กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์สิ่งทอ

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์สิ่งทอ
ปีที่ก่อตั้ง
2551
ประเภทอุตสาหกรรม
อื่นๆ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ภาค
กรุงเทพ ปริมณฑล
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานดูแล
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนากลุ่ม การจะทำให้กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทย รวมตัวกันได้อย่างเข้มแข็งนั้น ควรเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ สร้างผลผลิตที่แปลกใหม่ มีคุณภาพ ราคาแพง โดยการสนับสนุนเทคโนโลยีและการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หาตลาดใหม่ในระดับบนในการจำหน่าย ไม่ควรแข่งขันกับกลุ่มชุมชนอื่นๆ ที่จำหน่ายอยู่ในตลาดล่าง หรือแต่ในประเทศเท่านั้น ควรหาตลาดต่างประเทศที่ผู้บริโภคมีความต้องการความปลอดภัยในการบริโภค ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงกว่ากลุ่มทั่วๆไป ทั้งนี้ควรรวมตัวกลุ่มคลัสเตอร์ที่มีลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มเดียวกัน หรือประเภทเดียวกัน เช่น สิ่งทอหลายๆคลัสเตอร์ มาทำตลาดร่วมกัน ยิ่งสามารถทำให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกความต้องการ เพิ่มการใช้ยุทธวิธี การตลาดนำการผลิต ซึ่งจะทำให้กลุ่มคลัสเตอร์อยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
วิสัยทัศน์
กลุ่มอุตสาหกรรมชุมชนผู้ผลิตสิ่งทอมือ จะเป็นผู้นำตลาดสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สิ่งทอมือ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกระดับ

พันธกิจ
  • เป็นการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอมือ/การจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  • เสริมสร้างความมั่นใจในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้อย่างเปิดเผยจริงใจ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่ม
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

1 ผ้าปัก ผ้าพันคอ 31/1 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กทม. 10530 นางอัญชลี ชิดเชื้อวงศ์ 0816519895, 029886742
2 พิมพ์ฝ้าย เขียนไหม 505/10 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. นายกอบกิจ นาคะเสถียร 024122340, 028645392
3 วิสาหกิจชุมชน”ราษฎร์ร่วมเจริญ” 225 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600 นายประพนธ์ อู่ศิริจันทร์ 024371946, 024371946
4 ผ้าฝ้ายทอมือ 90 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. น.ส.สุภัชชา เวียงวิเศษ 0891847450
5 ร้านพีแอนด์เอ็น 111/128 เขตสายไหม กทม. นางมาริณี ศรีสุทธิสัมพันธ์ 029903113
6 อาชีพสุขสันต์ 2169 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. นายเจริญศักดิ์ คุณะจันทร์ 025090153
7 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป 7/350 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี น.ส.บุญเกิด อินทร์จำรัส 0898103561
8 น้ำทะเลบาติก 14 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี นายณัฐศิสินธ์ ศิลานนท์ 0868984999, 025893715
9 ผ้าไหมเทพารักษ์ 1255/24 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายสุเมธ นวเศรษฐวิสูตร 0819046441, 0230096696
10 ผ้าไหมแปรรูป 94 แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. นางสุรีภรณ์ เรสลี่ 0851961831, 022343393, 026307159
11 บาติกเฮาส์ 1084 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายบัณฑิต ทนุโวหาร 0814287992, 023944790
12 ผ้าไหมบ้านครัว 853/1 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400 นายนิพนธ์ มนูทัศน์ 0812439089, 022157458, 022157458
13 สินธรบาติก 890 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. นายเทพสิทธิ์ ชมพูนุช 023757877, 027330929
14 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเลื่อม 364 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 นางนรินทร เผือกผ่อง 028042350
15 ผ้าบาติกเพนท์ 97 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. 10600 นางวิภาวรรณ ไวยศิลป์ 0840821700
16 ตัดเย็บอนงค์กานดา 1999/51 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทปราการ นางสุกานดา เจริญวิบูลย์พันธุ์ 0851104778, 027577038
17 อาชีพสตรีน้อมเกล้า 406/1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง นางทองล้วน น้อยบุตร 0830000489
18 ไหมเมืองนนท์ 50/49 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 นายอุดม ใจศิริสมบัติ 024470277, 024470277
19 เสนาผ้าไหม 90/144 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. น.ส.ยุภาภรณ์ แซ่อึ้ง 028701273
20 ชุมชนคลองเจ็กพัฒนา 18/7 แขวงสะพานสูง เขตสะพายสูง กทม. 10600 นางกานดา ลาวรรณ์ 0819847614, 024371946, 024371946
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0