เครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หม้อห้อม จังหวัดแพร่

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
เครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หม้อห้อม จังหวัดแพร่
ปีที่ก่อตั้ง
ประเภทอุตสาหกรรม
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาค
เหนือ
จังหวัด
แพร่
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
]
แนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
แหล่งผลิตหม้อห้อมคุณภาพของประเทศไทย
พันธกิจ
 1. เพิ่มจำนวนวัตถุดิบต้นน้ำให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ
 2. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการผลิต เพื่อลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน และปัญหาสีเพี้ยน สีตก
 3. พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและระดับต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่ตลาดเชิงกว้าง (Modern trade) และตลาดส่งออกต่างประเทศ
 4. สร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสีธรรมชาติให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่ำเพิ่มผลิตภัณฑ์
 5. สร้างอัตลักษณ์สินค้ำควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อห้อมที่หลากหลาย ทั้งในกลุ่มเสื้อผ้ำ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และของใช้ของตกแต่ง และการทำตลาดเชิงรุก
กิจกรรมของคลัสเตอร์ (โครงการนำร่อง)
 1. พัฒนาการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่าย
  • สร้างความร่วมมือตลอดห่วงโซ่กระบวนการผลิต
  • สร้างความคุ้นเคยและลดความไม่ไว้วางใจกันในระหว่างสมาชิกกลุ่ม
  • สร้างพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจในนามกลุ่มเครือข่าย
 2. การพัฒนาผู้ประสานงานเครือข่าย
  • เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา ข้อคิดเห็น ในระหว่างสมาชิกเครือข่าย
  • เพิ่มความไว้วางใจกันในระหว่างสมาชิกเครือข่าย
 3. การจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตและจำหน่ายเครือข่ายหม้อห้อม จังหวัดแพร่
  • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและตำแหน่ง (พิกัด) ของกลุ่มผู้ประกอบการ (Business Profile) ตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งเกษตรกรต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ B2B และข้อมูลสำหรับลูกค้า B2C
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  • เพิ่มองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกเครือข่าย
  • สมาชิกเครือข่ายที่มีความพร้อมในการพัฒนา สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ตามต้องการ
 5. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและระดับต่างประเทศ
  • เพิ่มองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายที่มีความพร้อมในการพัฒนา สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ตามต้องการ
 6. บ่มเพาะองค์ความรู้ด้านการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด
  • เพิ่มองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกเครือข่าย
  • สมาชิกเครือข่ายมีความพร้อมในการพัฒนา สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ตามต้องการ
 7. ตลาดนัดทุ่งโฮ้งทุกคืนวันเสาร์ “อัฒลักษณ์คนเมืองแพร่” เสื้อผ้า ผ้าพันคอ กระเป๋า รองเท้า ผ้าปูที่นอน
  • การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านการตลาด โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาทดลองขาย และเรียนรู้การทำตลาดเชิงรุก
 8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีย้อมห้อมธรรมชาติ (Indigo Powder) และผลิตภัณฑ์ผ้าผืนย้อมสีธรรมชาติจากกระบวนการย้อมอุตสาหกรรม (Jet Dyeing Machine)
  • ช่วยให้การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หม้อห้อมจากการย้อมเคมีสู่การย้อมสีธรรมชาติให้มีความสะดวกในการใช้งานละสร้างมูลค่าเพิ่ม
 9. การจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
  • การจัดการองค์ความรู้ของเครือข่าย (สื่อสารภายใน แลกเปลี่ยน บันทึกจัดเก็บ และสื่อเผยแพร่)
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

