เครือข่ายคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
เครือข่ายคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีที่ก่อตั้ง
2553
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพของผู้นำและผู้ประสานงานกลุ่มคลัสเตอร์ (CDA)

2) การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ

3)  ออกงานแสดงสินค้าภายในประเทศ

4) พัฒนาบุคลากรในคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิ ได้แก่ การจัดทำตราสินค้า (Branding) ของกลุ่ม และการจัดทำบรรจุภัณฑ์

วิสัยทัศน์
องค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตและแปรรูปข้าวและข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้มาตรฐานสากล ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พันธกิจ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต และการแปรรูปข้าวและข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดให้ได้มาตรฐานสากลรวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของคลัสเตอร์
กิจกรรมของคลัสเตอร์ (โครงการนำร่อง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าวและข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดให้ได้มาตรฐานสากล

 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิของโรงสีข้าวภายในเครือข่ายฯ
  วัตถุประสงค์
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิของโรงสีข้าวภายในเครือข่ายฯ
 2. โครงการลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิภายในเครือข่ายฯ
  วัตถุประสงค์
  เพื่อลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิภายในในเครือข่ายฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวและข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด

 1. โครงการสร้างทีมวิจัยเพื่อศึกษาค้นคว้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด
  วัตถุประสงค์
  เพื่อสร้างทีมวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด
 2. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับเครือข่าย
  วัตถุประสงค์
  เพื่อจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับคลัสเตอร์
 3. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูป
  วัตถุประสงค์
  เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูป
 4. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิสมุนไพร
  วัตถุประสงค์
  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิสมุนไพร
 5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ
  วัตถุประสงค์
  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : รักษาและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวและข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งใน และต่างประเทศ

 1. โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดภายในประเทศ
  วัตถุประสงค์
  เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดภายในประเทศ
 2. โครงการลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิภายในเครือข่ายฯ
  วัตถุประสงค์
  เพื่อลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิภายในในเครือข่ายฯ
 3. โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์***
  วัตถุประสงค์
  ช่องทางการจัดจำหน่ายภายในประเทศเพิ่มขึ้น
 4. โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารด้านการตลาด
  วัตถุประสงค์
  เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารด้านการตลาด
 5. โครงการสร้างโอกาสทางการตลาดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน + 3
  วัตถุประสงค์
  เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดในตลาดอาเซียน
 6. โครงการสร้างโอกาสทางการตลาดในแถบยุโรปและตะวันออกกลาง
  วัตถุประสงค์
  เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดในตลาดยุโรปและตะวันออกกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนา/ส่งเสริมระบบการบริหารงานของคลัสเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

 1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มเครือข่ายฯ
  วัตถุประสงค์
  เพื่อให้มีระบบบริหารงานที่เหมาะสมกับเครือข่ายฯ
 2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการต้นทุนด้วยระบบบัญชีการเงิน***
  วัตถุประสงค์
  เพื่อให้มีระบบบริหารงานที่เหมาะสมกับเครือข่ายฯ
 3. โครงการบริหารจัดการทุนของเครือข่ายฯ
  วัตถุประสงค์
  เพื่อให้คลัสเตอร์มีความพร้อมด้านการเงินสำหรับใช้ในการบริหารงานภายในคลัสเตอร์
 4. โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในเครือข่ายฯ
  วัตถุประสงค์
  เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรภายในคลัสเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในเครือข่ายฯ
  วัตถุประสงค์
  เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในคลัสเตอร์ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

1 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด 215 หมู่ 11 ต.ดงใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นางสาวบุญล้วน อุดมพันธ์ 081-9544513, 089-9448779
