กลุ่มอุตสาหกรรมของฝาก ของที่ระลึก จังหวัดเลย

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
กลุ่มอุตสาหกรรมของฝาก ของที่ระลึก จังหวัดเลย
ปีที่ก่อตั้ง
2553
ประเภทอุตสาหกรรม
อื่นๆ (ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก)
ภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
เลย
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
แนวทางการพัฒนา

–  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม  จัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ,ให้ความรู้พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ ,ด้านการผลิตสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ, ส่งเสริมด้านการตลาด ,ด้านการประชาสัมพันธ์ ,สร้างการเชื่อมโยงเครือข่าย
–  ด้านการพัฒนาธุรกิจ จัดฝึกอบรมการทำแผนธุรกิจ ,เข้าร่วมโครงการ   เสริมสร้างผู้ประกอบการ NEC ,ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก, ศึกษาดูงาน
– ด้านการสร้างเครือข่ายกับองค์กรสนับสนุนกลุ่ม จัดฝึกอบรมการพัฒนาเครือข่าย  สร้างความไว้วางใจกันและกัน เชิญหน่วยงาน องค์กรที่ให้การสนับสนุนร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและเข้าร่วมโครงการ

วิสัยทัศน์
“คลัสเตอร์ของฝากของที่ระลึกจังหวัดเลย” มุ่งมั่น ผลิต จำหน่ายสินค้าคุณภาพ เพิ่มพูนทรัพย์ส่งเสริมนวัตกรรม นำสินค้าภูมิปัญญาสู่สากล รวมกลุ่มคนพัฒนาธุรกิจพิชิตความยั่งยืน

พันธกิจ
 1. สร้างและพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึกจังหวัดเลย ให้เข้มแข็ง
 2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันคลัสเตอร์ของฝากของที่ระลึกจังหวัดเลย
 3. พัฒนาตลาดอุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึกจังหวัดเลยให้สามารถแข่งขันได้
 4. ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญา และสินค้าของฝากของที่ระลึกจังหวัดเลย ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นสินค้าเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและนักท่องเที่ยว
 5. พัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกคลัสเตอร์ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ พร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ทำให้การดำเนินธุรกิจอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

