เครือข่ายคลัสเตอร์เซรามิคลำปาง

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
เครือข่ายคลัสเตอร์เซรามิคลำปาง
ปีที่ก่อตั้ง
2549
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว
ภาค
เหนือ
จังหวัด
ลำปาง
หน่วยงานดูแล
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก
แนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
ความร่วมมือกันอย่างครบวงจรในอุตสาหกรรมเซรามิก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน อันเป็นที่ยอมรับในตลาดสากลภายในปี 2563
พันธกิจ
 1. สร้างเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งทางด้านการตลาดทั้งใน และต่างประเทศรวมทั้งการผลิตที่มีคุณภาพระดับสากล ระหว่างอุตสาหกรรมเซรามิกต้นน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ และหน่วยงาน องค์การที่เกี่ยวข้อง
 2. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม เพื่อความมั่งคั่ง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิก และสังคม
 3. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ (ที่เกี่ยวข้อง) ให้เกิดนวัตกรรมในระดับมาตรฐานสากล
กิจกรรมของคลัสเตอร์ (โครงการนำร่อง)
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการถึงข้อได้เปรียบในการรวมกลุ่ม

 1. จัดประชุม เพื่อหาแนวทางในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
 2. จัดทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
 3. จัดทำโครงการจัดสร้างทีมงาน (Team-Building)
 4. จัดทำ Outlet เพื่อเป็นต้นแบบแสดงและจำหน่ายสินค้าบริเวณกาดกองต้า
 5. โครงการ Cluster สัมพันธ์ (มีโครงการย่อย)
 6. โครงการสร้างความเข้มแข็งผ่าน Social Media

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ความรับผิดชอบของสมาชิกกลุ่มฯ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 1. โครงการกิจกรรมการกุศล (ผ้าป่า)
 2. โครงการสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์การให้แข็งแกร่ง

 1. โครงการศูนย์ข้อมูลทักษะและประสบการณ์
 2. จัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย
 3. จัดโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สมาชิกใน Cluster

กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดทั้งใน และต่างประเทศ

 1. โครงการประชาสัมพันธ์ Cluster ผ่าน Website Facebok
 2. โครงการออกงานแสดงสินค้าในประเทศ
 3. โครงการออกงานแสดสินค้าในต่างประเทศ
 4. โครงการขายสินค้าผ่านออนไลน์ในประเทศ
 5. โครงการขายสินค้าผ่านออนไลน์ต่างประเทศ (Alibaba)
 6. โครงการผู้ผลิตพบผู้บริโภค

กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาคุณภาพ รูปแบบ และกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์

 1. โครงการพัฒนามาตรฐานความต้องการของสินค้าในประเทศต่างๆ
 2. โครงการ ODM ให้กับลูกค้าที่ต้องการมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง
 3. โครงการอบรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 4. โครงการจัดการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์
 5. โครงการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

