เครือข่ายคลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมืองอุดรธานี

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
เครือข่ายคลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมืองอุดรธานี
ปีที่ก่อตั้ง
2551
ประเภทอุตสาหกรรม
อื่นๆ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
อุดรธานี
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
แนวทางการพัฒนา
  1. คลัสเตอร์จะมุ่งในการพัฒนาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการสร้างตลาดในประเทศด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่และในตลาดต่างประเทศโดยการร่วมมือกันเจาะตลาดเฉพาะ ทำการตลาด และสร้างตราสินค้า
  2. คลัสเตอร์จะร่วมกันปรับปรุงวิธีการผลิต โดยปรับจากวิธีแบบชาวบ้านเป็นแบบมีการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย
  3. คลัสเตอร์จะมุ่งในการพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปัจจุบันโดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
  4. คลัสเตอร์จะมีการร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และหน่วยงานสนับสนุนอย่างใกล้ชิดโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคลัสเตอร์กับสถาบันการศึกษาสถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อสามารถทำงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิสัยทัศน์
คลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดอุดรธานี จะเป็นคลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมืองที่มุ่งมั่นผลิต จำหน่าย และพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความเป็นเลิศ ด้วยความสามัคคี ร่วมถักทอฝันสู่ความเป็นสากลอย่างมั่นคง พร้อมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
พันธกิจ
   1. การสร้างตลาด
    คลัสเตอร์จะมุ่งในการพัฒนาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการสร้างตลาดในประเทศด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และในตลาดต่างประเทศโดยการร่วมมือกันเจาะตลาดเฉพาะ ทำการตลาด และสร้างตราสินค้า
   2. ปรับปรุงการผลิต
    คลัสเตอร์จะร่วมกันปรับปรุงวิธีการผลิต โดยปรับจากวิธีแบบชาวบ้านเป็นแบบมีการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย
   3. สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
    คลัสเตอร์จะมุ่งในการพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปัจจุบันโดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
   4. การร่วมมือในพื้นที่
    คลัสเตอร์จะมีการร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และหน่วยงานสนับสนุนอย่างใกล้ชิด โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคลัสเตอร์กับสถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถทางานด้วยกันอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น
กิจกรรมของคลัสเตอร์ (โครงการนำร่อง)
   1. การสร้างตลาด
    คลัสเตอร์จะมุ่งในการพัฒนาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการสร้างตลาดในประเทศด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และในตลาดต่างประเทศโดยการร่วมมือกันเจาะตลาดเฉพาะ ทาการตลาด และสร้างตราสินค้า
   2. ปรับปรุงการผลิต
    คลัสเตอร์จะร่วมกันปรับปรุงวิธีการผลิต โดยปรับจากวิธีแบบชาวบ้านเป็นแบบมีการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย
   3. สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
    คลัสเตอร์จะมุ่งในการพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปัจจุบันโดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้
   4. การร่วมมือในพื้นที่
    คลัสเตอร์จะมีการร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และหน่วยงานสนับสนุนอย่างใกล้ชิด โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคลัสเตอร์กับสถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อสามารถทางานด้วยกันอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