1 ร้านไพรวัลย์ 93 หมู่ 5 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นางไพรวัลย์ สะพานทอง 089-953-1747
2 หจก.เอส เอส แพร่ฟอกย้อม 67 หมู่ 7 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 นางศรีสกุล แสนเสมอ 081-993-1472
3 ร้านศิริเพ็ญหม้อห้อม 307/4 หมู่ 2 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นางสาวตรีนุช ยะปะนันท์ 081-882-3068
4 ร้านต้นครามหม้อห้อม 147/2 หมู่ 5 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นางยุพิน สายสำเภา 084-741-5338
5 บ.บายศรีครีเอชั่น จำกัด 122 ถ.รอบเวียง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นางชุลีกร ยอดเมือง 086-191-3630
6 ร้าน ฮ ฮ่อม 124 หมู่ 1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 นายรัฐพงศ์ เสนาธรรม 083-204-676
7 ร้านประดิษฐ์หม้อห้อม 96 หมู่ 2 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นางจิราพร วงศ์เหล่า 083-012-1345
8 ร้านโต้งหม้อห้อม 27 หมู่ 6 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นางเสาร์แก้ว บุญมาก 084-949-9357
9 บูลร้านนา 221/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นางพัศกร บันลือ 081-993-3592
10 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านวังกวาง 124 หมู่ที่ 16 หมู่บ้าน/บ้านวังวาง ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54000 นางศิวนันท์ จิรกุลธนินโชตน์ 081-951-4217
11 กลุ่มทอผ้ายกลาย ย้อมคราม 98 หมู่ 8 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นางสุพิน นาห้วย 080-674-8316
12 ร้านพรพนาหม้อห้อม 239 หมู่ 6 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นางพรพนา บุญส่ง 081-960-5065
13 ร้านสุขใจหม้อห้อม 116/1 หมู่ 9 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นางสุขใจ คำทิพย์โพธิ์ทอง 081-961-5524
14 ร้านธนาคารหม้อห้อม 88 หมู่ 2 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นางสังวาลย์ ปิติจะ 081-884-8783
15 ร้านหม้อห้อมน้องผึ้ง 124 หมู่ 1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 นางอัญชลี นาคบัว 089-621-7392
16 หม้อห้อมป้าเศียร 47 หมู่ 3 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นางเศียร วงศ์ฉายา 087-185-3606
17 หม้อห้อมป้าดำ 43 หมู่ 1 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นางนิภา อ่อนน้อม
18 ร้านบ้านคราม ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นายสุภาพ ขัติใจ 085-863-7728
19 กลุ่มทอผ้ามือไหมแกมฝ้าย 119 หมู่ 8 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นางจันทร์หอม กันกา 087-565-031
20 ร้านแก้ววรรณา 160 หมู่ 8 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นายวุฒิไกร ผาทอง 089-631-2905
21 ร้านผ้าธรรมชาติ ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นางจุฑารัตน์ พยัคเลิศ 081-904-3026
22 กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 93 หมู่ 2 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54000 นางประนอม ทาแปง 081-993-4883
SWOT
กลุ่มต้นน้ำ
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. ปัจจุบันเริ่มทดลองปลูกวัตถุดิบเอง (ต้นห้อมในโรงเรือน) และถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน เรื่องการย้อมคราม
 2. มีการพัฒนาต้นกล้ำพันธุ์ ต้นห้อม
 1. วัตถุดิบมีจำนวนจำกัด ปลูกได้เฉพาะพื้นที่เนินเขา บางแห่งเท่านั้น (นาตอง นาคูหา)
 2. ยังไม่มีการจัดทำมาตรฐานกระบวนการผลิตห้อมธรรมชาติ และมาตรฐานสีธรรมชาติ (Standard Operation Procedure)
 3. ขาดการจดบันทึก จัดเก็บและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ต้องเปิดใจให้กันมากขึ้น (ทุกกลุ่ม)
 1. ขอสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ช่วยพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต (เครื่องกวนผลิตเจลห้อม) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตวัตถุดิบ เพื่อรองรับตลาดในอนาคต
 2. เริ่มมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปลูกห้อม จากผู้เชี่ยวชาญ ม.แม่โจ้ และกลุ่มผู้ปลูกต้นห้อม
 1. เกษตรกรมีปัญหาเรื่องการปลูกห้อม เนื่องจาก ธนาคาร ธกส. มีนโยบายสนับสนุนพืชทดแทน เช่น ข้าวโพด อ้อย ข้าว

