เครือข่ายคลัสเตอร์นมโคและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโค จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
เครือข่ายคลัสเตอร์นมโคและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโค จังหวัดมหาสารคาม
ปีที่ก่อตั้ง
2553
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
มหาสารคาม
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

 

แนวทางการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองผู้บริโภค

 1. พัฒนาระบบการผลิตน้ำนมดิบและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
  2. เพื่อสร้างโรงงานแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นมให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
  3. เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานในเชิงธุรกิจร่วมกัน
  4. เพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ำนมดิบ และสร้างอำนาจการต่อรอง
  5. เพื่อสร้างระบบการบริหารการจัดการ การจัดเก็บวัตถุดิบ ผลิตอาหารสัตว์และระบบการขนส่งสู่สมาชิก
 2. การพัฒนาระบบการตลาดและระบบ โลจิสติกส์นมสดและผลิตภัณฑ์นมสด
  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาอาหารโคนมสูตรเฉพาะที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาถูก
  2. เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายให้กว้างขึ้น หาซื้อง่าย
  3. เพื่อขยายการขนส่งและการกระจายสินค้า
  4. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายและผู้บริโภค
  5. เพื่อพัฒนาอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมให้ครบวงจร

 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมสด
  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่มผสมชาใบหม่อน
 2. พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาเครื่องหั่นมันและเครื่องทำลายมันหมักสำหรับจำหน่ายสมาชิกเครือข่ายในราคาย่อมเยา
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์และการจัดการฟาร์มกับกลุ่มเครือข่ายอื่นๆ
 3. พัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมอาหารสัตว์
  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดการนำมันสำปะหลังหมักยีสต์ทดแทนมันเส้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต
  2. เพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์
  3. เพื่อให้ได้น้ำนมที่มีมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพและระบบการบริหารจัดการเครือข่าย

 1. กลยุทธ์พัฒนาการบริหารจัดการแก่บุคลากรในกลุ่มเครือข่าย
  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกลุ่มเครือข่ายด้านการบริหารจัดการ
  2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของกลุ่มเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ
 2. กลยุทธ์พัฒนาความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มสมาชิกภายในกลุ่มเครือข่าย
  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์และขยายสมาชิกกลุ่มเครือข่าย
  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กรของสมาชิกให้มีธรรมาภิบาล
  4. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรมีทักษะในการประชาสัมพันธ์
  5. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีทักษะในการสื่อสาร
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่เข้มแข็งในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมนมครบวงจรของจังหวัดมหาสารคามอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
