เครือข่ายผักไม้แปรรูปกลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัด

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
เครือข่ายผักไม้แปรรูปกลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัด
ปีที่ก่อตั้ง
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ภาค
เหนือ
จังหวัด
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
แนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
ผักผลไม้แปรรูปภาคเหนือตอนล่าง 1 มีมาตรฐานและปลอดภัยสู่ตลาดมูลค่าสูง
อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม และการจัดการคลัสเตอร์แบบมีส่วนร่วม
พันธกิจ
 1. พัฒนาเครือข่ายธุรกิจผักและผลไม้ตามแนวทางการพัฒนาแบบคลัสเตอร์ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ
 2. ผลักดันการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อยกระดับของการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปที่มีมาตรฐาน และปลอดภัย สู่ตลาดมูลค่าสูง
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศผลผลิตผักและผลไม้แปรรูปแบบองค์รวม และการเข้าถึงได้ง่าย
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้
กิจกรรมของคลัสเตอร์ (โครงการนำร่อง)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างกลไกการพัฒนาคลัสเตอร์ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการบริหารจัดการผลิตผลผักและผลไม้แปรรูปแบบองค์รวมในทุกระดับพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปที่มีมาตรฐาน และปลอดภัย สู่ตลาดมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ประสานและจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านผลผลิตผักและผลไม้ เพื่อนำเสนอหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางการตัดสินใจให้รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดโซ่อุปสงค์และอุปทานผลผลิตผักและผลไม้ของประเทศ
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

1 กลุ่มตรีผลาผงอบแห้ง Herbbella ตาก คุณปุญญฤทธิ์ จินะวงษ์ 093-9903822
2 กลุ่มตรีผลาผงอบแห้ง Herbbella ตาก คุณฐิติวัลคุ์ โยธาวัง 081-6757358
3 กลุ่มแปรรูปการเกษตรบ้านต้นงิ้ว อุตรดิตถ์ คุณสุดาวัลย์ สืบจ้อน 086-2058097
4 กลุ่มแปรรูปการเกษตรบ้านต้นงิ้ว อุตรดิตถ์ คุณกฤษณา สืบอ้อน 089-5693470
5 กลุ่มแม่บ้านทิพย์ศิลา ตาก คุณปราณี พุ่มพวง 
086-558-9859
6 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์
อำเภอภูหลวง ตาก คุณประคอง ฟักทองอยู่ 094-602-1338
7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทฤษฎีใหม่ เพชรบูรณ์ คุณศรีนวล กันยาประสิทธิ์ 086-206-4954
8 กลุ่มสตรีสหกรณ์นาป่า เพชรบูรณ์ คุณองอาจ ลานจันทร์ 084-0755907
9 กลุ่มสภากรุ๊ป อุตรดิตถ์ คุณสมคิด สอนถา 080-5077505
10 กาแฟดอยมูเซอ ตาก คุณจักรพงษ์ มงคลคีรี 097-9207494
11 ครูอ๊อดผลไม้แปรรูป พิษณุโลก คุณมารวย จันทร์แจ้ง 081-680-6089
12 คุณณรงค์ ทองนอก พิษณุโลก คุณณรงค์ ทองนอก 092-1989871
13 คุณสนิท ปั้นคล้าย พิษณุโลก คุณสนิท ปั้นคล้าย 086-934-5028
14 เครือข่ายเกษตรทางเลือกจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ คุณฟื้น โชวันดี 084-3739510
15 ถั่วดาวอินคาตาก (ไม่ได้ปลูกเอง) ตาก คุณพรทิพย์ ปินข่าว 093-1327941
16 ถั่วดาวอินคาตาก (ไม่ได้ปลูกเอง) ตาก คุณสุริยศักดิ์ ปินข่าว 093-1327941
