เครือข่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพคลัสเตอร์ผลไม้ภาคตะวันออก

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
เครือข่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพคลัสเตอร์ผลไม้ภาคตะวันออก
ปีที่ก่อตั้ง
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ภาค
ตะวันออก
จังหวัด
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
แนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
 1. เมื่อคิดถึงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์โดดเด่น และรสชาติยอดเยี่ยม ต้องผลไม้แปรรูปภาคตะวันออก
 2. กลุ่มผลไม้แปรรูปภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางแปรรูปผลไม้เขตร้อนในกลุ่มประเทศอาเซียน ภายในปี 2025
พันธกิจ
 1. ต้นน้ำ – พัฒนามาตรฐานวัตถุดิบต้นน้ำให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
 2. กลางน้ำ – เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐานกระบวนการแปรรูป และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อให้ได้ผลไม้แปรรูปคุณภาพส่งออก
 3. ปลายน้ำ – พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยนำโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมาเชื่อมโยงสู่ต้นน้ำและกลางน้ำ เพื่อพัฒนาไปด้วยกัน
กิจกรรมของคลัสเตอร์ (โครงการนำร่อง)
 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเครือข่าย เพื่อการรวมกลุ่ม การสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน การค้นหาปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนาร่วมกันไป
 2. กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้จากเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเรียนรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง แล้วนำมาปรับใช้กับกิจการ
 3. การจัดทาระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตและจำหน่าย (Business Profile) สมาชิกกลุ่มเครือข่ายผู้แปรรูปผลไม้ภาคตะวันออก
 4. พัฒนาผู้ประกอบการในเรื่องการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 30 ราย
 5. การออกงานแสดงสินค้า และทำ Business Matching ในงานกลุ่มประเทศอาเซียน
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

1 กลุ่มอาชีพสตรีคมบาง จันทบุรี นางนรังสี จันทร์ประยูร 081-945-1217
2 กลุ่มอาชีพสตรีคมบาง จันทบุรี น.ส.นภาสิริ จันทร์ประยูร 080-017-1232
3 กลุ่มแปรรูปบ้านปลายคลอง จันทบุรี นางวัฒนา ผลาผล 081-736-6030
4 กลุ่มแปรรูปบ้านปลายคลอง จันทบุรี คุณเอื้องฟ้า ผิวเจริญ
5 จันทบุรี นายณัฐวุฒิ จันทร์เรือง 095-964-4372
6 จันทบุรี สุรดา บุญสวัสดิ์ 086-366-3097
7 ฉะเชิงเทรา นายสุรวิชญ์ ทิพยารมณ์ 089-191-9501
8 ฉะเชิงเทรา นางอณัฐ กรรณิกา 081-762-7262
9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ ฉะเชิงเทรา คุณเครือวัลย์ จันทศรี 086-035-1137
10 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ ฉะเชิงเทรา นางวันเพ็ญ จันทศรี 089-518-1235
11 นครนายก คุณกัญญาลักษณ์ พันธุ์อุดม 092-487-1193
12 ปราจีนบุรี น.ส.วีราภรณ์ ดีจริง 085-698-9615
13 ปราจีนบุรี นางสุเมตตา วงศ์วีระเทพภิบาล 081-453-0047
14 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนมาบชลูด ระยอง นางสุรีย์ มาลัยลอย
15 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนมาบชลูด ระยอง นางเรณู น้อยเจริญ 092-838-8229
16 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนมาบชลูด ระยอง นางอนุภา ไพรสนท์ 099-239-5464
17 ธนารินทร์ผลไม้ จันทบุรี นายศรายุทธ เจริญวัย 089-023-1339
18 จันทบุรี คุณปูริศดา สมใจนึก 085-430-8688
19 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย จันทบุรี นายพุทธไนย ตันมณี 081-984-2355
20 จันทบุรี อุกฤษฏ์ วงษ์ทองสาลี 084-159-4595
21 จันทบุรี นายสัญชัย สุขวงศ์ 099-989-8665, 081-863-7469
22 จันทบุรี ลัดดาวัลย์ พลอยศิริ 092-2719742
23 ฉะเชิงเทรา น.ส.วาสินี แจ้งสุคนธ์ 087-827-2855
24 ตราด นายชัยวัฒน์ ปริ่มผล 081-656-3841
25 ตราด โอลาล วัฒนวินิน 081-5446246
26 สวนงามลมัย นครนายก นาวาตรีวีระ เทียมณรงค์ 092-550-4554
27 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปและผลไม้อบแห้ง-ขนมไทย นครนายก นายพงษ์ศักดิ์ กาชู 094-349-2223
28 ตราด นายชัยวัฒน์ ปริ่มผล 081-656-3841
29 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตกล้วยไข่และไม้ผล ต.ทุ่งเบญจา จันทบุรี นายวารินทร์ สมบุญ 086-398-8709
30 ระยอง นายสมโภชน์ คุณาวุฒิ 087-815-5085
31 กลุ่มแม่บ้านกระบกแก้วพัฒนา ระยอง นายภานุพล งามสุข 085-951-7616
32 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดนาตาขวัญ ระยอง นางสมควร ปรางศรี 081-723-7253
33 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดนาตาขวัญ ระยอง นางวรินทร คำตรง
34 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดนาตาขวัญ ระยอง นางนัชนันท์ ดุษฏีวัฒนธรรม
35 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดนาตาขวัญ ระยอง นางกุลกานต์ วุฒิศักดิ์
36 ระยอง นางละออ สุวรรณสว่าง 087-127-9422
37 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา ระยอง นางสมควร ศิริภักดี 081-761-9497
38 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา ระยอง นายทีปพิพัฒน์ ศิริภักดี 083-062-7824
39 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนมาบชลูด ระยอง นางจิรสุดา สุขเจริญ 086-710-7011
SWOT
กลุ่มเกษตรกรต้นน้ำ
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. ผลผลิตมีคุณภาพดี มีมาตรฐานแปลงปลูก GAP และบางรายทำผลไม้ Organic ทำให้ผลผลิตเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภค เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
 1. เกษตรกรผลิตแบบต่างคนต่างทำ ไม่มีมาตรฐานมากำหนดให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
 2. ยังขาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น ได้แก่ การเก็ บ รักษา (ตู้แช่) เครื่องคัดแยก (มังคุด) และเครื่องแปรรูป (เครื่องหั่น,เครื่องสไลด์)
 3. การเก็บเกี่ยวต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และมีปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว ทั้งเรื่องกฏเกณฑ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายการผ่อนผัน
 4. ขาดแคลนเงินทุน ทั้งในเรื่องแหล่งเงินกู้ และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
 5. ช่องทางการตลาดมีน้อย และไม่แน่นอน ขาดเสถียรภาพ ราคาและแหล่งรับซื้อบางปีรับซื้อจำนวนมากน้อย ไม่สม่ำเสมอ
 1. ผลไม้จากประเทศไทยเป็นผลไม้เมืองร้อน มีรสชาติหวานอร่อย และเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ
 1. วามล้าช้าของหน่วยงานราชการ ทั้งการกระจายข่าวสาร ซึ่งคนของหน่วยราชการไม่ชี้แจงข่าวสารข้อมูลที่ชัดเจน และการช่วยเหลือในการกระจายผลผลิต บางปีการช่วยเหลือมาช้าต้องให้สมาชิกเกษตรสารองจ่ายไปก่อน

