กลุ่มอุตสาหกรรมของฝาก ของที่ระลึก จังหวัดหนองคาย

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
กลุ่มอุตสาหกรรมของฝาก ของที่ระลึก จังหวัดหนองคาย
ปีที่ก่อตั้ง
2558
ประเภทอุตสาหกรรม
อื่นๆ (ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก)
ภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
หนองคาย
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาการรวมกลุ่มในระดับห่วงโซ่อุปทาน (Cluster)
2. การพัฒนาตลาดสินค้าของฝากของที่ระลึก
3. การพัฒนาการผลิต และผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก
4. การพัฒนาบุคลากรธุรกิจของฝากของที่ระลึก
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจของฝากของที่ระลึก
6. พัฒนาระบบการเงินและบัญชีธุรกิจของฝากของทีระลึก
7. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
8. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมของฝากของที่ระลึก
9. การสร้างภูมิคุ้มกันธุรกิจของฝากของที่ระลึก

วิสัยทัศน์
“ของฝากจากหนองคาย อยู่ในใจชาวอาเชี่ยน”
พันธกิจ
๑. รวมกลุ่มธุรกิจให้เป็นคลัสเตอร์ของฝากของที่ระลึกจังหวัดหนองคายที่เข้มแข็ง
๒. เรียนรู้ และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
๓. วิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม และพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาสู่ตลาดอาเชี่ยน
๔. สร้างและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้สาน ประโยชน์ร่วมกันได้เป็นอย่างดีและพัฒนาบุคลากรของธุรกิจและเครือข่ายให้มีคุณภาพสูง สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

ลำดับ ที่อยู่ ผลิตภัณฑ์
1 กลุ่มทอผ้าไหมลายขิดบ้านหนองควาย (นางเครือวัลย์  มาตรณาคุณ)
62  หมู่ 2  ตำบลวังหลวง กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ผ้าไหม
2 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านเกษตรเจริญ
22 หมู่ 12 ตำบลเฝ้าไร่  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
3 กลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าไหมบ้านนาฮำใหม่พัฒนา (นางทองยุ่น  วันสืบ)
34  หมู่ 17  บ้านนาฮำใหม่  กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ผ้าไหมฝ้ายมัดหมี่
4 กลุ่มทอผ้าบ้านดงต้อง (นางกรรณิการณ์วงศิริ)
152  หมู่ 6  บ้านดงต้อง  ตำบลผาตั้ง  อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
ผ้าห่มทอมือ
5 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านห้วยคู่
95  หมู่ 14  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ผ้าไหมมัดหมี่
6 กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม
37/2  บ้านแบง  ตำบลหนองแวง อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย
ผ้าฝ้ายมัดหมี่
7 กลุ่มฝึกอาชีพชนบทหนองคาย
155  หมู่ 7  ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
8 หจก.ท๊อปเทนโอทอปเซนเตอร์ (น.ส.ศุภนิดา  สกุลตั้งไพศาล)
ตลาดท่าเรือ (อาคารด่านศุลกากรเดิม)  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง            จังหวัดหนองคาย
เสื้อสตรี
9 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง (นางพรทิพย์  มณีวรรณ)
49/8  ตำบลนาข่า  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
ผ้าทอมือ
10 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม (นางกองแก้ว  สินธุ)
74  หมู่ 13  บ้านโนธงชัย  ตำบลสระใคร  อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสังคม หมู่ 2 (นางสนอง  ศรีอรรคพรหม)
269 หมู่ 2 บ้านสังคม  ตำบลสังคม  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย
แปรรูปกล้วย
12 วิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านโคกบุญสนอง
40 หมู่ 11 ตำบลโพนทอง  อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย
ผ้ามัดหมี่
13 กลุ่มเย็บผ้าบ้านหนองยา (นางวิจิตรา  พิมพาเสื่อ)
20  หมู่ 6 บ้านหนองยาง  ตำบลเฝ้าไร่  อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
แปรรูปผ้า
14 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสาวแล
110 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
แปรรูปกล้วย
15 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านหม้อ (นางถาวรรันฐ์ ธนัทนพมงคล)
เลขที่ 12 หมู่ 3 ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
แปรรูปเนื้อสัตว์
16 แม่บ้านเกษตรกรบ้านกองนาง  (นางมณเทียร อินทร์ดี)
108  หมู่ 11  ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ผ้าทอ
17 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบ้านหม้อ (นางมาลัยทอง ทานนท์)
73  หมู่ 8  ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย
สับปะรดกวน
18 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้หัวทราย (นางเตือนใจ สมรื่น)
125  หมู่ 11  บ้านหัวทราย  ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ผลไม้ดอง
19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแผ่นยอบ้านไทยสามัคคี
152  หมู่ 6  บ้านไทยสามัคคี  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
