เครือข่ายคลัสเตอร์เครื่องหนังไทย (Thai Leather Cluster : The Exotic)

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
เครือข่ายคลัสเตอร์เครื่องหนังไทย (Thai Leather Cluster : The Exotic)
ปีที่ก่อตั้ง
2549
ประเภทอุตสาหกรรม
อุจสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง
ภาค
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จังหวัด
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
หน่วยงานดูแล
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องหนังไทยจะเป็นผู้นำ และเป็นศูนย์กลางเครื่องหนังในภูมิภาคเอเชีย
พันธกิจ
 1. มุ่งมั่นในการพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีเอกลักษณ์
 2. มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
 3. สร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาด
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและโปร่งใส
 5. พัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกคลัสเตอร์ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ พร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ทำให้การดำเนินธุรกิจอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
 6. พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้
 7. พัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
กิจกรรมของคลัสเตอร์ (โครงการนำร่อง)
 1. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิต
  เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิต ในการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจโดยรวม ทีมที่ปรึกษาได้กำหนดการจัดให้คำปรึกษาแนะนำ (Consult) ให้ความรู้ เชิงธุรกิจ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 30 Man-day ประกอบด้วยทีมวิทยากรที่ปรึกษา เชี่ยวชาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งการใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม สีสันต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับตลาดปัจจุบัน เพื่อให้สามารถเพิ่มยอดขายได้ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ กระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์
 2. การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
  การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการประกอบกิจการ เพราะการออกแบบจะส่งผลต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการ และเป็นตัวกำหนด แนวทางของการตลาด ในการเจาะกลุ่มเป้าหมายจะมีผลต่อวิธีการสั่งซื้อวัตถุดิบ รวมถึงการผลิต และการขนส่ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ถึงผู้บริโภค (Consumer) ในวงกว้าง รูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะเป็นปัจจัยสำคัญ ชักจูงผู้บริโภคให้เกิดความกระหายที่จะจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์นั้นและจะต้องพิจารณาถึงวัสดุ และกระบวนการผลิตไปพร้อมกัน
 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค โอกาส และปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
  การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ในการทำธุรกิจที่จะสร้างความเปลี่ยน แปลง ทำให้ธุรกิจก้าวไปสู่การบริหารสมัยใหม่ ควรมีการขยายวงกว้างและสร้างความหลากหลายมิติ เพราะจะช่วยให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นจากสิ่งต่าง ๆ ที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน ที่สำคัญเมื่อได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แล้ว ควรเรียนรู้ให้เร็วและให้ได้มากที่สุด เพราะความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้ทำธุรกิจเหล่านี้นั้นถือเป็นแหล่ง ข้อมูลชั้นดีที่ไม่อาจหาได้จากที่ไหนได้อีก รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารจากวงในของแต่ละรูปแบบธุรกิจที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจในการลงมือพัฒนาสินค้าได้อีกด้วย การเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต และในบางครั้งยังสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในธุรกิจได้
 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย
  1. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก
   เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ และสร้างการยอมรับสินค้ารองเท้าและเครื่องหนังไทยในตลาดโลก โดยจัดกิจกรรม “ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย”
   การพิจารณาคัดเลือกงานแสดงสินค้าสถานที่จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ

   1. งานแสดงสินค้า “Thailand Week 2016,Mandalay” ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้างสรรพสินค้า Diamond Plaza เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา
