กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์ จ.ร้อยเอ็ด

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์ จ.ร้อยเอ็ด
ปีที่ก่อตั้ง
2558
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
แนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นผลิตข้าวอินทรีย์ไทยคุณภาพสู่สากล
พันธกิจ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป ข้าวอินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ได้มาตรฐานสากล และมีนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความพึ่งพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริการงานและเพิ่มศักยภาพคลัสเตอร์ ตลอกจนสร้างเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ให้เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานสากล
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

ลำดับ

ชื่อวิสาหกิจ

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

1 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองพอก นางสมพิษ เรืองหงษา 93 หมู่ 4 ต.หนองพอก               อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 043-501803
2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ นางสุมณฑา เหล่าชัย 108 หมู่ 18  ต.วังหลวง                 อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 089-2748885
3 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน ดร.รณวริทร์ ปริยฉัตรตระกูล 94 หมู่ 4 ต.หนองพอก             อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 086-2263701
4 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเมืองสรวงหมู่ที่ 2 รอ.ทัศภูมิ พรหมทอง 62 หมู่ 2 ตำบลเมืองสรวง             อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45220 081-3201609
5 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวซ้อมมือบ้านฮ่องทราย นายสมบุญ สงกา 43 หมู่ 4 ต.กำแพง                 อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 084-9191077
6 วิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโนนสวรรค์ นายคำฝั้น ไชยแสน 59 หมู่ 1 ต.โนนสวรรค์            อ.ปทุมรัตต์  จ.ร้อยเอ็ด 45190 092-4014369
7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตอาหารอินทรีย์บ้านหนองโสน นางแสงเดือน เวียงอินทร์ 3 หมู่ 9 ต.หนองไผ่               อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 084-9503335
8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิโลก นายบัวใย กุมผัน 99 หมู่ 6 ต.ทุ่งทอง              อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 085-7597836
9 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและส่งออกสุวรรณภูมิจำกัด นายสมนึก สีดาว 268/2-3 หมู่ที่  ต.สระคู                 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 088-0579733
10 วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหนองพอก นางมะลิวัลย์ สิทธิศักดิ์ 94 หมู่ 4 ต.หนองพอก               อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 081-8739307
11 บริษัท กฤษณกรณ์ออร์กานิคฟาร์ม จำกัด นางจรรยวรรณ์ ปริยฉัตรตระกูล 93 หมู่ 4 ต.หนองพอก               อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 081-8739307
12 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์แห่งประเทศไทย นส.วดี พลชัยโย 107 หมู่ 4 ต.หนองพอก                  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 084-7313941
13 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำ สนามบินบ้านไชยอุดม นายนิพนธ์ แก้วกาหลง 77 หมู่ 8 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 081-2609433
14 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านโจด นางสาวพรรณี เชษฐสิงห์ 87 หมู่ 9 ต.นาเมือง                       อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 087-2157779
15 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องเพื่อสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้ นายณัฐวัฒน์ สีตี 4 หมู่ 16 ต.เกษตรวิสัย                อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 081-3695184
16 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิบ้านเปลือย นายถวิล คงศรีรอด 96 หมู่ 9 ต.รอบเมือง               อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 081-6619761
17 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองดู่ต.ธงธานี นายสุระทัย วิชาผง 29 หมู่ 4 ต.ธงธานี                       อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 084-3925445
18 วิสาหกิจชุมชนทำนาจำปาขัน นายคำภา ลำเภา 47 หมู่ 9 ต.จำปาขัน                      อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 093-0878063
19 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกองทุนโรงสีข้าวกล้องบ้านหนองแฮด นางณัฐญา สุทธิธรรม 92 หมู่ที่ 13 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 099-7695038
20 กลุ่มข้าวอินทรีย์ ตำบล ดงแดง นางนพวรรณ สุโน 56 หมู่ที่ 9 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 086-2343993
21 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำบล บุ่งเลิศ นายประมวล ศรีขัดเค้า 245 หมู่ที่ 11 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 087-9556386
22 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลชมสะอาด นายอุดม ทองแดง 126 หมู่ที่ 1 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250 081-4716453
23 มูลนิธีไทยบ้าน นางสาวศยาวีร์ บุญโทแสง 105 หมู่ที่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 087-1296629
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0