 1. พัฒนาระบบการผลิตโคนมในระดับฟาร์ม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและการ แปรรูปผลิตภัณฑ์นม ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาระบบการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค
 2. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเครือข่าย
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 4. พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง
 5. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งด้านคุณธรรม และจริยธรรม
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

1 สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด 149 หมู่ 6 ต.วังใหม่ อ.บรบือ นายจำรัส จันทร์ศรีนาย 081-7687539
2 นามบุดดีฟาร์ม 34 หมู่ 10 ต.กำพี้ อ.บรบือ นางกิริยา นามบุดดี 089-2782368
3 ฟาร์มพระคุณแม่ 70 หมู่ 14 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย สิงหา จันทร์แย้ม 087-2386223
4 หนองไผ่ฟาร์ม 90 หมู่ 19 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย นายบรรพต ภูลายยาว 085-4536729
5 สุภาฟาร์ม 57 หมู่ 14 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย นายสุภา อยู่สบาย 088-3034092
6 หอมชาลีฟาร์ม 8 หมู่ 8 ต.หนองปลิง อ.เมือง นายสังเวียน วังหอม 087-2375121
7 โชคเจริญฟาร์ม 146 หมู่ 5 ต.หนองปลิง อ.เมือง นายจำเริญ ศิริตื้นลี 089-2762887
8 ทิวาฟาร์ม 114 หมู่ 2 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายเส็ง บุราณรมย์ 080-1879624
9 ทองไสฟาร์ม 26 หมู่ 10 ต.กำพี้ อ.บรบือ นายทองไส บาไสย์ 083-3605946
10 บุญมาฟาร์ม 7 หมู่ 2 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายบุญมา วันสาสืบ 081-7998709
11 สุรพลฟาร์ม 37 หมู่ 2 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย นายสุรพล วงษ์ชารี
12 ลำใยฟาร์ม 76 หมู่ 7 ต.ดอนหว่าน อ.เมือง นางลำใย เดชบุรัมย์
13 ประดิษฐ์ฟาร์ม 195 หมู่ ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย นายประดิษฐ์ นงทิพย์
14 จิรพันธ์ฟาร์ม 56 หมู่ 7 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย นางจิรพันธ์ แก้วจุมพล
15 นิตยาฟาร์ม 72 หมู่ 10 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย นางนิตยา นามโคตร
16 แม่ลุนฟาร์ม 44 หมู่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมือง นางลุน อุทัยดา
17 สมบัติฟาร์ม 133 หมู่ 15 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย นายสมบัติ บุตรชัย
18 ส.รุ่งเรืองฟาร์ม 9 หมู่ 14 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย นางสำรี บัวพันธ์ 088-7599627
19 ระออฟาร์มโคนม 63 หมู่ 15 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย นายภูวนาถ เพื่อนสงคราม 096-2230039
20 ทรัพย์ถวิลฟาร์ม 76 หมู่ 14 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย นางสาวมนฑการ สารศรี 099-9432047
21 บุญเงินฟาร์ม 82 หมู่ 14 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย นายสิงหา จันทร์แย้ม 093-4740158
22 ทองพูนฟาร์ม 8 หมู่ 10 ต.กำพี้ อ.บรบือ นางกิริยา นามบุดดี 093-5288452
23 แววตาฟาร์ม 38 หมู่ 10 ต.กำพี้ อ.บรบือ นางแววตา จันบัวลา 085-7464253
24 โชคสุวรรณฟาร์ม 19 หมู่ 10 ต.กำพี้ อ.บรบือ นางสาวปัทมาวดี เภาศรี 089-2863900
25 กองทองฟาร์ม 107 หมู่ 7 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย นายสุภา อยู่สบาย 082-3029317
26 คนึงนิจฟาร์ม 198 หมู่ 4 ต.หนองสิม อ.บรบือ นายสังเวียน วังหอม 061-1146778
27 ธวัชชัยฟาร์ม 99 หมู่ 11 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายธวัชชัย เภาศรี 089-2151540