2 สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จำกัด 130 หมู่ 2 ถ.ปัทมานนท์ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด นางสาวศิวรรจน์ อินทะชัย 084-6028432
3 สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จำกัด 19 หมู่ 1 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 นางประนอม วงค์ขุมเงิน 089-4221449
4 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปดินสุวรรณภูมิหนึ่ง จำกัด 102 หมู่ 14 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางกองแก้ว ทองหนองบัว 089-9434263
5 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปดินสุวรรณภูมิสอง จำกัด 190 หมู่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นายเมธี ฤทธิ์มนตรี 
087-2323923
6 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปดินสุวรรณภูมิสาม จำกัด 103 หมู่ 9 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางดาวเรือง เวียงแก้ว 083-6610844
7 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปดินสุวรรณภูมิสี่ จำกัด 1 หมู่ 11 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางพิมพ์สุจี ลาวัลย์ 081-8714357
8 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปดินสุวรรณภูมิห้า จำกัด 119 หมู่ 6 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นายจรัญ แก้วอุทัศน์ 089-0327850
9 สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตน์ จำกัด 277 หมู่ 12 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 นางสะอาด กาญจนภี 089-7117158
10 สหกรณ์การเกษตรพนมไพร จำกัด 156 หมู่ 1 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 นายชาติชาย มนประณีต 089-8985301
11 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ร้อยเอ็ด จำกัด 187 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 นางทิพาภรณ์ ศรีพลลา 081-7682538
12 สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จำกัด 107 หมู่ 14 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 นายบุญเกิด ชมภูพฤกษ์ 092-9109700
13 สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จำกัด 123 หมู่ 2 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45140 นายสำเนียง โพธิ์สุข 081-7252901
14 สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จำกัด 451 หมู่ 1 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายประณต ไกยสิทธิ์ 081-0538115
15 สหกรณ์การเกษตรเมยวดี จำกัด 53 หมู่ 5 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250 นางสาวยุพเรศ รัตนมณีรัศมี 081-3806987
16 สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด 82 ถ.รณชัยชาญยุทธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายอารีย์ มาตย์วิเศษ 081-7083259
17 สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จำกัด 251 หมู่ 4 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 นายสมพงษ์ สีอัคฮาต 085-7580700
18 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด 1 หมู่ 20 ถ.สุวรรณภูมิ – ยโสธร ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นายประยุทธ หงษ์ทอง 081-9545238
19 สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จำกัด 83 หมู่ 11 ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 นางระเบียบ กลางท่าไคร้ 083-1472510
20 สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จำกัด 238 หมู่ 9 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 นางสาวทิพวรรณ พันทองคำ 089-9435432
21 สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จำกัด 238 หมู่ 9 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 นางสาวทิพวรรณ พันทองคำ 089-9435432
22 สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จำกัด 49 หมู่ 15 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 นายบัญชา ผลทิพย์ 087-8599525
23 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านโนนชัย 37 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 นายเสริม วิเศษดอนหวาย 087-2228540
24 วิสาหกิจชุมชนขยายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 บ.โนนโพธิ์ 9 หมู่ 5 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 นายสุฤทธิ์ สาตี 084-7875593
25 วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ ต.ดงแดง 19 หมู่ 3 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 นายวินัด วิกาหะ 084-3925445
26 วิสาหกิจชุมชนเคียมแวง 19 หมู่ 11 ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 นางบังอร ศรีคำภา 082-8448706
27 โรงสีข้าวทุ่งทองไรซ์มิลล์ 69 หมู่ 17 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นางขนิษฐา ชวนรำลึก 081-9321420
28 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านหนองแล้ง หมู่ 1 ตำบลห้วยหินลาด 125 หมู่ 1 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นายประเสริฐ แก้วบุรี 081-0546572
29 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านเหม้า หมู่ 7 ตำบลสระคู 145 หมู่ 7 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางนารี ภูสิงห์ 085-6432678
