เครือข่ายคลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะ กรุงเทพฯและปริมณฑล

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
เครือข่ายคลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะ กรุงเทพฯและปริมณฑล
ปีที่ก่อตั้ง
2551
ประเภทอุตสาหกรรม
อื่นๆ
ภาค
กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด
กรุงเทพฯและปริมณฑล
หน่วยงานดูแล
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
แนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
เราจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของตลาดและเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขัน
พันธกิจ
 1. สร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือภายในคลัสเตอร์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ให้เป็น Qualified Supplier โดยเน้นบรรจุภัณฑ์ที่มี High Value Added
 2. เป็นผู้นำด้านการออกแบบ ร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่มีรูปแบบ และหน้าที่การใช้ต่างๆ ที่หลากหลายประเภท
 3. ส่งเสริมการตลาดแบบเชิงรุกโดยเน้นออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดยให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง
 4. ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม
 5. ส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของการผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการทดแทนวัตถุดิบนำเข้าที่สำคัญโดยเน้น Green & Smart Packaging
 6. พัฒนาทักษะแรงงานที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม ทั้งช่างเทคนิคและนักออกแบบ
กิจกรรมของคลัสเตอร์ (โครงการนำร่อง)
กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ
โครงการที่ 1 การยกระดับกระบวนการผลิต

 1. การพัฒนาระบบการจัดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพด้านต้นทุนการผลิต
 2. การปรับเทคนิคและส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตเพื่อการแข่งขัน
 3. การให้คำปรึกษาและส่งเสริมการพัฒนาการผลิตโดยการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายการออกแบบ ฝ่ายผลิต และฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อให้สามารถพัฒนางานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

โครงการที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวัตถุดิบ

 1. การสนับสนุนด้านการวิจัยพัฒนาโดยเฉพาะ ทางด้านวัตถุดิบที่ใช้ โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
 2. การพัฒนาการบริหารด้านพิกัดภาษีนำเข้าวัตถุดิบ
 3. การให้ความช่วยเหลือทางการลงทุนแก่อุตสาหกรรมผู้ผลิตวัตถุดิบที่จำเป็น แต่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้า

กลยุทธ์ที่ 2 : การขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งตลาดในภูมิภาคและตลาดโลก
โครงการที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ

 1. การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาการผลิต โดยมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง (Customer Centric)
 2. การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทันต่อกระแสความสนใจของตลาด เช่น Green Product, Low Carbon Society, Health Concern

โครงการที่ 2 การพัฒนาช่องทางการตลาด

 1. เพิ่มการจัดงานแสดงศักยภาพบรรจุภัณฑ์โลหะหรือร่วมกับบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ในการเจรจาการค้าและการจับคู่ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ
 2. การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงในต่างประเทศและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าทั้งตลาดเดิม (สหรัฐ ยุโรป) ตลาดชายแดน (มาเลเซีย กัมพูชา พม่า ลาว) และตลาดใหม่ (BRICs)
 3. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความตกลงการค้าเสรีในการส่งออกผลิตภัณฑ์ รวมถึงสินค้าและบริการที่ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบหลัก เช่น อาหาร
 4. การสร้างความตระหนักให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการลดต้นทุนการขนส่งและการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า

กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงอุตสาหกรรมสนับสนุน
โครงการที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรในห่วงโซ่อุปทาน

 1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรในห่วงโซ่ของภาคอุตสาหกรรม
 2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานของคลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาทักษะแรงงาน
โครงการที่ 1 การพัฒนาช่างเทคนิค

 1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 2. การสร้างมาตรฐานการรับรองทักษะฝีมือแรงงานทางเทคนิค (Skill Certification) และความก้าวหน้าในสายอาชีพของแรงงานให้ชัดเจน

โครงการที่ 2 การพัฒนานักออกแบบ

 1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 2. การส่งเสริมให้นักออกแบบมีความรู้เบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และแนวโน้มผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ
 3. การยกระดับโครงการประกวดการออกแบบให้เป็นเวทีการประกวดในระดับนานาชาติ

โครงการที่ 3 การพัฒนาผู้ประกอบการและนักการตลาด

 1. การพัฒนาทายาทผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 2. การส่งเสริมการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการและนักการตลาด ให้เข้าใจถึงการทำธุรกิจกับต่างประเทศแบบครบวงจร ตั้งแต่เทคนิคการตลาด การต่อรอง การทำสัญญา

กลยุทธ์ที่ 5 : การพัฒนากฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน และการวิจัยที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
โครงการที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบหลัก

 1. การสร้างความตระหนักให้ลูกค้าเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการลดต้นทุนการขนส่ง และการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า
 2. การจัดทำและส่งเสริมการยอมรับมาตรฐานสินค้าไทยในตลาดโลก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สินค้าไทย อันจะส่งผลต่อความต้องการการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่สูงขึ้น
 3. การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการขยายตลาด

โครงการที่ 2 การพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มคลัสเตอร์

 1. การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันร่วมกัน

โครงการที่ 3 การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรม (BDS)