   2. งานแสดงสินค้า “งานธาตุหลวง” ระหว่างวันที่ 12 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติลาว – ไอเทค (LAO-ITECC) นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   3. การศึกษาลู่ทางการค้าและ Business matching ระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรุงพนมเปญ และเมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 5. การพัฒนานำยางแผ่นที่เป็นผลผลิตในประเทศมาใช้เป็นวัตถุดิบ
  เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านราคาแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราโดยเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศและยังส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการผลิตรองเท้าของประเทศ โดยการนำวัตถุดิบยางภายในประเทศมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิตสินค้า โดยมีการคัดเลือก รูปแบบของวัตถุดิบและการพัฒนาการนำยางแผ่นที่เป็นผลผลิตในประเทศมาใช้เป็นวัตถุดิบสินค้า 1 งานวิจัย
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

1 บริษัท วีเอสแอล อุตสาหกรรม จำกัด 6/10 ซ.วัดบางพึ่ง ถ.พระราชวิริยาภรณ์ หมู่ที่ 9 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ คุณสุริยา ประทีปมโนวงศ์ 081-3004203, 02-8166896-8, 02-8166895
2 บริษัท บุญอริยะพาณิชย์ จำกัด 1307/1 หมู่ที่ 1 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คุณมนต์ธน วงศ์พัฒนานุกุล 086-3381174, 081-9231105, 02-3892578, 02-3892677
3 บริษัท ดีไซน์ บาย มณีศิลป์ จำกัด 38/156 ซ.วชิรธรรมสาธิต 60 ถ.สุขุมวิท 101/1 ต.บางจาก อ.พระโขนงกรุงเทพมหานคร คุณโมลี มณีโชติ 
081-8281716, 02-7297788, 02-3614124
4 บริษัท วินเนอร์ ชูส์ จำกัด 92/2 ซ.เพชรเกษม 58 ถ.เพชรเกษม ต.บางด้วง อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 คุณอดิศักดิ์ ศิริมาตร์พรชัย 081-9140292, 02-8050644-5, 02-4540889
5 Ierada Leather and Product Co.,Ltd. 99/276-280 ถ.สีหบุรานุกิจ อ.มีนบุรีกรุงเทพมหานคร คุณพงศ์ธรณ์ รุจิรา 081-9812117, 032-450351, 032-450352
6 Sea Star Leather Co.,Ltd. 44/48 หมู่ที่ 11 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทองกรุงเทพมหานคร 10150 คุณเยาวรัตน์ พลานุสนธิ์ 081-6208410, 02-2506211, 02-2506211
7 หจก. บุญรัตนกรกิจอุตสาหกรรม 173 ถ.สุขุมวิท (กม. 30) หมู่ที่ 1 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง สมุทรปราการ 10280 คุณชาญณรงค์ บุญรัตนกรกิจ 089-7889335, 02-7039104, 02-7039106
8 Lotus Leather Co.,Ltd. 175 ถ.สุขุมวิท หมู่ที่ 1 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ 10280 คุณสมเกียรติ บงกชพรรณราย 081-641-8988, 089-966-1551
9 ตรีโปรดัก 60/37-39 ซ.เพชรเกษม 44 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 5ต.บางจาก อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 คุณโกวิทย์ กิตติโสภัทร์ 081-8158795, 02-4581584, 02-8695411
10 SPL Footwear 25 ซ.เพชรเกษม 58 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 3 ต.บางด้วง อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร คุณโสพิไล ศิริมาตย์พรชัย 083-131-8651, 081-8425719, 02-4557807
11 บริษัท ฟอกหนังไทยรุ่งเรือง จำกัด 167/1 ถ.สุขุมวิท หมู่ที่ 1 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ 10280 คุณสุภาพร ศรีตั้งศิริกุล 086-393396, 089-4563654, 02-3894403-4, 02-3892375
12 บริษัท ธนะสินพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด 252/2 ถ.วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210 คุณวิโรจน์ เศรษฐโชตินันท์ 02-5324982-5, 02-5324987
13 บริษัท อาร์.พี.เอ็ม.แกรนด์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 207/32-36 ถ.เจริญกรุง วัดพระยาไกร กรุงเทพมหานคร 10120 คุณรัศมี แต่งเจริญพาณิชย์ 086-0110363, 02-6881800, 02-6881800
14 ร้าน บิท ดีไซน์ 431 ซ.วานิช 1 ถ.มังกร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 คุณฤทัย รอดภัย 085-9204211, 02-6229508, 02-6222425
15 GIGA Collection 116/243 หมู่บ้านรุ่งเรืองเฮาส์ ซ.พหลโยธิน 54 ถ.พหลโยธิน หมู่ที่ 5 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10600 คุณรัชนี วงษาบุตร 084-3618928, 02-9710578, 02-9963122
16 บริษัท ฟุตเวิร์ค จำกัด 19/71 ซ.สุขุมวิท หมู่ที่ 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 คุณมีชัย เชียร์สมสุข 081-4234477, 081-4944488, 02-8138766, 02-7466096
17 บริษัท ศรีสยาม ฟุตแวร์ จำกัด 236/8 ซ.เสนากิจ ถ.พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 คุณศุภชัย นิรามัยตระกูล 089-4404486, 02-2158763, 02-2156028
18 บริษัท ยาง 5 มังกร จำกัด 39/3 ถ.พุทธมณฑล สาย 2 (ซอย 11) หมู่ที่ 1แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 คุณไพรัตน์ เกียรติโกมล 02-4134430, 02-4134487, 02-4540323
19 บริษัท ไลอ้อน ฟุตแวร์ จำกัด 54 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 หมู่ที่ 4 กระทุ่มแบนสามพราน นครปฐม 73220 คุณกำไรทิพย์ พิจิตอำพล 089-8128732, 02-4292364,02-4292763 , 02-8141654