30 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านหนองตอ หมู่ 6 ตำบลทุ่งศรีเมือง 98 หมู่ 5 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นายสุวรรณทอง วังหนองหว้า 063-0159003
31 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านเปลือยใหญ่ หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก 144 หมู่ 7 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางวาสนา โพนแดง 088-5157784
32 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองสิม หมู่ 5 ตำบลเมืองทุ่ง 38 หมู่ 5 ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางปราณี มะโนพิมพ์ 085-7512655
33 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 8 ตำบลหัวช้าง 70 หมู่ 8 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางประหยัด แก้วเขียน 085-7535448
34 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านตาเณร หมู่ 6 ตำบลจำปาขัน 223 หมู่ 6 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางอัมพร ศิลาเณร 086-2240198
35 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านหัวโทน หมู่ 1 ตำบลหัวโทน 124 หมู่ 1 ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นายธีธัช ผลาผล 083-2907602
36 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านหนองความอีน้อย หมู่ 1 ตำบลเมืองทุ่ง 88 หมู่ 1 ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นายบุญสม พิมพ์ทอง 081-0655424
37 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองบัว หมู่ 2 ตำบลน้ำคำ 168 หมู่ 2 ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นายจำรัส ทองสมบัติ
38 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหาญหก หมู่ 6 ตำบลหัวโทน 16 หมู่ 6 ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นายสุนทร สุดชารี 083-3287320
39 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 9 ต.ทุ่งกุลา 81 หมู่ 9 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นายสมบูรณ์ จันทร์หยวก 087-2239878
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มที่ 1 ต.ป่าสังข์ 192 หมู่ 14 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 นายสุภาพ ขันไชย 093-6828692
41 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลน้ำใส 39/2 หมู่ 10 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 นางเพ็ชร โพธิสาร 086-2374788
42 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านผือฮี 83 หมู่ 11 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 นางกัลทิมา วงค์อามาตย์ 081-7999665
43 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านโนนสะอาด หมู่ 6 ต.ขอนแก่น 39/3 หมู่ 6 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 นายพวง แสงมุข 098-1424336
44 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านไทยอุดม หมู่ 17 ต.เหนือเมือง 65/11 หมู่ 17 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 นายศรีพระจันทร์ แก้วคำใต้ 081-4715003
45 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านแคนใต้ หมู่ 8 ต.ขอนแก่น 149 หมู่ 8 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 นายแสงชัย ธิติเมธาวัฒน์ 088-3342045
46 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ 6 ต.สะอาดสมบูรณ์ 87 หมู่ 6 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 นายยศ พาริหาญ 091-3521874
47 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ 13 ต.ทุ่งกุลา 72 หมู่ 13 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางรัตติกา กล้ามาก 061-1172851
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวฮางงอกบ้านสังข์น้อย 97 หมู่ 3 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางลำไพ สอนสระคู 084-4648022
49 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 1 ต.หินทอง 227 หมู่ 1 ต.หินทอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางอุดร กลางการ 083-3631599
50 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 9 ต.ทุ่งกุลา 1 หมู่ 9 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นายสนอง ผังที 081-0517810
51 กลุ่มผลิตข้าวบ้านจาน 188 หมู่ 5 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางพัชริน จำปางาม
52 วิสาหกิจการผลิตแป้งข้าวขาวหอมมะลิ 105 30 หมู่ 3 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 นายสมบูรณ์ จอมคำสิงห์ 084-6014457
53 กลุ่มผลิตข้าวกล้องจันทร์กมล 189 หมู่ 4 ต.ปอการ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 ร.ต.ทองคำ คารวะ 089-2783706
54 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่อข่ายชุมชนเป็นสุขบ้านประตูชัย 166 หมู่ 7 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 นายไพบูลย์ สุ่มมาตย์ 089-8406541
55 กลุ่มวิสาหกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเสาร์ ม.3 82 หมู่ 3 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 นายประกอบ กิตติสา
56 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 9 ต.บ้านฝาง 98 หมู่ 9 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นายเคน หนองพล
