กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์แปรรูปข้าวโพดหวาน

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์แปรรูปข้าวโพดหวาน
ปีที่ก่อตั้ง
2553
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ภาค
ภาคตะวันตก
จังหวัด
กาญจนบุรี
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับประสิทธิภาพในการเพาะปลูก และการแปรรูปข้าวโพดหวาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเครือข่ายการเพาะปลูกโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบการบริหาร ประสานผลประโยชน์และความร่วมมือกันอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพิ่มความสามารถในการเข้าสู่แหล่งทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การควบคุมคุณภาพ และสร้างตราสินค้าของกลุ่มคลัสเตอร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างระบบของฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยำทันต่อการเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเพาะปลูกข้าวโพดหวานและแปรรูปที่ครบวงจร สามัคคีเกื้อกูลกัน พัฒนาประสิทธิภาพ ผลิตสินค้าคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเติบโตอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ

เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลผลิตผลิตภัณฑ์ แปรรูปข้าวโพดหวาน ที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้าประกอบด้วย

  1.    มุ่งรักษาผลประโยชน์ร่วมกันในหมู่สมาชิก
  2.    มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  3.  มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของมวลหมู่สมาชิก
  4.    มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในกลุ่ม
  5.              มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาองค์กร
  6.    มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มในทุก ๆ กระบวนการของผลิตภัณฑ์
  7. มุ่งมั่นในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่จำเป็นสำหรับสมาชิก
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

ที่ ชื่อบริษัท/ร้าน ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ผู้ติดต่อ โทรศัพท์มือถือ
1 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 14/1 ม.5 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี นายประชา  อัศวทองกุล 081-834-6934
2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 79 ม.1 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี นายสุวิทย์  เทียนเฮง 081-704-9168
3 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 119 ม.6 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี นางลำเพย  จัทร์รัตน์ 080-095-4102
4 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 5/4 ม.3 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี นางสาวลออ เสมทับ 082-547-0658
5 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 90/5 ม.18 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี นายนิพนธ์  พูลสมบัติ 085-262-5467
6 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 99 ม.2 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี นายขวัญชัย  แสงจันทร์ 089-514-1829
7 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 42/1 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี นายประทุม  นาคพัด 081-018-2134
8 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 908/2 ม.15 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี นายวสันต์  ตระกูลโอสถ 084-921-2543
9 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 45/1 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายสุวรรณ  ขำอวยชัย 084-970-4485
10 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 18/8 ม.8 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายชุบ  สังข์ทอง 084-875-9109
11 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 80/3 ม.13 ต.แสนต่อ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี นายสมคิด  แดงภู่น้อย 087-154-6793
12 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 102/1 ม.12 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี นายอุทัย  เรืองจินดา 087-005-8092
13 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 35 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นางลำยอง  ขำอวยชัย 087-825-7273
14 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 85 ม.4 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี นางเจือ จันทรรัตน์ 081-704-9593
15 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 7/3 ม.9 ต.พังตร อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายเรวัตร  ทองภู่น้อย 089-414-0621
16 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 54 ม.3 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี นางสาวพรพรหม ละเลิศ 089-257-7560
17 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 290/1 ถ.สถานีรถไฟ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายสมชาย  จำลอง 087-153-7098
18 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 62/1 ม.7 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี นายสมศักดิ์  สะอาดดี 089-258-0551
19 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 37 ม.5 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายรังสรรค์  ผ่องใส 083-316-4909
20 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 144 ม.3 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี นางเตือนใจ  ยังจุ้ย 087-125-3316
21 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี 38/2 ม.1 ต.ดอนชะเอม อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี นายนิลเพชร  วงศ์สง่า 088-457-9505
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
1.ทีมงานด้านบริหารมีความรู้ความสามารถที่ดี
2.มีเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย
3.สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
4.มีระบบการควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี
5.สามารถเพิ่มผลผลิตได้มาก
6.มีแหล่งเงินทุนจากสมาชิกไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
1.เงินทุนหมุนเวียนน้อย ขาดแหล่งเงินทุน
2.ขาดแคลนวัตถุดิบที่ได้คุณภาพในพื้นที่ไม่มีพอ
3.แรงงานฝีมือมีไม่เพียงพอในช่วงการผลิตสูง
4.ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการจัดทำสื่อเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จัก
5.ไม่มีการวางแผนการเพาะปลูกล่วงหน้ากับโรงงาน
6.สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากราคาในแต่ละปีมีความผันผวนด้านราคา
7.เกษตรขาดความรู้ในวิทยาการใหม่ๆ ในการปลูก การลดต้นทุน
1.มีโอกาสการขยายช่องทางขายสู่ตลาดอื่นอีก
2.การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตและการแปรรูป ยังมีอย่างต่อเนื่อง
3.มีความพร้อมด้านการผลิตไม่ด้อยกว่าคู่แข่ง เพียงแต่สร้างแรงโจงใจ
1.แรงงานขาดแคลนในช่วงการผลิตสูง
2.โรงงานที่อยู่ไกลแหล่งวัตถุดิบทำให้มีต้นทุนสูง
3.มาตรการการกีดกันทางการค้าทางภาษีจากผู้นำเข้า เช่น สหรัฐ  EU
4.กฏหมายกีดกันทางการค้า
5.อัตราการแลกเปลี่ยนเงินไม่มีเสถียรภาพ
6.ขาดแคลนวัตถุดิบที่ได้คุณภาพในพื้นที่ไม่มีพอ
7.ระบบการชลประทานไม่ทั่วทั่วถึง
8.สินค้าบางอย่างมีการแข่งขันสูง เกินความต้องการของตลาด

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0