20 บริษัท เดเต้ อินดัสตรี้ จำกัด 119/99 ซ.เรณู 99/1 ถ.เอกชัย บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 คุณธนกร เจียโหงว 085-250-1188, 02-8950575, 02-8908944
21 บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด 65 ซ.ลาซาล 19 ถ.สุขุมวิท 105 บางนากรุงเทพมหานคร 10260 คุณนรากร อัมพวานนท์ 081-5665240, 02-7446110, 02-7446170
22 บริษัท เอส.เค.เอ็น.เทรดดิ้ง จำกัด 22/14-16 ถ.ศรีนครินทร์ หมู่ที่ 5 บางเมือง อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 คุณสังวาล ชัยสงคราม 081-4260685, 02-3891479, 02-7031130
23 บริษัท เฮฟเว่น เลเธอร์ จำกัด (ร้าน The Moon) 26/634 ซ.ทรัพย์ไพศาล ถ.เอกมัย-บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร คุณภัทรกร โชติกวาณิชย์ 089-891-2727, 02-4160418
24 J & P Box 48/217-9 หมู่บ้านดีเค ซ.พระยามนธาตุ 35-5 ถ.กาญจนาภิเษก หมู่ที่ 7 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร คุณสิทธิชัย ธนะตระกูลเลิศ 089-8979926, 02-8952458, 02-8951685
25 บริษัท แอมเพิลพลัส จำกัด 4226 ซ.แบริ่ง 34 ถ.สุขุมวิท 107 หมู่ที่ 8 สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ คุณสุรชา รุ่งสิริวิทูร 081-3986512, 02-7499097, 02-7499098
26 บริษัท สันติสุขอินเตอร์เทรด จำกัด 99 ถ.สุขุมวิท หมู่ที่ 4 บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ 10270 คุณพัชนี จุลมนต์ 081-613-1585, 084-545-1342, 02-1827133
27 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเซ่งชง 157-159 ถ.เจริญกรุง วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 คุณอาจฤทธิ์ ประดิษฐบาทุกา 087-5110505, 086-3513587, 02-2210523, 02-2210523
28 บริษัท เทียมชูส์ จำกัด 30/4 ซ.เพชรเกษม 54 หมู่ที่ 9 บางด้วง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 คุณพรเทพ ศิริมาตย์พรชัย 081-4981654, 086-5644224, 02-4134224
29 Best Tan 170 หมู่ที่ 1 ท้ายบ้าน อ.เมือง สมุทรปราการ 10280 คุณพันธพัฒน์ ชีรวณิชย์กุล 02-3892358, 02-7035071
30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมเฮ้าส์ โปรดักชั่น 1991/31 ซ.รามคำแหง 27 หัวหมาก บางกะปิกรุงเทพมหานคร คุณจิรยุทธ ชคทิศ 085-9066990, 02-3186124
31 Villa Footwear 60/35 ซ. วัดท่าพูด ถ.พุทธมณฑล สาย 5 หมู่ที่ 9 ไร่ขิง สามพราน กรุงเทพมหานคร คุณสมภพ วีระกุล 081-5547910, 02-8102364, 02-6185749
32 บริษัท โพลีเมอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง 27/15 ซ.เทศบาล 3 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 8 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160 คุณกิตติพล ยิ่งกิจภิญโญ 02-4202595-6, 02-4202599
33 บริษัท ที เอ็ม เค ชูส์ โปรดักชั่น จำกัด 163/1 ซ.นวลทอง ถ.เศรษฐกิจ สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 คุณปิยะดา ตันประทุมวงษ์ 02-8101027, 02-8085441
34 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี แอดวานซ์ 52/111-112 ซ.เอกชัย 72 ถ.เอกชัย หมู่ที่ 6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 คุณสุทธิชัย เศรษฐกวิน 081-6434885, 02-8943121, 02-8944571
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. แรงงาน หรือบุคลากร มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าที่มีความประณีต
 2. กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผลิตถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตสากล
 3. เครื่องจักรในการผลิตสินค้ามีความทันสมัย
 4. สามารถสั่งซื้อ หรือมีอำนาจการต่อรองกับผู้ขายวัตถุดิบสูง
 5. กลุ่ม Cluster มีการหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 6. การบริหารจัดการแบบสมัยใหม่ และมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริการงาน
 1. บุคลากร หรือผู้เชี่ยวชาญ ไม่เพียงพอต่อกระบวนการผลิต
 2. การสื่อสารภายในระบบการผลิตมีความบกพร่อง
 3. เครื่องจักรบางประเภทไม่เพียงพอต่อกระบวนการผลิต
 4. คุณภาพวัตถุดิบในกระบวนการผลิตไม่ตรงตามมาตรฐาน
 5. ขาดความรู้ด้านการตลาด
 6. เงินลงทุนไม่เพียงพอต่อการขยายกำลังการผลิต หรือซื้อเครื่องจักรใหม่
 7. การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ
 1. รัฐบาลให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เป็นวาระแห่งชาติ
 2. อัตราการอุปโภค และบริโภคสินค้า ในกลุ่มประเทศ CLMV สูงขึ้น
 3. กลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการสินค้าแปลกใหม่ หรือสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ
 4. กระบวนการผลิตต้นน้ำมีโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีช่วยในการผลิต
 1. ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ
 2. สภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ อยู่ในสภาวะทดถอย
 3. การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่ไม่ชัดเจน
 4. กระบวนการปลายน้ำขาดเทคโนโลยีช่วยในการผลิตสินค้า

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0