กลุ่มอุตสาหกรรมของฝาก ของที่ระลึก จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
กลุ่มอุตสาหกรรมของฝาก ของที่ระลึก จังหวัดเชียงใหม่
ปีที่ก่อตั้ง
2558
ประเภทอุตสาหกรรม
อื่นๆ (ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก)
ภาค
ภาคเหนือ
จังหวัด
เชียงใหม่
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

 

แนวทางการพัฒนา
๑) สร้างความสามัคคี ความไว้ใจในสมาชิก
๒) ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามแนวคิดที่ได้วางไว้
๓) นำสินค้าต้นแบบไปทดสอบตลาดเพื่อหาความต้องการของตลาด
๔) สมาชิกมีการเชื่อมโยงสินค้าและสามารถผลิตสินค้าร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม
๕) การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
๖) สามารถเพิ่มยอดขาย เกิดนวัตกรรมใหม่
วิสัยทัศน์
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมาชิก ด้วยนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
( ให้กลุ่มของฝากของที่ระลึกจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ที่สร้างนวัตกรรมและผลิตภาพของสินค้าของที่ระลึกที่เพิ่มคุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: วิสัยทัศน์ปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ )

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
๒. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สมาชิก
๓. มีกระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
( เพื่อสร้างจุดเด่น และความแตกต่าง ของสินค้าของที่ระลึกเชียงใหม่: พันธกิจปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙)

รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กิจการ โทรศัพท์ E-mail
นางเปรมฤดี กุลสุ หจก. คอททอนฟาร์ม ๐๘๑-๘๘๔๖๔๘๔ craftchiangmai@gmail.com
นางสาววิไล ไพจิตรกาญจนกุล หจก. บัวผัด แฟคทอรี่ ๐๘๑-๙๕๐๕๙๒๒ wilaip@csloxinfo.com
นางสาวเงินยวง ใจเที่ยง หจก. ชีวาตม์_ลานนา ๐๘๖-๙๑๗๒๗๖๘ chewart-lanna@yahoo.co.th
นางสาวเกสร โพธิสัตย์ บจก. เมย์บีด ๐๘๑-๙๕๑๓๗๖๙ kasorn_may@hotmail.com
นางสาวอัญมณี มณีขัติย์ ร้านพันธ์สาน ๐๘๓-๗๖๖๐๘๘๐ unya_mn@yahoo.com
นายจิรศักดิ์ สอนสุวิทย์ บจก. ดี เค-วัน ๐๘๑-๘๘๑๙๖๐๑ dkthailand@gmail.com
นายสุจิต ฉินยี่ หจก.ภูตะวัน เนเจอร์ ดีไซน์ ๐๘๙-๔๓๓๘๓๕๙ putawan@gmail.com
นางสุพรัช วจนะปัญญา thai tribal crafts fair trade co,ltd. ๐๘๑-๗๒๔๕๕๑๐ suparat@hcrafts.ro.th
นางนิศากร  วังวิวัฒน์ บจก. สยามศิลาดล พอตเทอรี่ ๐๘๑-๕๙๕๗๙๙๗ office@siamceladon.com
๑๐ คุณปิยะนันท์ มหานุภาพ บริษัท ฎิณี จำกัด ๐๘๑-๘๘๑๖๔๙๑ phiyhanun@hotmail.com
๑๑ นางกิตติมา  เอกมหาชัย หจก. ติมา บีดเวิร์คส ๐๘๑-๗๒๔๘๓๒๐ info@timabeadworks.com
๑๒ นางสาวพัทธนันท์  กิ่งวัฒนา ร้านอินไมด์ ๐๘๐-๑๒๗๕๐๔๐ inmind79@gmail.com
๑๓ นางพิมาน  โตวณะบุตร บจก. โซป เอ็น เซนท์ ๐๘๑-๗๘๓๕๙๗๗ info@soap-n-scent.com
๑๔ นายพิทักษ์  อินทวงศ์ บจก. วงศ์พิทักษ์ เอ็กซ์พอร์ต ๐๘๑-๗๘๓๓๗๑๑ pitakintawong@gmail.com
๑๕ นายประกิตติ์  โกสุรัตน์ east to west co,ltd ๐๘๑-๗๘๓๒๓๑๐ easttowest_cm@hotmail.com
๑๖ นางสาวใจฟ้า  อักษรศรี บจก. ใจฟ้าเครื่องเขินเชียงใหม่ ๐๘๑-๘๘๕๕๒๘๔ jaifah@jaifah.com
๑๗ ณัฐพงษ์ หาญภัทรไชยกูล G Create ๐๘๑-๕๖๘๕๘๖๐ g_create@hotmail.com
๑๘ ภูมิสันต์  จีวิพันธ์พงษ์ บจก. สยามพรหมประทาน ๐๘๙-๑๙๑๘๔๓๑ siamptcm@yahoo.com
๑๙ ณัฐวุฒิ ทุมมาลา บจก สนุกดี ดีไซน์ โปร ๐๙๖-๖๙๗๔๙๑๕ info@orderlamp.com
๒๐ เกศสุภีย์ พิธุพันธ์ PopCraft ๐๘๑-๖๘๑๔๕๕๐ Ketsuphee@gmail.com
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
1.มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ การผลิตสินค้า ให้มีความหลากหลาย
2.มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการส่งสินค้าจำหน่ายยังต่างประเทศ
3.เป็นกลุ่มที่มีเครือข่ายเข้มแข็ง
1.ขาดความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น และการบริหารงานของกลุ่มทำให้กลุ่มขาดระบบการจัดการที่ดีในการดำเนินการ
2.แบรนด์ของกลุ่มยังไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากขาดความเข้าใจในการดำเนินงาน
3.ยังไม่มีการจัดหานักออกแบบที่จะทำการออกแบบสินค้าให้กับกลุ่ม
1.การสนับสนุน SMEs ในการจัดตั้งกลุ่ม Cluster และงบประมาณสนับสนุนทางด้านนวัตกรรมของภาครัฐ
2.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการขยายตลาดให้กว้างขึ้น และการเข้ามาของกลุ่มนักท่องเที่ยว

1.ภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา ภัยก่อการร้าย ทำให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป
2.คู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0