แผ่นยอ
20 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำปลาร้าบองบ้านแปงจานนคร
20  หมู่ 8 ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ปลาร้าบอง
21 กลุ่มแปรรูปกล้วยสังคมพัฒนา (นางขจรจิต  คันธี)
98  หมู่ 1 ตำบลสังคม  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย
แปรรูปกล้วย
22 ถั่วอบสมุนไพรตรายอดโพธิ์ (นางกาวี  คำภูแก้ว)
109  หมู่ 1  บ้านโพธ์ตาก  ตำบลโพธ์ตาก กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ถั่วคั่วทราย
23 กลุ่มแปรรูปผลไม้สมุนไพรรัตนวาปี (นายสถาพร  รัตนมงคล)
253 หมู่ 6 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ผลไม้แปรรูปรูป
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกป่าฝาง (นางกรองแก้ว  อุณารักษ์)
126 หมู่ 3 บ้านโคกป่าฝาง  ตำบลปะโค อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
ปลารมควัน
25 กลุ่มแปรรูปปลาน้ำจืด
49 หมู่ 1  ตำบลชุมภูพร  อำเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ
แปรรูปปลา
26 ร้านนิศาชล แฮนดิคราฟ (นางนิศาชล  บุบผาสังข์)
115  หมู่ 11  ตำบลค่ายบกหวาน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย
ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ/เสื้อผ้าสำเร็จรูป
27 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรสังคม (นางกุหลาบกองโพธิ์ศรี)
72  หมู่ 2  ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
กล้วยตาก
28 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านไผ่สีทอง (นางพวงแก้ว  ถาวร)
52 หมู่ 6 ซอย 5 ตำบลเวียงคุก  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ปลาร้า
29 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านนาฮี (นางพิกุล  ดวงอาสงฆ์)
148 หมู่ 1 บ้านนาฮี  ตำบลค่ายบกหวาน  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ผ้ามัดหมี่
30 ภารดีสมุนไพร (พ.ท.หญิงภารดี  กันไพรี)
224 หมู่ 1 บ้านหนองสองห้อง  ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
31 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลา (นางสาวเกษราภรณ์  งามเหลือ)
130 หมู่ 7 บ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย
แปรรูปปลา
32 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านยอยไฮ (นางพัชรี  วงศ์ไชยนาท)
31 ม. 6 บ.ยอยไฮ ต. พรานพร้าว อ. ศรีเชียงไหม่ จ.หนองคาย 41330
มะเขือเทศแช่อิ่ม
33 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพนทอง (นางคำปาว ยมปัดชา)
17 ม. 1 บ.โพนทอง ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 41330
ข้าวตอกไรซ์เบอร์รี่
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. ผังโครงสร้างองค์กรชัดเจน ขนาดเหมาะสม
 2. มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติชัดเจน
 3. มีบุคลากรที่มีทักษะ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญสูง
 4. บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมและมีความสามัคคี
 5. บุคลากรมีภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดี
 6. มีการเชื่อมโยงด้านองค์ความรู้
 7. มีการเรียนรู้ รับรู้และใช้งานในระบ Socail ต่าง
 8. เครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 9. วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอ
 10. มีความคล่องตัวในการเบิกจ่าย
 11. มีระบบบัญชี ตรวจสอบได้
 12. จัดสรรผลกำไรเป็นธรรม
 13. องค์กรธุรกิจมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายชัดเจน
 14. องค์กรมีการแบ่งงานเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร
 15. สินค้ามีคุณภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
 16. มีการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ของกลุ่มและส่งเสริมให้สมาชิกเรียนรู้ในการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่กลุ่มของตนด้วย
 17. ขายสินค้าได้ราคาตามที่กำหนด
 18. มีตลาดท่าเสด็จเป็นตลาดขายสินค้าที่มีชื่อเสียง
 19. สินค้ามีภาพลักษณ์ เอกลักษณ์เฉพาะและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
 20. มีการเชื่อมโยงด้านการตลาดและการสร้างเครือข่ายภายในกลุ่มและภายนอก
 21. มีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
 22. มีการคัดเลือกวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพก่อนนำไปผลิต
 23. ต้นทุนวัตถุดิบค่อนข้างต่ำเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่มีการส่งเสริมให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มเป็นแหล่งวัตถุดิบเอง
 24. มีแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น
 25. มีการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต
 1. มีการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต
 2. บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างมีอายุทำให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใฝ่หาความรู้และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ในระดับปานกลางต่อธุรกิจ
