กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์นวัตศิลป์ บางกอก

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์นวัตศิลป์ บางกอก
ปีที่ก่อตั้ง
2550
ประเภทอุตสาหกรรม
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
ภาค
กรุงเทพ ปริมณฑล
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานดูแล
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา
 1. วิเคราะห์ความต้องการของสมาชิก เพื่อหารูปแบบในการจัดกิจกรรม โดยยึดหลักการ ตอบสนองความต้องการของตลาดเป็นหลัก
 2. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเปิดตลาดในกลุ่ม AEC เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า
วิสัยทัศน์
จะเป็นผู้นำตลาดสินค้าหัตถอุตสาหกรรม ทีมีมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล สะท้อนถึงศิลปะ ทีมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนในการลดภาวะโลกร้อนเพื่อเป็นที่ยอมรับและสามารถตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดของลูกค้า
พันธกิจ
 1. พัฒนาการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของคลัสเตอร์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. เสริมสร้างความเชื่อใจในหมู่สมาชิก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อย่างเปิดเผยและจริงใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและธุรกิจในคลัสเตอร์
 3. ช่วยกันพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่ตลาดด้านมาตรฐานสากล
 4. มุ่งสร้างกระบวนการถ่ายทอดงานหัตถกรรมของคลัสเตอร์ แก่สมาชิกรุ่นใหม่ รวมทั้งการสื่อสารงานหัตถกรรมของคลัสเตอร์สู่ลูกค้า
 5. ร่วมกันสร้างตลาดร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ประเภทผลิตภัณธ์ ที่อยู่ เบอร์โทร มือถือ
1 นาง ริดา   ศรีหล่มสัก งานหัตถกรรม (ที่ทำงาน) 196/57 หมู่ที่    ถนน ประดิพัทธ์ ตำบล สามเสนใน อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร 026184370-1 819109937
2 นางสาว ดวงฤทัย   ภูมิพิเชษฐ ผ้าทอใยกัญชง / แฟชั่น / กระเป๋า / เสื้อผ้า / รองเท้า (ที่ทำงาน) 90/127 หมู่ที่  3  ตำบล บางรักใหญ่ อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 01-884-3300
3 นางสาว นวลอนุงค์   มิ่งกมลกุล (ที่บ้าน) 123/56-59 หมู่ที่    ซอย สุขสวัสดิ์64 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางพึ่ง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 24632118 839086866
4 นาย บวร   อินทร์พงษ์พันธุ์ (ที่บ้าน) 83/169 หมู่ที่  4 เสนานิเวศน์ ซอย เสนานิคม1 ถนน พหลโยธิน ตำบล จรเข้บัว อำเภอ ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 23098078 8417730898
5 นาง นารีรัตน์   กัลหะรัตน์ ผลิตภัณฑ์กรอบรูปจากไม้ (ที่บ้าน) 89/26 หมู่ที่   อมรพันธ์ทาวเวอร์1 ซอย รัชดาภิเษก7 ถนน รัชดาภิเษก ตำบล ดินแดง อำเภอ ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 026922109-3
6 นาง วัลยา   สุวรรณาภิรมย์ รูปภาพประดับพลอย (ที่บ้าน) 7/12 หมู่ที่    ซอย  ถนน ตรีเพชร ตำบล วังบูรพาภิรมย์ อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 26237325 081-6687780
7 นาย ภูมิสันต์   จีวิพันธ์พงษ์ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา (ที่ทำงาน) 95/3 หมู่ที่  4  ตำบล สันกำแพง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 053-331406 08-9191-8431
8 นาง อัจฉรา   วัฒนสมบัติ สิ่งทอ (ที่บ้าน) 223 หมู่ที่    ซอย โชคชัยจงเริญ ถนน พระราม3 ตำบล บางโพงพาง อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 22947343 081-8332984