28 พ่อเคนฟาร์มโคนม 32 หมู่ 3 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย นายเคน เหล่าทับ 093-374771
29 บ้านไร่ฟาร์ม 47 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง นายทองไส บาไสย์ 087-9309755
30 พ่อบุญฟาร์ม 163 หมู่ 3 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย นายบุญมา วันสาสืบ 083-3472065
31 ธีรพงษ์ฟาร์ม 232 หมู่ 2 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายสุริยัน ชาวหะศรี 081-8094073
32 อนันฟาร์ม 3 หมู่ 3 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย นางลำใย เดชบุรัมย์ 093-0981324
33 ล้วนฟาร์ม 90 หมู่ 19 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย นายล้วน ภูลายยาว 084-8967965
34 พ่อเลิศฟาร์ม 6 หมู่ 4 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย นางจิรพันธ์ แก้วจุมพล 083-3584499
35 ฟางฟองฟาร์ม 63 หมู่ 7 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก นางนิตยา นามโคตร 090-2902955
36 บ้านห้วยทราย 254 หมู่ 3 ต.โนนราษี อ.บรบือ นางลุน อุทัยดา 092-6851850
37 อรัญญาฟาร์ม 67 หมู่ 3 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายสมบัติ บุตรชัย 090-3428775
38 ทวีฟาร์ม 123 หมู่ 9 ต.โนนแดง อ.บรบือ นางสำรี บัวพันธ์
39 สายัญฟาร์ม 219 หมู่ 9 ต.โนนแดง อ.บรบือ นายสายันต์ บุตรศรี
40 ศุภมงคลฟาร์ม 20/3 หมู่ 18 ต.โนนแดง อ.บรบือ นางสาวมนฑการ สารศรี 090-8517155
41 ช่อฟ้าฟาร์ม 87 หมู่ 2 ต.โนนราษี อ.บรบือ นางละมูล ทศราช 087-0160675
42 โชดตะวันฟาร์ม 112 หมู่ 7 ต.กำพี้ อ.บรบือ นางโสภารัตน์ จันศิริ 098-6016708
43 ตุลยนิษก์ฟาร์ม 171 หมู่ 2 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายชูเกียรติ ตุลยนิษก์ 081-3830894
44 โชคทวีฟาร์ม 28 หมู่ 10 ต.กำพี้ อ.บรบือ นางเพียนทอง ศรีวงษา 084-9550474
45 ฟาร์มรักษ์ 142 หมู่ 11 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายธารารัตน์ ร่มแก้ว 091-6136496
46 สกุลรัตน์ฟาร์ม 3 หมู่ 11 ต.โนนราษี อ.บรบือ นางสุจิตตา อสุรินทร์ 081-2695556
47 วรีวรรณฟาร์ม 158 หมู่ 7 ต.กำพี้ อ.บรบือ นางวรีวรรณ กันลือชัย 088-3173136
48 รัฐเมืองฟาร์ม 46 หมู่ 11 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายศุภกิจ รัฐเมือง 087-8525017
49 พ่อเสาร์ฟาร์ม 124 หมู่ 7 ต.กำพี้ อ.บรบือ นางสาวสุดธรรมมา วิเศษดี 087-2149589
50 บุญมาฟาร์ม 101 หมู่ 7 ต.กำพี้ อ.บรบือ นางสาวสุภาวดี ธิสงคราม 096-3576721
51 นิพลฟาร์ม 234 หมู่ 1 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายนิพล คำฝั้น 086-0445274
52 ชัยญาฟาร์ม 184 หมู่ 1 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายชัยญา คำโฮง 087-4357156
53 ทักษิณฟาร์ม 198 หมู่ 2 ต.โนนราษี อ.บรบือ นางอารุณ ทับทิมไสย 080-4619668
54 เลี้ยงโคนมฟาร์ม 235 หมู่ 1 ต.โนนราษี อ.บรบือ นางปนิดา ทับทิมไสย 090-3540547
55 ทรัพย์ทวีฟาร์ม 35 หมู่ 10 ต.กำพี้ อ.บรบือ นางบาลเย็น ทองชมภู 085-7387322
56 สวัสดิจรุงรัตน์ฟาร์ม 13 หมู่ 10 ต.กำพี้ อ.บรบือ นายไพโรจน์ สวัสดิจรุงรัตน์ 087-9503970
57 ทองสีฟาราม 25 หมู่ 10 ต.กำพี้ อ.บรบือ นางทองสี จันบัวลา 086-2185738
58 น้องใหม่ 52 หมู่ 11 ต.โนนราษี อ.บรบือ นางสาวน้องใหม่ จันศิริ 093-9957250, 087-9443551
59 ตะวันฟาร์ม 188 หมู่ 2 ต.หนองจิก อ.บรบือ นายวิลัย สีสมพาน 087-6401001
60 เบิร์ดรุ่งเรืองฟาร์ม 111 หมู่ 7 ต.กำพี้ อ.บรบือ นายชาติชาย ม่วงศรี 083-6611755
61 แสนทวีฟาร์ม 89 หมู่ 1 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายทวี แสนขรยาง 098-1309297
62 บุญสงค์ฟาร์ม 8 หมู่ 10 ต.กำพี้ อ.บรบือ นายบุญสงค์ เขตคาม 081-0485238