17 ถั่วดาวอินคาตาก (ไม่ได้ปลูกเอง) ตาก คุณณัฐธิดา แป้นไม้ 093-132-7941, 089-851-1215
18 บริษัท ปิ่นเพชร จำกัด เพชรบูรณ์ คุณวรัชยา จันจิตร 087-5221444
19 บริษัท สยามพีวาย จำกัด สุโขทัย คุณทิฐิพัด นระพิมพ์ 090-093-9371
20 บริษัท สยามพีวาย จำกัด สุโขทัย คุณธนะพัฒน์ โรจน์สิทธิสกุล
21 บริษัท สารัชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพชรบูรณ์ คุณสุภาลักษณ์ กมลธรไท 089-4582640
22 บริษัท สุจีรา อินเตอร์เทรด จำกัด เพชรบูรณ์ คุณสุจีรา วิริยะจิตกร 088-1540744
23 บริษัท เอส เค สตาร์ฟรุ๊ต จำกัด เพชรบูรณ์ คุณณัฐวัฒณ์ เทียมเพ็ง 081-5332377
24 บีเฟรช อุตรดิตถ์ คุณชลิดา ศรีบุญเรือง 081-8884836
25 ใบหม่อนฟาร์ม อุตรดิตถ์ คุณวุฒิชัย ทองเล่ม 061-2918462
26 ป้าเย็นสุขเกษม สุโขทัย คุณกนกลักษณ์ วงศ์สิงห์งาม 089-858-4982
27 โรงงานผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำตาลสดพร้อมดื่มขวัญใจพัฒนา พิษณุโลก คุณประโลม ทองดอนคำ 087-2115404
28 โรงงานผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำตาลสดพร้อมดื่มขวัญใจพัฒนา พิษณุโลก คุณสมจิตร สีเหรา 081-0386114
29 ไร่กาแฟจ่านรินทร์ เขาค้อ เพชรบูรณ์ คุณกิตติยา ศรีมรกตมงคล 084-4532498
30 ไร่เทพประทานพร พิษณุโลก คุณศรีสุรีย์ สายสวาสดิ์ 088-602-7427
31 ไร่สามารถ ตาก คุณนพพล สว่างเมฆ 084-336-3846
32 ไร่สามารถ ตาก คุณจรัญ สว่างเมฆ 084-336-3847
33 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย เขาค้อ เพชรบูรณ์ คุณชโรธร เจาฑาฑิต 085-907-1839
34 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย เขาค้อ เพชรบูรณ์ คุณวานุรัตน์ แสนยากุล 081-017-5660
35 วิสาหกิจชุมชนดวงทอง เพชรบูรณ์ คุณพรรณิภา เบี้ยสองดวง 088-4226302
36 วิสาหกิจชุมชนตำบลชัยนาม พิษณุโลก คุณมนตรี มานักม้อง 087-8013831
37 วิสาหกิจชุมชนตำบลชัยนาม พิษณุโลก คุณจเร อินน้ำคบ 087-3082179
38 วิสาหกิจชุมชนตำบลชัยนาม พิษณุโลก คุณสำเนียง ทองลับแลง 092-0325900
39 วิสาหกิจชุมชนไทยชาเขียวใบหม่อน พิษณุโลก คุณสิริพรรณ ภู่ยางโทน 081-4667642
40 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรผาแก่น อุตรดิตถ์ คุณปราณี ลาลู่ 089-9914562
41 วิสาหกิจชุมชนลีลามะขามยิ้ม เพชรบูรณ์ คุณวีรยา โชติวัฒนกุล 087-0777285
42 วิสาหกิจชุมชนวังพิกุลไวน์ พิษณุโลก คุณมานิตย์ สุพร 089-8589079
43 วิสาหกิจชุมชนตำบลชัยนาม พิษณุโลก คุณอภิสิทธิ์ มาริตแตง 099-5749514
44 วิสาหกิจชุมชนตำบลชัยนาม พิษณุโลก คุณสุมารี บุญศรี 093-1512172
45 วิสาหกิจชุมชนตำบลชัยนาม พิษณุโลก คุณมีสาร ครุธบึงพร้าว 086-2017269
46 วิสาหกิจชุมชนตำบลชัยนาม พิษณุโลก คุณวัง เนตรชาวนา 093-2436788
47 วิสาหกิจชุมชนตำบลชัยนาม พิษณุโลก คุณแบ้ง เพ็งเพชร 096-0427016
48 วิสาหกิจชุมชนตำบลชัยนาม พิษณุโลก คุณจิระพร ปันผสม 089-2676581
49 วิสาหกิจชุมชนตำบลชัยนาม พิษณุโลก คุณเช้า อ่อนพุม 087-3148027
50 วิสาหกิจชุมชนตำบลชัยนาม พิษณุโลก คุณประถม สังข์ศรี 082-8778083
51 สมุนไพรดอยหลวง ตาก คุณวีระ หลวงวัง 087-9604689
52 สมุนไพรหมามุ่ย พิษณุโลก จ่าสิบเอกวรรณชัย สุขเจริญ 082-8771524
53 สวนครูไพลิน อุตรดิตถ์ คุณไพรัน จันไทย 085-0509920
54 สวนครูไพลิน อุตรดิตถ์ คุณทองคำ จันไทย
55 สวนครูไพลิน อุตรดิตถ์ คุณนิออน จันไทย 087-3089671
56 สวนนิภา อุตรดิตถ์ คุณเนตรนภิส สุวรรณประภา 081-8884085