1 โรงงานกวินพอทเทอรี่ 143 หมู่ที่ 1 แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง คุณกฤษณ์ วงศ์สว่างศิริ 081-5306782, 054-242040, 054-242209
2 บริษัท มายด์ฟลู 8 พอทเทอรี่ จำกัด หมู่ที่ 2 ปงแสนทอง อ.เมือง ลำปาง คุณกนกพร นฤภัย 081-8845731, 054-250545, 054-250545
3 เหมืองดินขาวธีรยุทธ 93/1 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว หมู่ที่ 3 ทุ่งฝาย อ.เมือง ลำปาง คุณณะลงกรณ์ เกศพิชญวัฒนา 089-4332954, 054-226066, 054-226066
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดินขาวลำปาง 523 ถ.พระเจ้าทันใจ หมู่ที่ 15 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง คุณธัชสรวง ต๊ะมาฟู 086-1172264, 054-225166, 054-312798, 054-312797
5 บริษัท คลาสสิค วู้ดเวิร์ก จำกัด 304 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง เชียงใหม่ หมู่ที่ 8 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง ลำปาง คุณสัญลักษณ์ เลิศปัญญานุช 081-5685949, 054-361061, 054-22364, 054-223304
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไร่เซรามิก 80/12 หมู่ที่ 11 ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง คุณวิทยา แสงบุญเรือง 081-8856110, 054-230131, 054-230131
7 ไอ มี ดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย 81 ถ.หมู่บ้านกนกวิมาน ซ. 5 ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง คุณกิติรัตนา กาลสงค์ 086-6545533, 054-325301
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ซี. เซรามิก 98 หมู่ที่ 10 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง ลำปาง คุณบุญญรักษ์ เติมขจรกิจ 081-8839538, 054-367490-1, 054-367491
9 บริษัท ที.ไอ.ซี 1991 จำกัด 132/9 ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง คุณกิตติศักดิ์ รอดครุฑา 081-7645318, 054-224029, 054-310109, 054-224029
10 บริษัท ภัทรารัตน์ เคลย์ แอนด์ มิเนอรัล (1992) จำกัด 80/1 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม หมู่ที่ 8 นิคมพัฒนา อ.เมือง ลำปาง คุณนันทวิทย์ แก้วควรชุม 081-9512781
11 โรงงาน วังแคว้งเซรามิก คราฟท์ 408 หมู่ที่ 2 ปงแสนทอง อ.เมือง ลำปาง 52100 คุณต่อศักดิ์ ประคำทอง 081-7831404, 054-352897, 054-352897
12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ซี แอล 2005 406 ถ.พหลโยธิน หมู่ที่ 1 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง คุณคธาวุธ ศรีบุญมาก 081-2753907, 054-325869, 054-250007
13 บริษัท ไทยสิราเซรามิก จำกัด 251 หมู่ที่ 3 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง คุณสุดารัตน์ ศรศรีวิชัย 089-8555389, 054-356155, 054-356693
14 โรงงาน M.P. เซรามิกส์ 654 หมู่ที่ 5 ต.พระบาท/ชมพู อ.เมืองลำปาง คุณชัยณรงค์ จุมภู 086-6584728, 054-314314, 054-315374
15 นันท์เซรามิก 439 หมู่ที่ 1 กล้วยแพะ อ.เมือง ลำปาง คุณมนัสนันท์ คัยนันทน์ 089-2333211, 054-354109
16 ศาลาทองเซรามิก 2/2 บ้านศาลาบัวบก หมู่ที่ 8 ต.ท่าผา อ.เกาะคา ลำปาง คุณแสงเดือน จโนภาส 081-9611798, 054-281789, 054-281789
17 บาระมี เซรามิก 14/1 บ้านศาลาบัวบก หมู่ที่ 8 ต.ท่าผา อ.เกาะคา ลำปาง คุณกรรณิการ์ บาระมี 085-0314761, 054-328310
18 บริษัท กิตติโรจน์ดินขาวจำกัด 137/6 หมู่3ต.ทุ่งฝายอ.เมืองลำปาง คุณชัชวาลย์ กิตติโรจนา 081-8837461, 054-358661, 054-358661
19 บริษัท โยนก 2006 จำกัด 177 หมู่ที่ 4 ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง คุณอธิวัฒน์ ราษฎร์นิยม 086-1888444, 054-325664, 054-325664
20 โรงงานสมบูรณ์เซรามิก 2 415 หมู๋ที่ 6 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคาลำปาง คุณมนตรี วงศ์ธิดา 081-837254, 054-201105, 054-367144, 054-367411
21 บริษัท ลำปางคูณเซรามิก จำกัด 746 ถ.ลำปาง-เด่นชัย หมู่ที่1 ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง คุณเรวัตร ไชยยารักษ์ 081-6024103, 054-225227, 054-314799