63 โหงวเฮงฟาร์ม 141 หมู่ 11 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายประสาร จันอ่อน 087-9379042
64 นรินทร์ฟาร์ม 103 หมู่ 7 ต.กำพี้ อ.บรบือ นางคำปุน ไสยกิจ 080-7405756
65 สมจิตร์ฟาร์ม 2 หมู่ 10 ต.กำพี้ อ.บรบือ นายสมจิตร์ จันบัวลา 088-5374025
66 ทองใบฟาร์ม 42 หมู่ 10 ต.กำพี้ อ.บรบือ นายสวาท ทองใบ 086-2233347
67 สุขสันต์ฟาร์ม 127 หมู่ 1 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายสุขสันต์ สีสมพาน 092-8201249
68 แสนวงค์ฟาร์ม 59หมู่ 8 ต.กำพี้ อ.บรบือ นายวิจัย แสนวงค์ 099-1678030 ,087-2221904
69 ชาลีฟาร์ม 24 หมู่ 2 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายวีระ แสนยันต์ 061-6803763
70 คำภาฟาร์ม 213 หมู่ 3 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายคำภา พิจารย์ 087-0498829
71 สีดาฟาร์ม 60 หมู่ 6 ต.โนนราษี อ.บรบือ นางสาวสีดา เทียงพรม 086-0262245
72 บุญมีฟาร์ม 25 หมู่ 1 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายบุญมี ชุมฝาง 089-2353657
73 ลือชัยฟาร์ม 13 หมู่ 5 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก นางสวาท กันลือชัย 087-2275501
74 วรรณีฟาร์ม 35 หมู่ 10 ต.กำพี้ อ.บรบือ นางวรรณี ร่มจันทร์ 088-5164468
75 ไร่สุวรรณฟาร์ม 99 หมู่ 4 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก นายสุวัตย์ จำปาหอม 061-2258478
76 คมสันต์ฟาร์ม 14 หมู่ 11 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายคมสันติ์ เพียรแก้ว 093-5595747
77 ชัยชนะฟาร์ม 69 หมู่ 2 ต.โนนราษี อ.บรบือ นางสาวอังคนา เพียรแก้ว 080-4166074
78 ปราณีฟาร์ม 105 หมู่ 2 ต.โนนราษี อ.บรบือ นางปราณี ทับผา 088-0549309
79 วิรัชฟาร์ม 183 หมู่ 2 ต.โคกก่อ อ.เมือง นายวิรัช ชินรัต
80 คำภูฟาร์ม(จำปี) 21 หมู่ 2 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายราชัญ ลครศรี 081-4247896
81 วิชัยฟาร์ม 125 หมู่ 6 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายวิชัย สีอ่อน 098-5843974
82 สีอ่อนฟาร์ม 113 หมู่ 6 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายโสภา สีอ่อน 088-7487198
83 โสภณฟาร์ม 755/1 หมู่ 1 ต.บรบือ อ.บรบือ นายโสภณ ลครพล 098-1029785
84 กนกวรรณฟาร์ม 10 หมู่ 10 ต.กำพี้ อ.บรบือ นายภูมิรินทร์ อุ่นดวงแก้ว 081-2601544
85 วิรัญชัยฟาร์ม 45 หมู่ 10 ต.โนนภิบาล อ.แกดำ นายราเชษฐ วิรัญชัย 081-3780993
86 สายรุ้งฟาร์ม 24 หมู่ 2 ต.โนนภาษี อ.บรบือ นายวัฒนา แสนยันต์ 083-4136855
87 วรุฒฟาร์ม 22/1 หมู่ 9 ต.กำพี้ อ.บรบือ นายวรุฒ แสนแบน
88 สายฝนฟาร์ม 71 หมู่ 2 ต.สำโรง อ.นาเชือก นางสาวสายฝน สีแพน 092-6434166
89 จันทร์ฟาร์ม 46 หมู่ 19 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย นายจันทร์สี ภูกิ่งหิน
90 สุรศักดิ์ฟาร์ม 182 หมู่ 5 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย นายสุรศักดิ์ แสนไชย
91 บัวลอยฟาร์ม 22 หมู่ 10 ต.กำพี้ อ.บรบือ นางบัวลอย ทศดร 088-7319584
92 เฉลียวฟาร์ม 26/1 หมู่ 14 ต.ยาง อ.บรบือ นายเฉลียว แสงวิเชียร
93 สำรีฟาร์ม 41/1 หมู่ 2 ต.โนนราษี อ.บรบือ นายสำรี แคนวัง
94 ปรีชาฟาร์ม 141 หมู่ 7 ต.กำพี้ อ.บรบือ นายปรีชา สีพั่ว
95 วสันต์ฟาร์ม 6 หมู่ 5 ต.หนองม่วง อ.บรบือ นายวสันต์ ดวงมา
96 อวัศยาฟาร์ม 48 หมู่ 6 ต.กำพี้ อ.บรบือ นางสาวอวัศยา จำปามูล
97 มนัสฟาร์ม 126 หมู่ 6 ต.ขามเฒ่าพัฒนา นายมนัส ศรีมุกข์
98 บุญร่วมฟาร์ม 94 หมู่ 20 ต.ทุ่งสองคอน อ.เมือง นายบุญร่วม พลเทพ
99 สุวรรณฟาร์ม 19 หมู่ 10 ต.กำพี้ อ.บรบือ นายสุวรรณ เภาศรี
100 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 19 หมู่ 1 ต.โคกก่อ อ.เมือง นายสุริยัน ชาวหะศรี 087-8575992