57 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 7 ต.คงครั่งใหญ่ 43/3 หมู่ 7 ต.คงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นายภนอม ศารสี
58 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมินตสุวรรณภูมิ จำกัด 233 หมู่ 2 ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางหนึ่งฤทัย จันทร์ศิริ 085-7464429
59 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 3 ต.เหล่าหลวง 7 หมู่ 3 ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นางภูมิ ช่างถม 086-0720820
60 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 15 ต.เกษตรวิสัย 278 หมู่ 15 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นายดาวเรือง ธรรมวงษ์ 087-8523387
61 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 10 ต.หนองแวง 34 หมู่ 10 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นางพัฒนา ปิ่นแคน 084-7964519
62 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 7 ต.น้ำอ้อม 2 หมู่ 7 ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นางเกษร กะตะโท 087-8646731
63 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 3 ต.ดงครั่งใหญ่ 41 หมู่ 3 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นางบุญเรือง ศรีแสง 083-3382622
64 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 2 ต.เกษตรวิสัย 19 หมู่ 2 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นางจันทรา วงศ์สนิท 083-3857933
65 บ้านป่าม่วง 41 หมู่ 5 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 นางสำราญ ผาภูมิ 087-8212746
66 กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลหนองหิน 36 หมู่ 2 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 นางสมพร โยธะกา 098-1862805
67 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 2 ต.เมืองบัว 62 หมู่ 2 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นางนิดา สัจจา 084-7954959
68 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 13 ต.สิงห์โคก 60 หมู่ 13 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นายอุรา มะลา 082-2495199
69 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 2 ต.ดงครั้งน้อย 262 หมู่ 2 ต.ดงครั้งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นายอุนัย สระสิทธิ์ 083-3348434
70 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 9 ต.บ้านฝาง 21 หมู่ 9 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นางละไม กาญจนศร 093-4856621
71 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 3 ต.ภู่กาสิงห์ 42 หมู่ 3 ต.ภู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นายอนันต์ ทอนจอก 088-3384786
72 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 6 ต.ทุ่งทอง 94 หมู่ 6 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นายเสาร์ พางาม 087-2365730
73 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 6 ต.โนนสว่าง 13 หมู่ 6 ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นายอุดม ก้านจักร 082-1521792
74 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 7 ต.ดงครั่งใหญ่ 188 หมู่ 7 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นางคำพูน พิมพ์จัน 093-4491377
75 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืน หมู่ 6 ต.กำแพง 11 หมู่ 6 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นายวิไล หงษ์ทะนี 098-1266415
76 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำตลเมยวดี 110 หมู่ 1 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยอ็ด 45250 นางนิภากร จิตจักร 085-2832773
77 กลุ่มเกษตรกรทำนาบุ่งเลิศ 15 หมู่ 6 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250 นายหงษ์ เวียงสิมา 083-2858026
78 กลุ่มเกษตรกรทำนาป่าสังข์ 59 หมู่ 3 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 นายพรมมา เพชรวิสัย 082-8591763
79 กลุ่มทำนาบ้านป่าสังข์ 10/1 หมู่ 14 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 นายนิกสัน ชะโร 086-0077855
80 กลุ่มเกษตรกรทำนาดงแดง 24 หมู่ 11 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 นายสง่า พันธุ์ชา 083-3395422
81 กลุ่มข้าวหอมมะลิบ้านอุ่มจาน 10 หมู่ 2 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 นายคำพร พรมพักตร์ 087-9518965
82 กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองนกเขียน 11 หมู่ 2 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250 นายเทพสิน สงเคราะห์ 087-0312106
83 นายประยุทธ เกษี 29 หมู่ 10 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 นายประยุทธ เกษี 087-9540962
84 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านหนองไฮ หมู่ 3 ต.สวนจิก 49 หมู่ 3 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายพัสกร มาตย์เชียงไชย 081-0651793
85 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านโคกสง่า หมู่ 5 ต.ปอภาร 60 หมู่ 5 ต.ปอภาร อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 นางทองใส อินอุ่นโชติ 084-7991491