1 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ 527/260 ถ.อัศวมิตร ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 คุณอุไร สัจจะไพบูลย์ 081-6012467, 042-245000
2 กลุ่มมหามิตรหัตถกรรม (ใบหม่อน) 146 ซ.มหามิตร ถ.ทหาร หมู่ที่ 7 ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 คุณทิวารุ่ง กำหนดแน่ 081-2612216, 042-244011
3 ร้านวงเดือน 381 บ้านนาข่า ต.นาข่า อ.เมือง อุดรธานี 41000 คุณสมหมาย ประเสริฐกุล 042-206089
4 ร้านฝ้ายแกมไหม 527/260 ถ.อัศวมิตร ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 คุณอิทธิพล สัจจะไพบูลย์ 081-6012467, 042-245000
5 กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านโพนบก 61 บ้านโพนบก ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 คุณเพ็ญศรี เหนือไพศาล 087-2179440
6 กลุ่มแปรรูปผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 124 บ้านนาบัว หมู่ที่ 9 ต.นาบัว อ.เพ็ญ อุดรธานี คุณนวลจันทร์ เอกคณาสิงห์ 089-8619772
7 กลุ่มทอผ้าบ้านเชียง 44/13 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน อุดรธานี 41000 คุณจินตนา คำพิมาน 042-243863
8 กลุ่มผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ 43 บ้านนาทราย หมู่ที่ 7 ต.นาบัว อ.เพ็ญ อุดรธานี คุณจารุกาญจน์ สุวรรณบุตร 086-2424480
9 กลุ่มอาชีพ 38 บ้านนาโปร่ง หมู่ที่ 7 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ อุดรธานี คุณสมจิต ปิตินพรัตน์ 081-2609848
10 กลุ่มทอผ้าย้อมคราม 15 บ้านนาบัว หมู่ที่ 1 ต.นาบัว อ.เพ็ญ อุดรธานี คุณเสมอ พรมวงษา 085-0103292
11 ร้านอุดรนาข่าผ้าไทย 383/13-14 ถ.อุดร-หนองคาย หมู่ที่ 1 ต.นาข่า อ.เมือง อุดรธานี 41000 คุณสิริลักษณ์ ลือวิเศษไพบูลย์ 089-7107270
12 11/1 บ้านหัวบึง ต.บ้านขาว อ.เมือง อุดรธานี 41000 คุณเฉลิมชัย ไชยวงศ์ 087-2300300
13 กลุ่มแปรรูปผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 157 บ้านนาบัว หมู่ที่ 9 ต.นาบัว อ.เมือง อุดรธานี 41000 คุณพนิดา คุณธรรม 081-3800973
14 ร้านแก้วกัลยา 102/5 บ้านโพนบก ถ.เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 4 ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 คุณจรรยา ฉิมนอก 081-7188814
15 ร้านมัตทนา 88 บ้านนาข่า หมู่ที่ 1 ต.นาข่า อ.เมือง อุดรธานี 41000 คุณมัตทนา ภูริศรี 042-218020
16 ร้านกระดุมเงิน 428 หมู่ที่ 1 ต.นาข่า อ.เมือง อุดรธานี 41000 คุณปรียา โพธิสีดา 042-218135
17 ร้านละไม 214/1 ต.นาข่า อ.เมือง อุดรธานี 41000 คุณละไม น้ำใส 081-6709216
18 ร้านวิไลลักษณ์ 54/2 บ้านนาข่า หมู่ที่ 1 ต.นาข่า อ.เมือง อุดรธานี 41000 คุณสหัส บูชากุล 081-9545380, 042-206080
19 ร้านโลผ้าไทย 131 หมู่ที่ 1 ต.นาข่า อ.เมือง อุดรธานี 41000 คุณนวลฉวี บุตรธนู 042-206434
20 ร้านแววผ้าฝ้าย 97/1 หมู่ที่ 1 ต.นาข่า อ.เมือง อุดรธานี คุณทัศนี สีหาบุตร 081-2635734
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
   1. บางกลุ่มใช้ไหมที่เลี้ยงเอง ต้นทุนวัตถุดิบจึงต่ำ
   2. ได้มาตรฐาน มีคุณภาพหลายกลุ่ม
   3. ใช้สีย้อมธรรมชาติ
   4. ทำตามที่ลูกค้าต้องการได้
   5. มีลายที่เป็นเอกลักษณ์
   6. การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว
   7. ใช้เทคโนโลยีในการผลิตเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
   8. จำหน่ายสินค้าผ่านระบบ e-commerce
   9. ผู้ทอมีความสามารถในการทอสูง ประณีต
   10. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
   11. มีผู้นำที่เข้มแข็ง
   12. กลุ่มผู้ผลิตมีความชานาญและทักษะในการผลิตยอดเยี่ยม
   13. จำนวนบุคลากรของกลุ่มทอผ้าในพื้นที่มีจานวนมาก
   1. ราคาขายไม่สูง
   2. ไม่มีทุนในการทำธุรกิจ
   3. ค่าแรงต่ำ
   4. ไม่มีราคามาตรฐาน
   5. สินค้าบางชนิดผลิตเยอะ ขายไม่ได้ สินค้าเหลือค้าง
สต๊อก
   6. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุน
   7. ขาดแหล่งวัตถุดิบ ร้านจาหน่ายด้าย,ไหมมีน้อย ราคาจึงสูง
   8. บางกลุ่มยังขาดทักษะการย้อมที่ถูกต้องทาให้ผ้าไม่ได้คุณภาพ
   9. ไม่มีลวดลายใหม่ๆ
   10. คนออกแบบมีน้อย
   11. ไม่สามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในพื้นที่
   12. อุปกรณ์การทอเก่า ชำรุด
   13. อุปกรณ์การทอไม่ทันสมัย
   14. ขาดนวัตกรรม เช่น ทาผ้านุ่ม,ผ้าหอม
   15. ไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติได้
   16. บุคลากรของกลุ่มทอผ้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงวัย (ขาดการถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลาน)
   1. นโยบายรัฐสนับสนุนด้านการเงินแก่วิสาหกิจ และผู้ประกอบการ
   2. มีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานสนับสนุนด้านการอบรมเพิ่มความสามารถในการผลิต
   3. ในจังหวัดอุดรธานีมีการผลิตครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ
   4. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทาให้การสร้างเครือข่ายได้มากขึ้น
   5. มีการรวมกลุ่มกันมากขึ้น
   6. มีหน่วยงานหลายหน่วยงานช่วยสนับสนุนในด้านการรวมกลุ่ม
   1. ไม่มีหน่วยงานสนับสนุนในการปลดหนี้
   2. ไม่มีหน่วยงานให้กู้ยืมเงิน
   3. ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
   4. สีธรรมชาติไม่สามารถทาได้เหมือนเดิม เป็นไปตามฤดูกาล
   5. ขาดการวิจัยและพัฒนา
   6. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัย
   7. ขาดความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์
   8. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้จากหน่วยภาครัฐเข้ามาให้ความรู้ที่ทันสมัยในการออกแบบแปรรูป

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0