101 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด 98 หมู่ 13 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย นายประดิษฐ์ นงทิพย์
102 ร้านบาร์นม 99 244/5 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย นางโชติกา หยกในตระกูล 081-6928743
103 ร้าน D2 คอร์เนอร์ 1636/3 ถ.เจริญราชาดร อ.เมือง นางสาวจันทราพร คลังแสง 089-7153400
104 ร้านกาแฟคาวบอย สาขา 2 ลาวัลย์คอนโด ต.ท่าขอนยาง อ.เมือง นางสาวหทัยชนก แคนศิลา 081-0507432
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. มีจำนวนโคนมประมาณ 3, 000 ตัว และส่วนใหญ่เป็นพันธุ์โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยนหรือพันธุ์ขาวดำ ที่มีระดับสายเลือด 90 % เจริญเติบโตเร็ว และให้น้ำนมมาก
 2. โคนมของสมาชิกกลุ่มเครือข่ายมีสุขภาพร่างกายค่อนข้างสมบูรณ์จึงทำให้ผลิตน้ำนมดิบได้คงที่ต่อเนื่องทุกวัน เนื่องจากผู้ประกอบการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของโคนมอย่างดีจึงไม่ค่อยพบโรคมารบกวน และแพร่กระจายของโรคในโคนม
 3. อาหารข้นที่ให้โคนมกินเป็นอาหารที่เกษตรกรทำการผสมขึ้นเองทำให้โคนมสามารถผลิตน้ำนมได้มากขึ้นและมีต้นทุนต่ำกว่าอาหารข้นสำเร็จรูป
 4. กลุ่มเครือข่ายมีการรวมกลุ่ม เชื่อมโยงอุตสาหกรรมตลอดสายโซ่อุปทานและมีความสำเร็จเบื้องต้นเป็นที่น่าพอใจ
 1. ผู้ประกอบการเลี้ยงโคนมส่วนใหญ่ขาดความรู้การพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์ จากวัตถุดิบในท้องถิ่น จึงทำให้มีต้นทุนการเลี้ยงสูงและไม่สามารถควบคุมต้นทุนการเลี้ยงได้เนื่องจากราคาอาหารสัตว์ที่ไม่มีความเสถียรภาพและราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ
 2. ผู้ประกอบการเลี้ยงโคนมส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการจัดการฟาร์ม เช่นสัดส่วนการมีแปลงหญ้าเลี้ยงโคนมต่ำ
 3. ฟาร์มโคนมผู้ประกอบการขาดการจัดการโคสาวทดแทนฝูง และมีสัดส่วนแม่รีดนมต่อโคนมทั้งหมดต่ำ จึงทำให้ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายอาหารสัตว์ทั้งฟาร์มสูง
 4. การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเลี้ยงโคนมในอดีตยังไม่มีแกนนำและมีการจัดการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม และยังไม่มีการเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ และมีเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม การผลิตและแปรรูปน้ำนมดิบ
 5. การดำเนินงานการตลาดและการสร้างตราสินค้าของบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายนมสดพาสเจอร์ไรส์ สามารถสร้างการยอมรับให้ผู้บริโภคได้ไม่ดีเท่าที่ควร
 6. วิสาหกิจภายในคลัสเตอร์ยังมีปัญหาขาดแคลนเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ
 7. คุณภาพของน้ำนมยังด้อยกว่าฟาร์มโคนมทางจังหวัดราชบุรี และสระบุรี
 8. ในการผลิตอาหารสัตว์ที่ปลูกในพื้นที่คุณภาพยังไม่ดีนัก เพราะปัญหาจากภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
 9. ขาดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของกลุ่มคลัสเตอร์
 1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมนมพาสเจอร์ไรส์ จากโครงการนมโรงเรียนเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือเด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงโคนม และขยายนมโรงเรียนของรัฐและเอกชน ตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และกระจายงบประมาณ และกระจายอำนาจลงท้องถิ่นมากขึ้น
