กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์สิ่งทอ จังหวัดตาก

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์สิ่งทอ จังหวัดตาก
ปีที่ก่อตั้ง
2553
ประเภทอุตสาหกรรม
อื่นๆ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ภาค
ภาคเหนือ
จังหวัด
ตาก
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มคลัสเตอร์
ส่งเสริมให้สมาชิกมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีพันธมิตรเกี่ยวกับการดำเนินงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาองค์ความรู้
พัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถและทักษะให้สมาชิกของกลุ่มคลัสเตอร์ในการบริหารจัดการด้านการประกอบธุรกิจ ระบบการจัดการ โรงงานในด้านต่างๆ ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
ส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางด้านแฟชั่นของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนสนับสนุนการสร้างแบรนด์ของกลุ่มคลัสเตอร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การร่วมมือระหว่างรัฐกับกลุ่มคลัสเตอร์
การร่วมมือระหว่างรัฐกับกลุ่มคลัสเตอร์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มจังหวัดตากกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์
คลัสเตอร์สิ่งทอตากเมืองแฟชั่น มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิต และจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นนำของประเทศ
พันธกิจ
 1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดตาก ให้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาเครือข่ายในจังหวัดตาก และจังหวัดใกล้เคียง
 2. พัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถและทักษะให้สมาชิกของกลุ่มฯ ในการบริหาร จัดการด้านการประกอบการธุรกิจของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ ตลอดจนการบริหาร เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือ
 3. ส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อรองรับการแข่งขันทางด้านแฟชั่นเสื้อผ้า โดยการหาแนวทางร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ โดยการจัดตั้งศูนย์ธุรกิจแฟชั่นสินค้าอุตสาหกรรมโรงงานของตลาดในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ ตลอดจนสามารถสร้างตราสินค้าให้เกิดขึ้นได้
 4. กระตุ้นและส่งเสริมการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงานและพัฒนากลุ่มฯ
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