86 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านดงเค็ง หมู่ 9 ต.สะอาดสมบูรณ์ 68 หมู่ 9 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 นายทวี นามิสา 098-2401468
87 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านหนองบัวห้าว หมู่ 7 ต.แคนใหญ่ 22/2 หมู่ 7 ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 นายเลี้ยง ผดุงเวียง 081-0506456
88 สหกรณ์การเกษตรหนองพอกประชาสมมัคคี จำกัด 35 หมู่ 8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 นายอดิศักดิ์ พระวิเศษ 090-3402797
89 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังหอง จำกัด 104 หฒุ่ 2 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250 นางเปรมปรีดา สุวรรณไทร 089-8611034
90 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า 189 หมู่ 7 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางกอบแก้ว ระวิเรือง 062-5604770
91 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านงูเหลือ 99 หมู่ 7 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางสี เชียงใหม่ 080-1950704
92 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จำกัด 40 หมู่ 4 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นายประเสริฐ สมุทรหล้า 086-1335194
93 สหกรณ์การเกษตรเมยวดี จำกัด 53 หมู่ 5 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250 นายเมตตา บุญศรี 043-577065
94 กลุ่มเกษตรกรทำนาลิ้นฟ้า 58 หมู่ 1 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 นายบุญมา สอนอำคา 089-7125157
95 กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกล่าม 99 หมู่ 7 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 นายสมหมาย ทรงอาษา 081-6488043
96 กลุ่มเกษตรกรทำนาดงกลาง 15 หมู่ 5 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 นายวิเศษ ศรีเทียง 084-9579789
97 กลุ่มเกษตรกรบ้านคำนางตุ้ม 106 หมู่ 5 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250 นายจันทร์ แสงสุรินทร์ 087-2209251
98 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองหิน 83 หมู่ 4 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 นายวิชัย ทวินันท์ 083-3523073
99 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านสันติสุข หมู่ 10 ต.ดงลาน 133 หมู่ 10 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 นายพนม บุญกาพิมพ์ 084-9813691
100 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านสันติสุข หมู่ 6 ต.หินกอง หมู่ 6 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางนททวี ประทุม
101 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านสันติสุข หมู่ 9 ต.หินกอง 68 หมู่ 9 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางสุจิตรา อดทน
102 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านสันติสุข หมู่ 5 ต.หินกอง 138 หมู่ 5 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางนิตยา จันทะคาม 081-0538036
103 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านสันติสุข หมู่ 6 ต.ภูเขาทอง 95 หมู่ 6 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120 นายพรมมา วินธิพันธ์ 084-5908713
104 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านสันติสุข หมู่ 3 ต.เหล่าหลวง 1 หมู่ 3 ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นางสุดใจ ศรีนิล
105 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านสันติสุข หมู่ 14 ต.ทุ่งกุลา 6 หมู่ 14 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางโฉมยงค์ ถนอมพล 080-0759366
106 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านสันติสุข หมู่ 5 ต.ทุ่งกุลา 179 หมู่ 5 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นางลำพอง นนตะพันธ์ 084-5449476
107 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านสันติสุข หมู่ 4 ต.ธงธานี 151 หมู่ 4 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายสุพล กำสมุทร
108 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านสันติสุข หมู่ 1 ต.กู่กาสิงห์ 107 หมู่ 1 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 นางนันทรัตน์ ไชยจินดา 061-4435142
109 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแบบยั่งยืนบ้านสันติสุข 483 หมู่ 3 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 นายบุญเกิด กานนท์
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. มีผลิตภัณฑ์ที่สำคัญคือข้าวหอมมะลิ คุณลักษณะพิเศษเฉพาะกลิ่นหอมมากกว่าข้าวหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่อื่น และเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค
 2. โรงสีของสหกรณ์การเกษตรภายในคลัสเตอร์มีศักยภาพในการผลิต เนื่องจากได้รับรองมาตรฐานสากลในด้านการผลิต เช่น GMP ISO และ HACCP เป็นต้น
 3. สหกรณ์การเกษตรและโรงสีชุมชนภายในคลัสเตอร์ มีความเชื่อมโยง และเกื้อหนุนกันระหว่างสหกรณ์การเกษตรในด้านต่างๆ