กลุ่มเกษตรกรกลางน้ำ

จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. ผลผลิตที่ได้จากการแปรรูปผลไม้มีคุณภาพดี เช่น ไม่ใส่สารกันเสีย เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคนรักสุขภาพ
ขาดแคลนแรงงาน แรงงานหายาก

 1. ยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องการแปรรูป เทคโนโลยีการผลิต การเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว และการรับรองมาตรฐาน
 2. ต้นทุนในกระบวนการผลิตสูง และมีปัญหาปนเปื้อนในกระบวนการผลิต
 3. มีปัญหาด้าน Logistic บริษัทรับส่งสินค้าและผู้ให้บริการห้องเย็นหายาก
 4. ยังขาดในเรื่องการหาตลาดกระจายสินค้า โดยเฉพาะเรื่องข้อมูลความต้องการของลูกค้า
 5. ยังขาดในเรื่องเทคโนโลยีในกระบวนการการผลิต ขาดเทคโนโลยีแปรรูป เช่น การยืดอายุผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากขึ้น
 6. ผู้ประกอบการขนาดเล็กและผู้ประกอบการรายเดียวยังขาดข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ในเรื่องการแปรรูปที่ทันสมัย
 7. ขาดแคลนเงินทุน ทั้งในเรื่องแหล่งเงินกู้ และเงินกู้ดอกเบี้ยต่า
 1. วัตถุดิบต้นน้ำมีคุณภาพสูง
 2. รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุน SME และมีการประสานงานเชื่อมโยงกันจากคนในกลุ่มและหลากหลายองค์กร
 3. เมื่อเปิดการค้าเสรีอาเซียน มีโอกาสขายในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้น
 1. วัตถุดิบมีราคาแพง และขาดแคลนวัตถุดิบ บางปีมีน้อยเกินไป

กลุ่มเกษตรกรปลายน้ำ

จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. มีองค์ความรู้ในการแปรรูปจากผลิตผลอินทรีย์ จนทำให้มีความโดดเด่นในเรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 2. มีจุดจำหน่ายสินค้าอยู่ในชัยภูมิที่ดีมีการไป-มาและเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่และต่างจังหวัด
 1. ผลิตภัณฑ์ขาดความหลากหลาย ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
 2. ขาดเทคโนโลยีแปรรูปที่ทันสมัย
 3. แรงงานหายาก แรงงานคนไทยปริมาณน้อยและเลือกงาน ส่วนแรงงานต่างด้าวมีปัญหาในเรื่องขั้นตอนยุ่งยาก และกฏระเบียบไม่อำนวยในการจ้างงาน
 4. ต้องการเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อทดแทนแรงงาน
 5. มีปัญหาในเรื่องการสร้างและพัฒนาตราสินค้า (Brand) ให้ติดตลาด
 6. มีปัญหาด้านการขนส่ง – การดูแลรักษาสินค้าไม่ดีพอ และบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เหมาะสมในเรื่องการขนส่ง
  แหล่งจำหน่ายยังคงมีไม่ทั่วถึง
 1. มีแหล่งวัตถุดิบมากพอในการแปรรูป (อยู่ในแหล่งวัตถุดิบ)
 2. มีความโดดเด่นเรื่องคุณภาพของวัตถุ (โดยเฉพาะมะม่วง เกษตรกรเข้มแข็ง ปรับปรุงคุณภาพเสมอทำให้ผลผลิตได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ)
 1. วัตถุดิบมีราคาแพง และขาดแคลนวัตถุดิบ บางปีมีน้อยเกินไป

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0