ลำดับที่ ชื่อบริษัท/ร้าน ที่ตั้งสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล ผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์
มือถือ โทรศัพท์ แฟ็กซ์
1 สวนเห็ดกำไรทิพย์ 403 ม.8 ถ.เลย – เชียงคาน ต.เมือง
อ.เมือง จ.เลย 42000
นายวิโรจน์  ปิยพิทยานันต์ 089-4228644
2 วิสาหกิจชุมชนเห็ดและปุ๋ยไทเลย 1 ม.3 บ.โคกใหญ่ ต.ตาดข่า
อ.หนองหิน  จ.เลย 42190
นายเฉลิมชัย  อินทรชัยศรี 086-2206323
3 ร้านอาหารล้านช้าง 777 ม.9 ต.นาอาน  อ.เมือง จ.เลย
42000
น.ส.มณีรักษ์  ไตรรัตนพงศ์  081-8383084 042-833733
4 แม่โขงคัลเจอร์แอนด์
เนเจอร์ทัวร์
407 ม.1 ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน
อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
นางจิราพร  มาเธอร์ 089-5693470
5 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดไร่ม่วงใต้ 65 ม.6 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.น้ำหมาน
อ.เมือง จ.เลย 42000
นายยงยุทธ  ประวัง 081-9652077 042-814491
6 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์
อำเภอภูหลวง
1 ม.9 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย
42230
นางสุชาดา  สิงห์สถิต 080-7627623
7 พืชไทยเมืองเลย 145 ม.11 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 นางเยาวมาลย์  อำนาจพิชิตไพรี 081-2617544
8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนา
บ้านขอนแดง
598 ม. 2 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
42000
นางแก้วสมร  ยกวาทิต 089-9423897
9 กลุ่มผ้าปักคัทเวิร์ค 92/10 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
42000
นางนิยดา  เพ็ชรไทย 081-2625471
10 กลุ่มแกะสลักหินแกรนิต
บ้านนาแขม
355 ม.7 ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย
42000
นายสมพงษ์  มุ่งกลาง 089-5752582
11 กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา 177 ม.9 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
42000
นางพิชญ์นรี  เสาวนนท์ 086-8514872 042-835140
12 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านติดต่อ 375 บ้านติดต่อ ม.9 ถ.เจริญรัฐ
ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
นางเพ็ญประภา  เสริฐศรี 085-6458762 042-832213
13 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารคุณม่วง 258 ม.7 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 นางสาวระพีพร  พิลาฤทธิ์ 086-8550611
14 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกกดู่ 218 ม.8 บ้านกกดู่ ถ.กกดู่-นาจาน
ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย 42000
นางคำปั่น  วันหากิจ 081-7492288
15 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นบ้าน
บ้านไทดำ(ฟิ้นฟู)
57/2 ม.4  ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน
จ.เลย 42110
นางสำลาน  กรมทอง 086-0354738 042-070707
16 กลุ่มสตรีทำผ้าห่มนวม
และหมอนเอนกประสงค์
215/2 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.เชียงคาน
อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
นางสมจินตนา  สายจันทร์ 081-2634271 042-821171
17 กลุ่มสตรีชุมชนวัดป่าใต้ 70/8 ม.2 ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน
อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
นางไพรินทร์  แก้วกัญญา 080-6870804
18 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์
ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย
40/14 ม.4 ถ.ร่วมใจนฤมิตร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 นางอภิสรา  ธรรมมาพา 081-8712054
19 จุฑาทิพย์ผ้าไหมผ้าฝ้ายไทเลย 29/2 ม.4 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 นางจุฑาทิพ  พุทธทองศรี 081-7085301
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาดี 162 บ้านนาดี ม.1 บ้านปากหมัน
ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
นางคำพัน  อ่อนอุทัย 087-2178104 042-087450
21 สหกรณ์การเกษตรชายแดน
สามัคคีนาแห้ว
107 ม.3 บ้านเหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 นางสุภาวดี  คำแก้ว 081-7018740 042-897119
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำไร่ตำบลนามาลา 39 ม.8 บ้านโนนสว่าง ต.นามาลา
อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
นางสมส่า  กมลรัตน์ 089-9287897
23 กลุ่มถักทอไหมพรม 376 ม.3 บ้านวงเวียน ถ.ราชวิถี
ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
นางละม่อม  สุทธิ 081-5926442 042-871108
24 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านสงป่าเปือย 92 ม.6 บ้านสงป่าเปือย ต.ภูกระดึง
อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
นางระบอบ  มุ่งทองสิน 089-6177674
25 กลุ่มถักทอไหมพรมแฟนตาซี 132 ม.1 บ้านผานกเค้า ต.ผานกเค้า
อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
นายผา  สีทาดี 089-9081989
26 กลุ่มทอผ้าไหม 158 บ้านหนองน้ำใส ม.8 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 นางอำนวย  น้อยตรีมูล 081-1847796
27 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย เลขที่ 1 ม.1 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 นางสาวพิมพิลา  ถิ่นถาน 081-8325424 042-871187
28 ร้านกวินทิพย์ 75 ม.1 ต.ด่านซ้าย อ.ค่ายซ้าย จ.เลย 42120 นางอภิญญา กิตติพงษ์ 086-8624812 042-892339
29 ศาลาผีตาโขน 293 ม.2 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 นายอภิชาติ คำเกษม 089-5747805
30 รวมใจ ไทยรัฐถักทอ 67 ม.3  ต.ภูกระดึง  อ.ภูกระดึง  จ.เลย  42180 นางสาววัชรา  ชัชวาล ย์ 086-4201606
31 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านหนองบัว 56  ม.1  บ้านหนองบัว  ต.ภูหอ  อ.ภูหลวง  จ.เลย  42230 นางสุมาลี  หอมสมบัติ 089-6109154
32 แปรรูปผลผลิตการเกษตร 9  ม.2  บ้านชมน้อย  ถ.ปากชม-บ้านธาตุ  ต.ชมเจริญ  อ.ปากชม  จ.เลย นางเพ็ญศรี  แก้วสมบัติ 082-1235189
33 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านสันติภาพ 109 ม.9 ต.โนนป่าซ่าง อ.ผาขาว จ.เลย 42200 นางคูณ  เสริมเหลา 087-7214685
34 วิสาหกิจชุมชนถักทอไหมพรมบ้านผางาม 90 ม.10 บ้านผางาม ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 42190 นางวราภรณ์  ภูมลี 089-8347291
35 ข้างกล้องแม่ลำยง 486/1 ม.6 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 นางสายรุ้ง  บริรัตน์ 081-7082548
36 กลุ่มนาคำ 445 ม.3 ต.ด่านซ้าย ถ.เลย-ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 นายธวัชชัย  เชื้อบุญมี 082-8441787
37 งานสวยด้วยสองมือ 99 ม.8 บ้านภูกระดึง ต.ภูกระดึง
อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
นางบุญชิต  วงศ์ศิริ 081-7494457
38 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านวงเวียน 226 ม.3 บ้านวงเวียน ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 นางแฉล้ม  ชุบไธสง 084-8266926
39 กลุ่มกระบอกเงิน 163 ม.11 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 นางบุญยิ่ง  แสงประดิษฐ์ 082-3072926
40 วิสาหกิจชุมชนถักทอไหมพรมโนนสะอาด 118 ม.8 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 นางดวงกมล  นาสิงทอง 084-7986541
41 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านซำบ่าง 126 ม.5 บ้านซำบ่าง ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดีง จ.เลย 42180 นางสงกรานต์  กาษา 086-2395796
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 • มีแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้า OTOP คุณภาพดีในท้องถิ่น
 • ราคาสินค้ามีความเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยว
 • สินค้าบางประเภทมีเอกลักษณ์แสดงถึงภูมิปัญญาและความเป็นท้องถิ่น เช่น ผ้านวม น้ำผักสะทอน ผ้าไทดำ
 • ธุรกิจส่วนใหญ่เป็นระบบครอบครัวสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว
 • ผู้ผลิตสินค้าของฝาก ของที่ระลึก บางประเภท  มีการขยายตลาดโดยส่งสินค้าไปขายนอกพื้นที่จังหวัดเลย
 • การผลิตสินค้าโดยมากเน้นการผลิตในครัวเรือน
 • ผู้ประกอบการมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีอัธยาศัยเป็นมิตร
 • มีอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่น
 • มีธุรกิจเป็นของตนเองและใช้แรงงานในครัวเรือน
 • แรงงานในอุตสาหกรรมโดยมากเป็นแรงงานในท้องถิ่น
 • ใช้เงินทุนตัวเองเป็นหลักในการดำเนินกิจการ
 • ผู้ประกอบการมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีอัธยาศัยเป็นมิตร
 • สินค้ามีความหลากหลาย มีหลายประเภท
 • ภาครัฐให้ส่งเสริมสนับสนุน
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายมีจำกัด เช่น ไม่มีสำนักงานในกรุงเทพฯ , ไม่มีเว็บไซต์ เป็นต้น
 • รูปแบบการประชาสัมพันธ์ไม่หลากหลายและไม่ทั่วถึง
 • ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 • ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนทำให้บางครั้งต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยสูง
 • การใช้เทคโนโลยีเรียบง่ายในการผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เฉพาะกลุ่มและไม่สามารถตอบสนองการสั่งซื้อปริมาณมากได้
 • วิสาหกิจยังไม่ให้ความสำคัญต่อลูกค้าหลังการขาย
 • การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของฝากของที่ระลึกในท้องถิ่นมีน้อยมาก ไม่เอื้อต่อกันและกัน และขาดการเชื่อมโยงกับธุรกิจในพื้นที่อื่น ๆ