 4. สหกรณ์ภายในคลัสเตอร์ มีเกษตรกรผู้ผลิตข้าวเป็นสมาชิก สามารถรวบรวมข้าวเพียงพอต่อความต้องการแปรรูป
 5. ข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวัตถุดิบที่ดีสามารถแปรรูปเป็นข้าวกล้องงอกที่มีคุณภาพ
 6. สหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนภายในคลัสเตอร์ สามารถจัดหาเมล็ดพันธุ์ ที่ดีให้เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก
 1. ขาดความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีการจัดการแปลง ผลิตข้าวและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่
 2. สหกรณ์การเกษตรและโรงสีชุมชนภายในคลัสเตอร์ที่มีโรงสีขาดการ พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 3. สหกรณ์การเกษตรและโรงสีชุมชนภายในคลัสเตอร์ที่มีโรงสี ขาดประสบการณ์การจัดการ เครื่องจักร และการสีข้าวที่มีประสิทธิภาพ
 4. ขาดอุตสาหกรรมแปรรูปและขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเป็นการพัฒนานวัตกรรม ข้าวหอมมะลิ
 5. สหกรณ์การเกษตรและโรงสีชุมชนภายในคลัสเตอร์ยังขาดความรู้ เครื่องมือเครื่องจักร และเทคโนโลยีในการแปรรูปข้าวปลอดภัยจากสารพิษ ข้าวอินทรีย์
 6. ขาดความรู้การปลูกข้าวทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ และขาดอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ
 7. สมาชิกคลัสเตอร์ส่วนใหญ่ทรัพยากร ในการดำเนินธุรกิจข้าว เช่น ขาดเงินทุนหมุนเวียน อุปกรณ์การตลาด เช่น รถตักลานตาก และขาดเครื่องอบแห้ง
 1. ภาครัฐมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการสร้างระบบสหกรณ์ และสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์
 2. ภาครัฐมีนโยบายและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มหรือความร่วมมือในการพัฒนาในลักษณะคลัสเตอร์ของข้าวหอมมะลิ
 3. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีนโยบายในการส่งเสริมช่วยเหลือและ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ การผลิตการตลาด ผลที่จะได้รับเกษตรกรจะสามารถเพิ่มผลผลิตมวลรวมมากขึ้น
 4. สภาพพื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดร้อยเอ็ดมีความเหมาะสมและตอบสนองต่อพันธุ์ข้าวหอมมะลิ จึงทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์
 5. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสถาบันอาหาร ให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพโรงสีข้าวสหกรณ์ให้มีระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐาน GMP ISO และ HACCP
 6. ธุรกิจอุตสาหกรรมในกระบวนการปลายน้ำมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นได้แก่ ร้านอาหาร และ โรงแรม ข้าวบรรจุกล่องพร้อมบริโภค ข้าวปรุงแต่งสำเร็จรูป โจ๊กข้าวกล้อง และน้ำข้าวกล้องงอก มีผลพลอยได้จากการแปรรูปข้าว เช่นรำข้าวและแกลบ
 7. ผู้บริโภคมีความนิยมในข้าวหอมมะลิสูงมาก แม้ว่าจะมีสินค้าทดแทน และมีตราสินค้าข้าวหอมอื่นๆ ในตลาดมากมาย
 1. ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีจำนวนน้อย จึงทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวขาดแคลน และ ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ และมีการรับรองมาตรฐานการเกษตรที่ปลอดภัย (GAP) ในแปลงปลูกน้อย
 2. ปริมาณข้าวเปลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความแปรปรวนไม่แน่นอน และมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากความแปรปรวนของปริมาณน้ำฝน เช่นฝนทิ้งช่วง ฝนมาล่าช้า หรือฝนหมดเร็ว และพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำจึงต้องมีการใส่ปุ๋ยบำรุงดินสูง
 3. การปลูกข้าวอาศัยน้ำจากธรรมชาติ เกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม ภัยแล้ง มีระบบชลประทานไม่เพียงพอ ผลผลิตจึงไม่เพียงพอตอความต้องการ
 4. ไม่มีแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อนำเอามาใช้ในการเกษตร หรือมีแต่แหล่งน้ำใต้ดินเค็ม จึงไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้
 5. มีการทำนาปรังในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ มีการนำข้าวพันธุ์อื่นมาปลูก ทำให้เกิดการปลอมปน ระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิต
 6. การขาดแคลนแรงงานในการผลิตข้าวในพื้นที่ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จำนวนแรงงานมีแนวโน้มลดลงทุกปี ค่าแรงงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 7. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการปรับปรุงและอนุรักษ์พันธุ์ข้าว ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นยังมีไม่เพียงพอ และขาดการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 8. ราคาข้าวหอมมะลิไม่มีเสถียรภาพ และถ้าราคาข้าวหอมมะลิตกต่ำจะทำให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนทำให้ผลผลิตรวมลดลง
 9. การปลอมปนของข้าวเปลือก จากการที่พ่อค้านำข้าวพันธุ์อื่นที่มีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกันและมีราคาต่ำกว่ามาผสม เช่นข้าวปทุม ทั้งนี้เพื่อให้ขายได้ในราคาสูงขึ้น
 10. ผู้บริโภคภายในประเทศมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวโน้มการบริโภคข้าวน้อยลง แต่นิยมรับประทานอาหารประเภทอื่นแทนข้าว

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0