กลุ่มกลางน้ำ

จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. ฝีมือการทอผ้าในกลุ่มผู้นำชุมชนมีฝีมือดีมาก ลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์
 2. ภายหลังจากกระบวนการย้อม นำไปฟอกหิมะ ย้อมสีทับแล้ว Fix ด้วย ซึ่งโรงฟอกสามารถทำลวดลายได้สวยงาม คงทน สีไม่ตก สร้างมูลค่าเพิ่มได้ดี
 1. การตัดเย็บมีปัญหามาตรฐานเรื่องของขนาดของเสื้อ SIZE S M L ของแต่ละร้านค้าขนาดไม่ได้มาตรฐาน (ปัญหาสำคัญเร่งด่วน)
 2. กระบวนการย้อมสี ยังมีปัญหาสีตก ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานหรือสิ่งบ่งชี้ว่ำ ผลิตภัณฑ์เสื้อหม้อห้อมร้านไหน สีตก หรือไม่ตก เพื่อลูกค้าจะได้ตัดสินใจในการซื้อถูกต้อง
 3. การทอผ้ำและตัดเย็บขาดแรงงานฝืมือ งานมีเยอะแต่หาคนทำยาก คนทำในปัจจุบันไม่อดทด ไม่มีคุณภาพ ไม่มีคนรุ่นหลังสืบต่อ การส่งมอบจำนวนมากต้องใช้เวลา ไม่สามารถรับงานจำนวนเยอะๆได้ (เป็นคอขวด)
 4. ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตจะขาดแคลนแรงงานทั้งในส่วนการทอผ้าและตัดเย็บ
 5. โรงฟอกมีปัญหาสีย้อมไม่เป็นมาตรฐาน เข้มบ้าง อ่อนบ้าง
 6. ขาดการจดบันทึก จัดเก็บและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ต้องเปิดใจให้กันมากขึ้น (ทุกกลุ่ม)
 1. สินค้าในกลุ่มที่มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและอาศัยแรงงานที่มีฝีมือในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพยังเป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมาก
 1. การแข่งขันสูงขึ้น จากทั้งสินค้าราคาถูกจากจีนและเวียดนาม

กลุ่มปลายน้ำ

จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. มีการรวมกลุ่มที่เหนี่ยวแน่น มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ออกงานแสดงสินค้า (หม้อห้อมแฟร์) โดยระดมทุนกันเองบางส่วน หุ้นละ 200 บาท ไม่เกินคนละ 1000 หุ้น
 1. ตลาดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตลาดมวลชน (Mass Market) ซึ่งอยู่ได้เพราะขายส่ง ขายหน้าร้านได้บ้างตามเทศกาล (ปัญหาสำคัญเร่งด่วน)
 2. ตลาดส่งออกสามารถได้บ้างคนไทยไปขาย (ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ) ขายผ่าน FB กับลูกค้าโดยตรง แต่มีปัญหาตัดราคากันเอง เพราะผลิตภัณฑ์ไม่มีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์
 3. ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขายเป็นเสื้อทำงาน รูปแบบไม่แปลกใหม่และแตกต่าง ขาดการทำเป็น Collection ที่หลากหลาย และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน
 4. ขาดการจดบันทึก จัดเก็บและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ต้องเปิดใจให้กันมากขึ้น (ทุกกลุ่ม)
 1. ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีมีความต้องการผ้าทอพื้นเมืองสีธรรมชาติมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคต้องการสินค้ำที่มีคุณภาพและรักษ์โลก
 2. สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน (Home Textile) และเครื่องตกแต่ง เช่น ผ้าม่าน ในกลุ่มคนเมืองและตลาดต่างประเทศมีการเติบโตสูง
 1. ปัจจุบันผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม้อห้อมในจังหวัดส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญของการใช้วัตถุดิบต้นน้ำธรรมชาติมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่กลับนิยมใช้สีสังเคราะห์ในการย้อม เพราะซื้อหาง่าย กระบวนการไม่ซับซ้อน และประหยัดต้นทุนมากกว่า

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0