 1. ความช่วยเหลือด้านการให้คำปรึกษา และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยี
 2. การร่วมทำโครงการความร่วมมือระหว่าง BDS เพื่อเพิ่มศักยภาพของคลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์

โครงการที่ 4 การวิจัยและพัฒนา

 1. การวิจัยและพัฒนาวัสดุต่าง ๆ การจัดการและเพิ่มมูลค่ากับเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต
 2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ
 3. การส่งเสริมการวิจัยตลาดเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคของประเทศเพื่อนบ้านและตลาดใหม่ๆ
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

1 บริษัท ทินแคน อินดัสทรี่ส์ จำกัด 167/6 ซ.คู่สร้าง กม.17 ถ.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ10290 คุณธนาศักดิ์ โรจน์วรพร 081-1716364, 02-4611461-4, 02-461-1928
2 บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด 111 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 หมู่ที่ 5 กระทุ่มแบนสามพราน นครปฐม 73220 คุณธงชัย โอฬารริกสุภัค 089-7794335, 02-8130538-40, 02-8130541
3 บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเตอริ่ง จำกัด 1,13 ซ.รังสิต-นครนายก 46 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรีปทุมธานี 12130 คุณศักดิ์ชัย มโนจิตงาม 089-1230081 , 02-5330277, 02-5330116
4 บริษัท โบว์คอมเมอร์เชียล จำกัด 1131/61,63 ถ.นครไชยศรี แขวงนครไชยศรี ดุสิตกรุงเทพมหานคร 10300 คุณเสกสันต์ แสงอิศราภิรักษ์ 081-371-8768, 02-2410601-2, 02-2436060
5 บริษัท ฝาจีบ (มหาชน) จำกัด 5 ซ.รังสิต-นครนายก 46 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรีปทุมธานี 12130 คุณบัญชา ไตรยปัญจวิทย์ 02-5330450, 02-9741114-5
6 บริษัท พี พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด 68/5 ถ.เลียบคลองราษฎร์พัฒนา 1 หมู่ที่ 4 คอกกระบือ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 คุณเพิ่มเกียรติ กิจเจริญ 081-8709220, 034-824298-9, 034-824298-9
7 บริษัท ยูนิเวอร์แซลแคน จำกัด 45 หมู่ที่ 6 ตลาดจินดา สามพราน จ.นครปฐม 73110 คุณทัตเทพ ตียปรีชญา 081-9210559, 034-307991-5, 034-397402-3
8 บริษัท ยูนิเวอร์แซลสตีล จำกัด 115/4 ซ.สุขสวัสดิ์ 66 ถ.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 คุณไพจิตร์ นรากรไพจิตร์ 081-5130894, 02-4631912-3, 02-4627461, 02-4627461
9 บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด 87 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย หมู่ที่ 7 สำโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ คุณวรทิน พิศาลพงศ์ 081-581-2279, 02-725-6888, 02-725-6848
10 บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จำกัด 18/24 ถ.เศรษฐกิจ 1 หมู่ที่ 5 นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร 74000 คุณประทีป ดลสุจิต 081-560-9428 , 034-468727, 034-831028
11 บริษัท โอ เอ็ม แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด 25/28 หมู่ที่ 6 นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 คุณเจนณรงค์ อารยะกุล 081-6594647, 034-468531, 034-468554
12 บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) 2092/30-31 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ช่องนนทรียานนาวา กรุงเทพมหานคร คุณสมยศ บุญธรรมจินดา 089-1702050, 02-6784222, 02-2872018
13 บริษัท ธ.พุทธรักษา จำกัด 90/38 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ถ.สาธรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 คุณธนาภรณ์ ทัฬหเศรษฐวงศ์/คุณสุรศักดิ์ โอฬารศรีสกุล/คุณชีพวัชร์ พรสุขสว่าง 089-8484308 (ชีพวัชร์), 02-6366001-2, 02-6366003
14 บริษัท เดอะควอลิตี้ไวร์ จำกัด 234 ถ.ประชาอุทิศวัดคู่สร้าง หมู่ที่ 10 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ 10290 คุณบุญมี บำรุงกิจการ 081-6667500, 02-4641155-62, 02-4641153-4
15 บริษัท เอเชียแคน จำกัด 115/4 หมู่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 คุณไพจิตร์ นรากรไพจิตร์ 081-513-0894, 0-2463-1912-3, 0-2462-7461, 0-2462-7461
16 บริษัท ท๊อปอิสซี่ จำกัด 945 หมู่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ถ.เทพารักษ์ กม.22 บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 คุณธนวุฒิ ว่องเวศน์ 081-697-3406, 0-2313-1352, 0-2313-1354
17 บริษัท เค เอส โลหะการพิมพ์ จำกัด 27 กม.36 หมู่ 4 พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 คุณปราโมทย์ โชติปทุมวรรณ 0-2516-1482, 0-2516-1484, 0-2516-8318-20, 0-2516-1483
18 บริษัท บัวทองวัฒนาอุตสาหกรรมฝาขวด จำกัด 27 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.คลอง 1 อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 คุณเสกสรร โชติปทุมวรรณ 081-627-5885, 0-2902-2101-6, 0-2516-1483
19 บริษัท ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จำกัด 98 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้มปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 คุณประเสริฐ ศิริแสงมงคล 0-2754-4321-2, 0-2394-0903