ลำดับที่ ชื่อบริษัท / ร้าน ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์
มือถือ โทรศัพท์ แฟ็กซ์
1 บริษัท นธรการ์เม้นท์ จำกัด 10/2  ถนนบัวคูณ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัด ตาก นายสามารถ   วิภูวณิช 085 8909807 055 544636
2 หจก. แม่สอด พี.เอ 469 หมู่ที่   8  ถนนผาแดง ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัด ตาก นางสาวสุภา จักรเจริญทรัพย์ 081 457 7108 055 583459
3 หจก. ทรัพย์มั่นคงการ์เม้นท์ 868/1 หมู่ 9 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายธวัชชัย   ชิดชาญกิจ  081 8827438 055 546987
4 บริษัท จี.เอส.อาร์ท การ์เม้นท์ 43/9  ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัด ตาก นางสาวอรชน    จงจรูญกิจ 086 440085 055 536308
5 หจก.โชคอัญญวัตร 6/7  ถนนบัวคูณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางอัญชรี       ตังยะรัตน์ 087 73179188 055 542555
6 หจก.เอ.ที.ถิระการ์เม้นท์ 101/1   ถนนสมัครสรรพการ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายอรรถพล  ถิระวันธุ์ 081 1169599 055 536653
7 นายพงศ์เชษฐ  ตันอรุณชัย  32/1 ถ.บ้านทุ่ง ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายพงศ์เชษฐ  ตันอรุณชัย 081 4756266
8 นายอดิศักดิ์  อุตะวิใจ 86/2 ถนนบ้านทุ่ง ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายอดิศักดิ์  อุตะวิใจ 081 6992469
9 บริษัท เอส แอนด์ ที ซิลเซส  89 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางเสงี่ยม  นาราษฎร์ 086 4409376
10 บริษัท ซี.เอ็น.ซัคเซซ จำกัด 121 หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางสาวฉัตรชนก ก่อประภากิจ 083 3333840 055 551396
11 บริษัท ซิกม่า แอพพาเรล จำกัด 222 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กามา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางวิภาดา ฤทธิ์เรืองนาม 081 9423439
12 หจก.เอ็ม.ดี.เฮอร์รีเทจ 96 หมู่ที่ 5 ตำบลสามสวก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางสาวเป็นสุข  เมฆวิบูลย์ 086 4409410
13 หจก.จิล-ธณาการ์เม้นท์ 12  ถนนสมัครสรรพการ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางเตือนใจ  คำทา 081 0458833 055 542293
14 หจก.พี.เอส.การ์เม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 13/1 หมู่ที่  3  ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชล  หว่างสกุล 086 3001831 055 542665
15 หจก.หยูล้ง อินเตอร์เทรด 503  ถนนอินทรคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางคนึงทิพย์  จึงกิจรุ่งโรจน์ 081 8862088
16 หจก.บุญปัญญา การ์เม้นท์ 109/2 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก น.ส.บุญรัตน์ แปลกสันเทียะ 089 0549546 055 535893
17 นางสาวสุภาพ  บุดประโคน 78/1 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางสาวสุภาพ  บุดประโคน
18 นางวันเพ็ญ   เพชรจารุภัค 446/11 หมู่ที่  2  ตำบลท่าสายยวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางวันเพ็ญ   เพชรจารุภัค 086 4400461 055 532524
19 นางงามตา   คงศักดิ์วรเวช 209/1 ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางงามตา  คงศักดิ์วรเวช 081 2811167
20 ร้านสายทองผ้าทอ 5/7 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางสาวปณิฎา   ใจสมคม 084 7771984 055 547447
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในภูมิภาคจังหวัดตาก มีประสบการณ์ทำงานสูง เนื่องจากผู้ประกอบการมีการทำอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมาเป็นเวลานาน
 2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีการวางแผนงานและการจัดการภายในที่ดี เนื่องจากการจัดการภายในบริษัทได้มีการวางแผนกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน มีหน้าที่ความ รับผิดชอบของแต่ละคน ส่วนในโรงงานเล็ก ๆ ยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไปในการวางระบบงานภายใน
 3. ใช้หลักคุณธรรมทางการค้าในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอผู้ประกอบการต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ให้บริการด้วยความซื่อตรง
 4. เป็นที่รู้จักของลูกค้า เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอทำกิจการมานานทำให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า ซึ่งจะมีกลุ่มลูกค้าประจำของแต่ละโรงงานอยู่แล้ว
 5. ผู้ประกอบการมีความคิดทางการตลาดที่แตกต่างกัน ในการทำธุรกิจสิ่งทอผู้ประกอบการจะมีกลุ่มลกค้าที่แตกต่างกันและมีกลุ่มลูกค้าประจำของตนอยู่แล้ว แนวทางการขยายตลาดจึงที ความหลากหลาย ทำให้การพัฒนาในตลาดมีกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายซึ่งจะลดการแบ่งลูกค้ากันภายในกลุ่ม
 6. การทำธุรกิจมีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละโรงงานบริษัทมีเจ้าผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวอำนาจการตัดสินใจจึงสามารถตัดสินใจได้ทันที ซึ่งทำให้การดำเนินงานสามารถปรับ เปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันเหตุการณ์
 7. ใช้ต้นทุนในการลงทุนต่ำ ต้นทุนในการก่อตั้งโรงงานมีต้นทุนต่ำ
 1. ขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของจังหวัดตากผู้ประกอบ
 2. การยังขาดความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเสนอลูกค้าในการทำการขยายการตลาด
 3. ไม่มีอำนาจในการต่อรองราคา เนื่องจากกลุ่มลุกค้าเป็นผู้กำหนดราคา
 4. ไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจน
 5. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการกู้เงินเพื่อมาใช้ในธุรกิจการทำธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นไปได้ยาก
 6. บุคลากรไม่มีคุณภาพ
 7. กระบวนการผลิตมีต้นทุนแรงงานสูง แรงงานที่เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญมีนั้นมีอัตราการจ้างงานสูง ทำให้ในการดำเนินงานมีต้นทุนสูงตามไปด้วย
 8. ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 9. ส่งงานไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากโรงงานขนาดเล็กยังไม่มีการบริหารจัดการภายในที่ดี ทำให้กระบวนการดำเนินงานหากมีการผิดพลาดจึงไม่สามารถแก้ไขงานได้ทันที ทำให้งานล่าช้าตามไปด้วย
 1. มีแรงงานในพื้นที่มาก เนื่องจากพื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ที่ติดชายแดนพม่าซึ่งเป็นแหล่งแรงงานแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่ง ทำให้การจัดหาแรงงานสามารถหาได้อย่างรวดเร็ว
 2. หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ภาครัฐเข้ามามีส่วนส่งเสริมทางด้านการพัฒนากระบวนการลดต้นทุน การบริหาร ฯลฯ
 3. มีลูกค้าจากหลายกลุ่ม
 4. มีตลาดมากขึ้น มีการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศมากขึ้น
 5. มีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น
 1. เศรษฐกิจตกต่ำทำให้ผู้บริโภคซื้อของน้อยลง
 2. กฎหมายแรงงานไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจการ อาทิกฎหมายแรงงานต่างด้าว ฯลฯ
 3. ราคาถูกกำหนดโดยผู้สั่งซื้อ
 4. ขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศไทยมีราคาแพง และมีผู้ขายอยู่น้อยราย ดังนั้นโรงงานจึงดำเนินกิจการโดยรับ Order โดยโรงงานจะเป็นผู้รับจ้างเย็บ โดยทางลูกค้าต้องนำวัตถุดิบส่งมาให้
 5. ไม่มีการร่วมมืออย่างจริงจัง การรวมมือกันภายในกลุ่มสมาชิกเป็นการรวมกลุ่มเฉพาะกิจ เนื่องจากหากไม่มีผู้ประสานงานก็ไม่มีการปรึกษาปัญหาร่วมกัน

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0