22 บริษัท เค.เอ็ม.วู้ดเด้นแวร์ จำกัด 136/44 ถ.พหลโยธิน 9 ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง คุณเฉลิมศักดิ์ สูตินันท์โอภาส 081-7242900, 054-356652-4, 054-356655
23 ธนายุทธ์เซรามิคส์ 135 หมู่ที่ 8 ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง คุณวิทยา กองสีใจ 086-6234209, 054-316308, 054-316308
24 บริษัท กิตติภัทร พลาสติก จำกัด 121 ถ.ห้างฉัตร-เกาะคา หมู่ที่ 9 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร ลำปาง คุณภัทรกร กฤษอัมร์ 089-8553370, 054-366494, 054-320447
25 บริษัท ไทยเจริญเซรามิก จำกัด 5 ถ.พระเจ้าทันใจ หมู่ที่ 3 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง ลำปาง คุณพิมลรัตน์ ลิมป์ไพบูลย์ 089-1919466, 054-217263, 054-222263, 054-227263
26 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางซีคิว (ยงยุทธวิศวกรรม) 64/1 ถ.สวนดอก ต.สวนดอก อ.เมือง ลำปาง คุณยงยุทธ สุวรรณวิชิตกุล 081-7160311, 054-222687, 054-228344
27 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างมงคล 156-158 ถ.ทิพย์ช้าง ต.หัวเวียง อ.เมือง ลำปาง คุณธีรศักดิ์ จาวะลา 089-7558927, 054-222206, 054-323423
28 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีวัฒน์เฟอร์นิเจอร์ 369/3 ถ.ฉัตรไชย 9ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง คุณนพวรรณ ตรีวัฒนาวงศ์ 085-0370371, 054-324095, 054-324095
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. สินค้ามีการออกแบบที่ทันสมัย สมัยใหม่
 2. สินค้ามีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะ
 3. ใกล้แหล่งวัตถุดิบ คือ ดินขาว ทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้
 4. เป็นงานที่มีคุณค่าเพราะเป็นงานฝีมือหัตถกรรม
 5. สินค้าเป็นที่รู้จักและตรงกับความต้องการของลูกค้า
 6. สินค้ามีคุณภาพ
 7. สินค้ามีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
 8. แรงงานในท้องถิ่นมีความชำนาญเฉพาะ
 9. มีการเชื่อมโยงห่วงโซอุปทาน ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
 1. รูปแบบของสินค้าเป็นแบบเฉพาะ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกคน
 2. ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยงานมือ หัตถกรรม ทำได้ช้า ได้จำนวนน้อย
 3. ขาดแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้า
 4. การขนส่งสินค้า คือ มีจำนวนรถขนส่งน้อย ไม่สามสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
 5. ไม่มีห้อง LAB ในการวิจัยเป็นของตนเอง
 6. ขาดเงินทุนหมุนเวียน
 7. พนักงานขาดความผิดชอบ เข้า-ออก จากงานบ่อย
 8. ราคาวัตถุดิบไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 9. ผลิตภัณฑ์มีการลอกเลียนแบบได้ง่าย
 1. หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่สนับสนุน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
 2. มี SUPPLER ที่ดี
 3. เทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและกระบวนการผลิต
 4. การช่วยเหลือของรัฐบาล เช่น การลดภาษีในการนำเข้าสินค้า
 5. ภาวะเศรษฐกิจการเมืองประเทศเพื่อนบ้านทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อและลงทุนในประเทศไทย
 6. การเข้าร่วมกลุ่มคลัสเตอร์ ทำให้มีโอกาสในช่องทางการตลาด
 7. การเปิด AEC เพิ่มช่องทางการตลาด
 1. ไม่สามารถใช้เครื่องจักรในการเพิ่มกำลังการผลิตได้ เนื่องจากราคาเครื่องจักรสูง
 2. นโยบายค่าแรงของรัฐบาล ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถจ้างได้
 3. มีการแข่งขันที่สูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 4. ขาดแรงงานสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
 5. ขาดสถาบันทางเงินในการสนับสนุนในการลงทุน
 6. การเมืองที่ไม่มั่นคง ทำให้ผู้ประกอบการไม่มั่นใจในการลงทุน
 7. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เช่น ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป ภัยธรรมชาติ
 8. ขาดสถาบันทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาด้านการออกแบบเซรามิกอย่างต่อเนื่อง

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0