 3. สมาชิกยังขาดบุคลากรในระดับทายาทที่จะดำเนินการสาน
 4. การใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
 5. การบริหารวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
 6. ทักษะ ความรู้ด้านสารสนเทศ และการค้นหาข้อมูลข่าวสารของธุรกิจต่ำมาก
 7. ส่วนใหญ่การมอบอำนาจ และการกระจายอำนาจทำได้น้อย
 8. การจัดสรรและการบริหารงบประมาณของธุรกิจยังไม่เหมาะสม
 9. การนำความรู้ด้านระบบบัญชีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจยังขาดประสิทธิภาพ (การคิดต้นทุนที่แท้จริงของสินค้า , การกำหนดราคาขาย)
 10. การประเมินผลงาน การควบคุมคุณภาพเป็นแบบง่ายๆ ไม่เป็นระบบยังไม่มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 11. การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด และแนวโน้มทางการตลาด
 12. การหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มค่อนข้างยากมาก
 13. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญการส่งเสริมการตลาด และการพยากรณ์
 14. ยังขาดการวิเคราะห์คู่แข่ง
 15. ผู้ประกอบการไม่มีระบบการประเมินผลที่ชัดเจน
 16. ไม่มีการเก็บข้อมูลและนำข้อมูลด้านการตลาดมาใช้กับการดำเนินธุรกิจ
 17. องค์กรมีการคัดเลือกแรงงานไม่ดี ไม่เป็นระบบ
 18. การผลิตสินค้าไม่ตรงตามข้อกำหนด
 19. การส่งมอบสินค้าไม่ทันกำหนด
 20. การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรยังไม่เหมาะสม
 1. รูปแบบการดำรงชีวิตในพื้นที่เป็นแบบพึ่งพาอาศัยกัน
 2. สังคมไม่ได้แบ่งชนชั้น และรักความยุติธรรม
 3. ปรัชญา ค่านิยม ความเชื่อของคนในพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 4. ขนบธรรมเนียม ประเพณีเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ
 5. เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้
 6. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตเอื้อต่อธุรกิจ
 7. นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดมีความสอดคล้องและสนับสนุนกับการดำเนินงานของกลุ่มคลัสเตอร์
 8. เกิดการกระจายรายได้สู่ชนบทมากขึ้น
 9. อัตราภาษีค่อนข้างต่ำ
 10. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ
 11. ไม่มีการลงโทษทางเศรษฐกิจของต่างชาติ
 12. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจแปรรูปอาหาร สิ่งทอ
 13. นโยบายและยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดมีความสอดคล้องและสนับสนุนกับการดำเนินงานของกลุ่มคลัสเตอร์
 14. กฎหมายท้องถิ่น กฎหมายประเทศเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ
 15. การจดสิทธิบัตรเป็นประโยชน์กับธุรกิจ
 16. ลูกค้าเป้าหมายมีความซื่อสัตย์ และมีความภักดี
 17. อำนาจซื้อของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่มีสูง(นักท่องเที่ยว,ลูกค้าต่างชาติ)
 18. ลูกค้ามีความพึงพอใจ มีข้อร้องเรียนน้อยมาก
 19. ผู้ประกอบการริเริ่มสร้างพันธมิตรและเครือข่ายทางธุรกิจ
 20. มีแหล่งเงินกู้และเจ้าของสถาบันการเงินให้กู้ดอกเบี้ยต่ำ
 21. นโยบายสถาบันการเงินให้การส่งเสริมวิสาหกิจกู้ยืมดอกเบี้ยถูก
 22. สถาบันการเงินยินดีให้มีการปรับโครงสร้างหนี้
 23. การอำนวยความสะดวก และสภาพคล่องของสถาบันการเงินดี
 24. มีการสนับสนุน ช่วยเหลือจากผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
 25. ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่องเป็นพันธมิตรและเครือข่าย
 26. ประชาชนยอมรับ และเป็นมิตรกับผู้ประกอบการธุรกิจ
 27. การเปิดสมาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC) เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ
 28. จังหวัดหนองคายเป็นเมืองท่องเที่ยวมีบุญประเพณีตลอดทั้งปี
 29. เศรษฐกิจจังหวัดหนองคายเติบโตด้วยการค้าชายแดน
 30. สภาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หอการค้าสนับสนุน
 1. ความกระตือรือร้นของคนในพื้นที่ค่อนข้างต่ำ
 2. การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีของคนไทยมีน้อยมาก
 3. โครงสร้างรายได้ของประชากรแตกต่างกันมาก
 4. โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศยังไม่สอดคล้องกัน
 5. เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง
 6. ค่าเงินบาทแปรปรวน
 7. น้ำมันแพง
 8. สภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ
 9. ภาวการณ์จ้างงานในประเทศค่อนข้างต่ำ ค่าจ้างต่ำกว่าเกณฑ์
 10. ค่าใช้จ่ายทางสังคมและทางการศึกษาค่อนข้างสูง
 11. เศรษฐกิจขยายตัวช้า
 12. ฐบาลไม่ค่อยมีเสถียรภาพ
 13. นโยบายการเมืองท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน
 14. คู่แข่งขันมีเป็นจำนวนมาก
 15. การแข่งขนมีขนาดใหญ่ และใช้กลยุทธ์เชิงทำลาย
 16. มีแหล่งเงินกู้นอกระบบ ดอกเบี้ยสูง
 17. ฤดูกาลมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
 18. ภัยธรรมชาติเกิดบ่อยเกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการ
 19. ระดับความชื้นสัมพัทธ์สูง กระทบต่อการทำธุรกิจ
 20. มลพิษจากการกระทำของมนุษย์มีผลต่อบุคลากรของธุรกิจ

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0