57 สวนพงษ์คุ้มภัย ตาก คุณธัญญารัตน์ เมี่ยงคลองคลาม 081-750-3655
58 หจก.นิตยา 2509 พิษณุโลก คุณเจนวิทย์ จันทรา 086-199-6911
59 อักษรา เฮลท์ แคร์ พลัส อุตรดิตถ์ คุณปฏิมา วิเศษอักษร 099-1351944
60 คุณนพพล สว่างเมฆ ตาก คุณนพพล สว่างเมฆ 084-336-3846
61 เจ๊เปรย สุโขทัย สุโขทัย คุณเปรย กลิ่นหอม 089-564-5849
62 บจก.ไทย เนเชอรัล ฟู้ดส์/แอ๋ว ซุปเปอร์มาเก็ต สุโขทัย คุณพัทธกฤษฏิ์ ภูริโชติยานันท์ 093-217-7375
63 ไร่สามพี่น้อง พิษณุโลก คุณอนันต์ศักดิ์ สารประดิษฐ์ 089-5544424
64 วิสาหกิจกลุ่มแปรรูปผลไม้ลับแล อุตรดิตถ์ คุณเดือนนภา พรมฟู 086-2024870
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. มีวิสาหกิจทั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ กระจายในทุกพื้นที่ทำให้เกิดการดำเนินกิจกรรมที่เป็นลักษณะการเชื่อมโยงสะดวก ผู้ผลิตสามารถรับซื้อวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปได้สม่ำเสมอ และผู้ปลูกได้ราคาผลผลิตที่แน่นอน
 2. มีวัตถุดิบผักผลไม้ที่มีคุณภาพและโดดเด่น ทำให้สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
 3. มีการรวมกลุ่มธุรกิจในลักษณะเชิงพื้นที่ทำให้สะดวกต่อการเข้าถึงทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และเกิดความเข้มแข็งในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้อย่างมีส่วนร่วม
 1. ผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเดียว และเป็นกิจการขนาดเล็ก
 2. ศักยภาพการผลิตมีไม่สูง ส่วนใหญ่ใช้แรงงาน ทำให้แข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความพร้อมภายนอกพื้นที่ได้ยาก
 3. ขาดการพัฒนาโรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
 4. ขาดทักษะองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนปลูก การผลิต การแปรรูปและการปรับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
 5. ส่วนใหญ่จำหน่ายภายในประเทศและมีตลาดส่งออกน้อย
 6. ขาดการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงการบริการข้อมูลออนไลน์/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำให้คลัสเตอร์เป็นระยะเริ่มต้นมีความเข้มแข็งมากขึ้น
 2. คู่แข่งบริษัทรายใหญ่ในพื้นที่มีน้อย
 3. การต่อยอดการรวมกลุ่มที่มีอยู่แล้วทำให้ระบบการบริหารจัดการคลัสเตอร์สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 4. นโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
 5. การเปิดเส้นทางคมนาคมตามเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 1. ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ภาวะน้ำท่วม ส่งผลให้ผลผลิตลดลง ผลผลิตออกไม่สม่ำเสมอ ทำให้วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต
 2. แหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกไม่เพียงพอ
 3. การพัฒนาเครือข่ายจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. กระแสนิยมการบริโภคและภาวะการณ์เศรษฐกิจที่ทีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 5. ข้อจำกัดทางกฏหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
 6. การแข่งขันทางการตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียงของประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียน

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0