 • คนรุ่นใหม่ในธุรกิจภาคการผลิตไม่อยากสืบทอดกิจการจากบรรพบุรุษ
 • แรงงานที่มีทักษะฝีมือมีปริมาณจำกัด
 • ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอื่น ๆ มีอย่างจำกัด
 • ต้นทุนในการผลิตและการบริหารจัดการสูง
 • ขาดการวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
 • ผู้ผลิตสินค้าบางรายไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้เนื่องจากไม่ได้เป็นสินค้าที่มีผู้ประกอบการรายเดียว
 • มีการแข่งขันทางด้านราคาโดยการขายตัดราคากันเอง
 • มีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก
 • ธุรกิจมีโครงสร้างองค์กรไม่ชัดเจน
 • ขาดการประชาสัมพันธ์
 • กลุ่มผู้ผลิตมีทักษะในการดำเนินธุรกิจอย่างจำกัด
 • ใช้เงินทุนตัวเองเป็นหลักในการดำเนินกิจการและไม่กล้ากู้เงินมาลงทุนเพิ่ม ทำให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าบางประเภทต้องใช้วัตถุดิบที่ได้จากท้องถิ่นอื่น
 • มีการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อเก็บรักษาสินค้าให้ได้นานขึ้นน้อยมาก
 • ขาดศูนย์ข้อมูลหรือ Call center
 • ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน
 • จังหวัดเลยมีนโยบายส่งเสริมให้จังหวัดเลยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเอื้อต่อการประกอบการธุรกิจของฝากของที่ระลึก
 • สถาบันการเงินให้วิสาหกิจต่างๆกู้เงินได้ง่ายขึ้นและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • จังหวัดเลยเป็นแหล่งเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งในด้านภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
 • หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาและการเรียนรู้ด้านเทคนิคการผลิตและบริการใหม่ ๆ
 • ผู้ประกอบการมีการแข่งขันสูง ระยะยาว(O) ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ                                                                
 • การที่จังหวัดได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.เชียงคาน ทำให้ผู้ประกอบการฯที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและดำเนินธุรกิจเป็นระบบ
 • ภาครัฐและเอกชนเข้ามาส่งเสริมด้านอาชีพ และด้านระบบสาธารณูปโภค
 • ชุมชนท้องถิ่นต้องการสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์สินค้าให้เป็นของตนเอง
 • จังหวัดเลย มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพภาษาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ มีภูมิอากาศน่าอยู่เป็นธรรมชาติ  สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัดใกล้เคียงและสปป.ลาว ทำให้เอื้อต่อการทำธุรกิจของฝากของที่ระลึก
 • ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน เช่นผีตาโขน ผีขนน้ำ ไทยดำ  ตักบาตรข้าวเหนียว  งานบุญประเพณีต่างๆ เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวทำให้เอื้อต่อการทำธุรกิจของฝากของที่ระลึก
 • การสื่อสารและสารสนเทศมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของจังหวัดเลย
 • ปัญหาการเมืองไม่มีเสถียรภาพ ทำให้การลงทุนและการขยายธุรกิจหยุดชะงัก และการท่องเที่ยวซบเซา มีผลกระทบโดยตรงกับการประกอบการธุรกิจต่างๆ
 • สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้ประชาชนไม่นำเงินออกมาใช้จ่าย
 • ท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีความกระตือรือร้นในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นให้ก้าวสู่เชิงพาณิชย์
 • มีการเผาป่าทำให้ทรัพยากรในการผลิตสินค้า ทรัพยากรการท่องเที่ยวถูกทำลาย
 • งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ ยังไม่มีการบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน
 • หน่วยงานราชการส่วนใหญ่ยังไม่ปฏิบัติงานเชิงรุก
 • มีการลอกเลียนแบบสินค้ากันอย่างแพร่หลาย
 • ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
 • ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ขาดการร่วมมือเพื่อวางแผนการพัฒนาธุรกิจที่เป็นรูปธรรม
 • การส่งเสริมสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังไม่เป็นรูปธรรม
 • ผู้นำชุมชนและชุมชนขาดการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ
 • ภาครัฐและเอกชนยังไม่เน้นการส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่น เช่น การปลูกฝ้าย ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อการท่องเที่ยวแบบเกษตรกรรม
 • การสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่เพียงพอและทั่วถึง เช่น การคมนาคม ทางเดินเท้า ไฟฟ้า เป็นต้น

ชุมชนส่วนใหญ่ยังมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมน้อยเกินไป


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0