20 บริษัท แอลพีเค เมทัล (2003) จำกัด 373 หมู่ 1 ซ.มังกรขันดี ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 คุณสมชาย สาธิตอเนกชัย 0-2728-5411-5
21 บริษัท สยามแพนคอน จำกัด (กิ้มเจริญ) 105 หมู่ 11 ซ.ส.ไทยเสรี 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10130 คุณขจร ปุณวัฒนส/คุณพิทยา ชวานุชิต 0-2425-8196
22 บริษัท ธีรชัยสตีล คอปอเรชั่น จำกัด 201 หมู่ 8 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 คุณพรเทพ สุธีรชัย 0-2428-5021, 0-2428-1099
23 บริษัท อีโคเพนท์ จำกัด 129/2 หมู่ 4 ซ.พงษ์ศิริชัย 1 ถ.เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 คุณสุสิตา พิพัฒน์ผจง 0-2420-7949, 0-2431-2514
24 บริษัท อี่ซึ่นเพ้นท์ จำกัด (มหาชน) 312 ซอยพหลโยธิน 32 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพฯ คุณอภิชาต ภมรานนท์ 086-329-9970, 0-2941-6931, 0-2579-5310
25 บริษัท สินสยามเม็ททอลเซ็นเตอร์ (1984) จำกัด 136 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 คุณชวิน พรรัตนรักษา 087-124-1701, 0-2860-9191, 0-2860-9500
26 บริษัท สยามแคนส์ อินดัสทรี่ จำกัด หมู่ที่ 6 101 ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 ดร.ธนกร จิราธนันต์ 087-979-2288, 038-363-230
27 บริษัท พัฒนกฤตย์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด 99/142 หมู่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร 74000 คุณณภัทร์ บวรวัฒนกร 034-871-8822, 034-871-607
28 บริษัท เรเซอร์ เวิร์คส จำกัด 99/9 หมู่ 2 ถนนลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 คุณธีรพล พิทยชนโชติ/คุณอิสราภรณ์ สิทธิชัยวงศ์ 085-327-1082, 0-2652-9797, 0-2652-9703
29 บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด 181 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 คุณภวินท์ฑิพย์ เจตนาเชี่ยวชาญกิจ 081-905-2090
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์มีศักยภาพในการผลิตสูง และบรรจุภัณฑ์มีคุณภาพสูง
 2. มีการร่วมทุนกับต่างประเทศ ทำให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 3. มีความหลากหลายสูงของบรรจุภัณฑ์ ทั้งในด้านรูปแบบ คุณภาพ และราคา
 4. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยมีห่วงโซ่อุปทานในประเทศที่ครบถ้วนตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงปลายน้ำ
 5. มีความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผู้ใช้บรรจุภัณฑ์
 6. มีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและมีความต่อเนื่อง
 7. อุตสาหกรรมมีความพร้อมสูงทั้งด้านวัตถุดิบ เทคโนโลยี และบุคลากร
 8. มีชื่อเสียงจากการได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ
 1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
 2. การผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารยังไม่ได้คุณภาพอย่างทั่วถึง นั่นคือไม่มีการแยกสายการผลิตระหว่างบรรจุภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร
 3. งานวิจัยและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาไปสู่บรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและสามารถช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานได้ยังมีค่อนข้างน้อย
 4. ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
 5. ผู้ประกอบการจำนวนมากยังขาดการตื่นตัวในการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานใหม่ๆ
 6. บรรจุภัณฑ์จำนวนมากยังเป็นแบบดั้งเดิม ทำให้มีมูลค่าเพิ่มต่ำ
 7. ยังจำเป็นต้องมีการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ
 1. การขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง สมุนไพร และยาภายในประเทศส่งผลดีต่ออุปสงค์ต่อบรรจุภัณฑ์ในทุกๆ รูปแบบ
 2. การเติบโตจากการส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม ทำให้มีอุปสงค์ต่อบรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้น
 3. ภาครัฐมีการให้การสนับสนุนการลงทุนและด้านอื่นๆ แก่อุตสาหกรรม รวมทั้งมีหน่วยงานภาครัฐที่คอยให้การส่งเสริมและสนับสนุน
 4. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนด้านการส่งออกอาหาร ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ตลาดอาหารให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์เติบโตตามไปด้วย
 1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างล่าช้า
 2. ขาดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร
 3. ขาดความเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ
 4. การกำหนดข้อบังคับทางด้านบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ
 5. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ รวมถึงการขาดแคลนวัตถุดิบ
 6. ผู้บริโภคภายในประเทศยังขาดความรู้ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมักเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีราคาถูกเป็นหลัก
 7. ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0