 2. กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารจัดการ โดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรม หรือ “เครือข่ายอุตสาหกรรม สนับสนุนงบประมาณผ่านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 3. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีนโยบายในการส่งเสริม ช่วยเหลือสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยพัฒนาคุณภาพการผลิตและระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารตามมาตรฐานสากลในระดับชุมชน มีการเชื่อมโยงการผลิตทางการเกษตรกับอุตสาหกรรมการเกษตร และผู้บริโภคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอาหาร โดยการแปรรูปที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหารตามมาตรฐานสากล
 5. กระทรวงเกษตรมียุทธศาสตร์ เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดด้าน ปศุสัตว์ โดยการพัฒนาการผลิตทุกขั้นตอนให้มีความปลอดภัยและมาตรฐานสากล ปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ พัฒนาศักยภาพระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์ ตลอดจนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์สู่ตลาดโลก
 6. จังหวัดมหาสารคามส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่ม เพื่อจะเสริมสร้างสมรรถนะ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการกำหนดตลาด การสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น การพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าทางคุณภาพ คุณลักษณะ และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
 7. จังหวัดมหาสารคาม มีสภาพพื้นที่ภูมิประเทศเหมาะสมต่อการเลี้ยงโคนม มีแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหมด 236 แห่ง แบ่งเป็น แม่น้ำ ห้วย ลำธาร คลอง 191 สาย ซึ่งทั้งหมดใช้ได้ในฤดูแล้ง และมีหนองบึง 45 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้มีสภาพใช้ได้ในฤดูแล้ง 24 แห่ง
 8. โครงสร้างพื้นฐานมีระบบการคมนาคมที่จะขนส่งน้ำนมดิบจากฟาร์มถึงจุดรวบรวมน้ำนมดิบ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สะดวก รวดเร็ว และทันเวลา
 9. พฤติกรรมการบริโภคนมพร้อมดื่มของผู้บริโภค และการส่งเสริมจากรัฐบาลให้ประชาชนใส่ใจและรักสุขภาพ ทำให้ประชาชนมีการบริโภคนมมากขึ้น
 10. มีสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 11. ประเทศข้างเคียงในภูมิภาคอาเซียน เช่น กัมพูชา ลาว มีการบริโภคน้ำนมในอัตราต่ำยังสามารถขยายเติบโตได้ เพราะมีแนวโน้มการเติบโตของการบริโภคสูงขึ้น
 12. มีแหล่งสถาบันเงินทุนสนับสนุนด้านการเงิน
 13. จำนวนประชากรในจังหวัดมหาสารคามมีการเติบโตรวดเร็ว โดยมีการย้ายถิ่นมาจากจังหวัดอื่นจำนวนมากทำให้ตลาดกว้างขึ้น
 1. ในช่วงปิดเทอมไม่มีการจำหน่ายนมสดตามนโยบายให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสดื่มนมสดฟรี จึงมีปัญหานมล้นตลาด การแก้ไขปัญหาต้องนำน้ำนมดิบไปส่งให้ อสค.และมีข้อผูกพันคือในช่วงเปิดเทอมต้องนำนมสดสเตอร์ไลส์ มาจำหน่ายทดแทน
 2. อุตสาหกรรมนมสดพร้อมดื่มต่างถิ่นเข้ามาแข่งขันมากขึ้นทั้งในตลาดตามนโยบายให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสดื่มนมสดฟรี และตลาดนมพร้อมดื่มที่จำหน่ายในร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง
 3. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ และมาตรฐานสากล ส่งเสริมความแข็งแกร่งของตราสินค้าเกษตร จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร และร่วมเจรจาทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหาร การส่งเสริมดังกล่าวไม่รวมถึงกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมนมโคและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโค จังหวัดมหาสารคามเนื่องจากไม่ใช่สินค้าเศรษฐกิจ เช่น ข้าว และอ้อย เป็นต้น

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0