 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 034542634-7 0819815479 034641401
3 นางสมบัติ ล้ำเลิศ เกษตรกร 151/7 หมู่ 8 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0800241748
4 นางเกษร เนตรสุวรรณ เกษตรกร 130/5 หมู่ 9 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0817952527
5 นางสมยงค์ เอมบาง เกษตรกร 139 หมู่ 1 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0833009535
6 นางสุรินทร์ อุดแสน เกษตรกร 125 หมู่ 9 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0899173817
7 นางจำรูญ คำยัง เกษตรกร 73 หมู่ 4 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
8 นางก้านตอง สุภาพเสรีพงศ์ เกษตรกร 153/1 หมู่ 9 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 034647226 0836019147
9 นางรำพรรณ พวงน้อย เกษตรกร 126/1 หมู่ 9 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0899636826
10 นางวารี ละอองบัว เกษตรกร 134/2 หมู่ที่ 9 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0845696588
11 นางไพรวัลย์ สมสาย เกษตรกร 106/2 หมู่ 9 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0871510915
12 นางบุญสม พิมพา เกษตรกร 130/3 หมู่ 9 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0871669250
13 นางสาวทองสิน รุ่งศรี เกษตรกร 130 หมู่ 9 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0891368425
14 นางสาวนิยม บัวสอน เกษตรกร 90 หมู่ 9 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0868420338
15 นางสมหมาย เห็นสว่าง เกษตรกร 43/1 หมู่ 8 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0899156807
16 นางบุญนำ กุฎี เกษตรกร 40/4 หมู่ 2 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 0895264212
17 นายสุชาติ ศิริกาญจน์ เกษตรกร 10 หมู่ 2 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 034552600 0894142305
18 นางสุวารี ศิริกาญจน์ เกษตรกร 10 หมู่ 2 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 034552600 0894142305
19 นางสนอง นัยนา เกษตรกร 82 หมู่ 14 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 0895174163
20 นางสาวมาลี จันทิมา เกษตรกร 64 หมู่ 14 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 0845597996
21 นางสาวพลับพลึง บุญตัน เกษตรกร 55/4 หมู่ 14 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 034552657
22 นางดวงใจ ลงพล เกษตรกร 60 หมู่ 10 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0892865468
23 นางสมจิตต์ เชื่อนแช่ม เกษตรกร 58/2 หมู่ 10 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0899156105
24 นางสาวสำเนา ครูทอง เกษตรกร 49 หมู่ 10 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 034593121
25 นางประชิต สานุ เกษตรกร 49/3 หมู่ 10 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
26 นายวิวัฒน์ สำเนียงสูง เกษตรกร 65/1 หมู่ 10 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0898082184
27 นางนวนศรี มีเท เกษตรกร 48/2 หมู่ 10 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0811071628
28 นางสาววิภา ชมชื่น เกษตรกร 49/1 หมู่ 10 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 034593090
29 นางสาววิลสวัลย์ สำเนียงสูง เกษตรกร หมู่ 10 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0811960859
30 นางสาวสุนันทา ทะลอน เกษตรกร 65 หมู่ 10 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0840733210
31 นายสิทธิพร กำเนิดกาญจน์ เกษตรกร 80 หมู่ 7 ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
32 นายวิฑูรย์ สัมพันธ์สกุล เกษตรกร หมู่ 7 ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
33 นายธีระศักดิ์ วารีนิล เกษตรกร 80/3 หมู่ 7 ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
34 นายเอนก สายสกล เกษตรกร หมู่ 7 ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
35 นางศรีไพร บุณประเสริฐ เกษตรกร 142/2 หมู่ 8 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0857038159
36 นางสาวบัวผัน คำมา เกษตรกร 163/1 หมู่ 8 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 0822920342
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 • ทีมงานด้านบริหารมีความรู้ ความสามารถที่ดี
 • มีเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตทันสมัย
 • สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เนื่องจากมีระบบการจัดการคุณภาพที่มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
 • มีระบบการควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี
 • เงินทุนหมุนเวียนน้อย ขาดแหล่งเงินทุน
 • ขาดแคลนวัตถุดิบที่ได้คุณภาพและปัจจัยการผลิตในเขตพื้นที่ไม่ได้ ต้องซื้อจากที่อื่น ทำให้มีต้นทุนด้านวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น
 • มีปัญหาแรงงานที่ไม่พอเพียงในช่วงการผลิตสูง high season
 • ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือการจัดทำสื่อโฆษณาเพื่อการขยายธุรกิจ หรือทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 • มีโอกาสการขยายช่องทางขายสู่ตลาดอื่นๆ ยังคงมีอยู่อีกมาก
 • การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูปพืช ผัก  ผลไม้ เช่น ผลไม้กระป๋อง ข้าวโพดกระป๋อง ยังมีอย่างต่อเนื่อง
 • โรงงานที่เป็นแหล่งผลิตอยู่ไกลจากผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตต่างๆ (supplier) ทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น
 • สภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ สภาพคล่องการตลาด ค่าครองชีพ เงินเฟ้อ ล้วนมีผลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมทั้งสิ้น
 • มาตรการการกีดกันทางการค้าทางภาษีจากผู้นำเข้า เช่น สหรัฐ  EU
 • กฎหมายกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี
 • อัตราการแลกเปลี่ยนเงินไม่มีเสถียรภาพ

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0