เครือข่ายข้าวและข้าวแปรรูป จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
เครือข่ายข้าวและข้าวแปรรูป จังหวัดพิษณุโลก
ปีที่ก่อตั้ง
2549
ประเภทการผลิต
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ภาค
ภาคเหนือ
จังหวัด
พิษณุโลก
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
แนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

1 หจก.โรงสีคลองเรือ สุโขทัย น.ส.อังคณา คีรีวิเชียร 081-8888480
2 โรงสีสิริวัฒนา สุโขทัย น.ส.พิมพ์จุฑา แดงบุพผา 095-6329363
3 วิสาหกิจชุมชนเกษตรตำบลวัดพริก พิษณุโลก นายบุญธรรม เลิกจิ๋ว 084-6203560
4 หจก.นีท ฟู้ดส์ สุโขทัย นายจักรวุธ ภูวประภาชาติ 081-3247578
5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวหอมนิลปลอดสารพิษและแปรรูป สุโขทัย จสอญ.ณัฐชยา มีรอด 081-9723839
6 กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านคลองฝาย พิษณุโลก นายสว่าง มาขอม 091-3852383
7 หจก.ลูกจงรัก พิษณุโลก นางจงรัก ธนูพันธุ์ชัย, นายจงรัก ธนูพันธุ์ชัย 081-6803896, 086-9361568
8 โรงสีไฟสิงหวัฒน์ พิษณุโลก นายบุญต่อ มัตยะสุวรรณ 081-6743418
9 หจก.สุพิชชา โปรดักท์ พิษณุโลก น.ส.พิมพ์พิชชา อินทะจันทร์ 089-9283819
10 วิสาหกิจชุมชน ตำบลพันชาลี พิษณุโลก น.ส.รภัสสรณ์ ชนะภัย/นายไพรัตน์ สุทธิธรรม 089-6423198/087-5243620
11 กมลพรรณ กล้าแข็ง 096-2108596
12 โรงงานบุญญะศานต์ อุตรดิตถ์ น.ส.วีนา ศรีใจวงศ์ 081-5962592
13 วิสาหกิจเกษตรผสมผสานบ้านห้วยน้ำไซ พิษณุโลก นายวิวัชร หว้าสุวรรณไพศาล/นายนิพนธ์ แซ่ลี/นายสิทธิโชค แซ่ลี 085-7270985/084-7776812/093-2894764
14 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ช้าวชุมชน ตำบลคอรุม อุตรดิตถ์ รุ่งทิพย์ สีหาราช 081-7272166
15 บ.เพชรบูรณ์ อินโนเวชั่น จำกัด เพชรบูรณ์ ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน 056-748758
16 โรงสีข้าวชุมชน (ตำบลชุมแสงสงคราม) พิษณุโลก นายประเจต ชินพงศ์ 089-8942896
17 โรงสีข้าวสมบัติพานิช พิษณุโลก นายประสิทธิ์ วงศ์จำปา 081-9625584
18 วิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ช้าวและการสีช้าว พิษณุโลก นายนันทพงศ์ มาอ้น 094-6348679
19 โรงสีราษฎร์นิยมพาณิชย์ พิษณุโลก นายบุญชู วงษ์พานิช 087-2468588
20 วิสาหกิจชุมชน หนุ่มขนมไทย พิษณุโลก นางศุภวรรณ เพชรแพง/นายกิตติพงษ์ พลสิทธิ์ 089-8605086/095-6357795
21 โรงสีเจริญพาณิชย์ พิษณุโลก โกสุมา ศรีสุโข 089-7075702
22 ร้านประสาทพร พิษณุโลก นางประสาทพร ใจพรมเมือง 089-4494103
23 หจก.โรงสีบัวทองคูณธัญญกิจ สุโขทัย นายจักรพันธุ์ รอดพุ่ม 081-9738726
24 กลุ่มแปรรูปอาหาร ตำบลทับยายเชียง พิษณุโลก นางนายไพฑูรย์ ชาญชิต/นางจรัญ ชิติชิต 089-6119316/085-8578139
25 เกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ/ข้าวแปรรูป อุตรดิตถ์ นายอัษฎางค์ สีหาราช 089-7051677
26 วิสาหกิจชุมชนตำบลนาบัว กลุ่มข้าวกล้อง พิษณุโลก นางคำไคล คงศรีไพร 087-9830369
27 ฟาร์มสิริน พิษณุโลก สิรินภา คุ่ยชาวนา 091-3898372
28 กลุ่มข้าวปลอดภัยบ้านคลองแร่ พิษณุโลก บังอร โท่นเป้า/นายพุทธ นิสุวรรณ์ 093-1396434/095-6267385
29 โรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวเฮงสมบัติ สุโขทัย น.ส.น้ำผึ้ง หวังศุภางค์กุล 081-8870972
30 ข้าวนางสีดา พิษณุโลก นางสีดา ปุญญฤทธิ์ 083-9039987
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0