9 นาย วันชัย   บุญสำราญ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาและดอกไม้ประดิษฐ์ (ที่ทำงาน) 555 หมู่ที่   ประตูน้ำเซ็นเตอร์  ถนน ราชปรารบ ตำบล ราชปรารบ อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 23098078 819335195
10 นาย เจษฎา   อนันต์ทวีผล (ที่บ้าน) 98/1 หมู่ที่  12 กรองทอง ศรีนครินทร์ ซอย ศรีด่าน 22 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 02 747 3030 892059962
11 นาง นวลอนงค์   มิ่งกมลกุล ตุ๊กตาผ้าไทยประยุกต์ (ที่บ้าน) 123/56-59 หมู่ที่  19  ซอย 64 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางพึ่ง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 24632118 084-1046665
12 นาง รัชดา   หนองบัว เซรามิคส์ / ของใช้ของตกแต่ง (ที่บ้าน) 123/56-59 หมู่ที่    ซอย 64 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางผึ้ง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
13 นาง วรรณา   องค์ธนาวัฒน์ ของตกแต่งบ้าน (ที่ทำงาน) 201 หมู่ที่  11  ถนน เหมืองแดง ตำบล เกาะช้าง อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย 02-930-4531
14 นางสาว พลพิศ   ดาธรรม ของตกแต่งบ้าน (ที่บ้าน) 18/38-39 หมู่ที่  6  ซอย นาคนิวาส ถนน ลาดพร้าว ตำบล ลาดพร้าว อำเภอ ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 29324532
15 นาง สายใจ   อัศวศิริเลิศ ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง (ที่ทำงาน) 444,446 หมู่ที่    ถนน เจริญนคร14 ตำบล คลองต้นไทร อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 28610384
16 นาย สุวิทย์   ปัญจอานนท์ โคมไฟ ดีไซน์ (ที่บ้าน) 538 หมู่ที่    ซอย จรัญสนิทวงศ์ 65  ถนน จรัญสนิทวงศ์  ตำบล บางบำหรุ อำเภอ บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร 02-433-3170
17 นาย ชรินทร์   เชื้อทน โคมไฟ ตกแตกบ้าน (ที่ทำงาน) 538 หมู่ที่    ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตำบล บางบำหรุ อำเภอ บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร 02-433-3170
18 นางสาว ปริศนา   จำนงค์จีนารักษ์ ของตกแต่งบ้าน (ที่บ้าน) 52 หมู่ที่    ซอย  ถนน จรัลสนิทวงศ์ ตำบล บางยี่ขัน อำเภอ บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร 02-4249960 06-5762505
19 นาง รัตนา   พงศ์พิสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์จากดินญี่ปุ่น (ที่บ้าน) 335 หมู่ที่    ซอย อ่อนนุช 35 ถนน อ่อนนุช ตำบล สวนหลวง อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 02-322-4745 818231163
20 นาย ณธีพัฒน์ รุ่งจรัญ ของตกแต่งบ้าน (ที่บ้าน) 434หมู่ที่12  ถนนบ่านเก่า-  ถวาย-  ตำบลบ้านเก่า    อำเภอ เมือง  จังหวัด กาญจนบุรี 816860515
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. มีแรงงานมีฝีมือ
 2. มีความพร้อมด้านฐานความรู้และภูมิปัญญาด้านหัตถศิลป์
 3. คุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด
 4. ผู้ประกอบการมีความสามารถในการปรับตัว และยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าได้ดี
 5. มีความสามารถดัดแปลงประดิษฐ์เครื่องจักร เครื่องมือ ให้เหมาะสมกับการผลิตสินค้า
 1. ต้นทุนค่าแรงและค่าวัตถุดิบสูงกว่าคู่แข่ง
 2. แรงงานขาดวินัย
 3. ขาดแคลนวัตถุดิบทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
 4. ขาดผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และการวิจัยพัฒนา โดยเฉพาะด้านการออกแบบและเครื่องจักรเครื่องมือ
 5. ผู้ประกอบการขาดความคล่องตัวด้านเงินทุน
 6. ขาดข้อมูลการตลาดเชิงลึกและกลยุทธ์การตลาด
 7. ขาดการพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำตลาดเชิงรุก
 8. ขาดการจัดการที่ทันสมัย
 9. ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีพอด้านทรัพย์สินทางปัญญา

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0