กลุ่มหัตถกรรมบ้านถวาย

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
กลุ่มหัตถกรรมบ้านถวาย
ปีที่ก่อตั้ง
2559
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้
ภาค
ภาคเหนือ
จังหวัด
เชียงใหม่
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
แนวทางการพัฒนา

เนื่องจากธุรกิจหัตถกรรมไม้บ้านถวายเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก สามารถลอกเลียนแบบง่าย แต่ใช้ความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน หัตถกรรม มาชดเชย ซึ่งปัจจุบันจุดเด่นนี้ ได้หายไปเนื่องจากขาดเอกลักษณ์ของสินค้า ขาดจุดเด่นที่เป็นจุดแวะพักของนักท่องเที่ยวเหมือนในอดีต จำเป็นต้องหาจุดขายใหม่ๆ มาเพิ่มเติม

ปัจจุบัน คลัสเตอร์กลุ่มหัตถกรรมบ้านถวาย มีความเข้มแข็ง ความพร้อม และตั้งใจในการร่วมมือกันพัฒนา กิจกรรมของกลุ่มได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สมาชิกเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนากลุ่มให้มีความมั่นคง ยั่งยืน จึงทำให้เกิดแนวทางการพัฒนาตามแนวความคิด หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry village : CIV.) ที่มีการนำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าให้ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว และการบริการหรือกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้

วิสัยทัศน์
“เป็นชุมชนท่องเที่ยวและผลิตหัตถกรรมไม้ที่มีเอกลักษณ์และนวัตกรรม”
พันธกิจ
1. สร้างกลุ่มและเครือข่ายหัตถกรรมบ้านถวายให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพและยั่งยืน
2. สร้างการรับรู้และการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอัตลักษณ์ด้วยนวัตกรรม
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

ลำดับ ชื่อ สกุล ชื่อร้าน/กิจการ ที่อยู่ E- mail เบอร์โทรติดต่อ แหน่ง
1 คุณประพันธ์ พงษ์จันทร์โชติ ร้านพงษ์จันทร์อาร์ท 33 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 pongchan@hotmail.com 098-433-5592 CDA
2 คุณผ่องศรีดีคาป้อ ร้านผ่องศรี 88/1 ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 Phongsri_shop@hotmail.com 089-8532786 การเงิน
3 คุณวิชุดา เทพสาย Wichooda Shop 41 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 maywichoo@gmail.com 083-5743261 CDA
4 คุณเสาวลักษณ์ มะจันทร์ ร้านสมบูรณ์ แอนติค 78 หมู่2 ต. ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 Somboon-a-shop@hotmail.com 089-9999359 ประชาสัมพันธ์
5 คุณนิตยา ชีรัง ร้าน Cat shop 280/3 หมู่2 ต.ขุนคง อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 catshop-bt@hotmail.com 081-8822691 การเงิน
6 คุณกัญญา สายจันทร์ ร้านไม้กอล์ฟ 124 ม.8 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 yaakanya@hotmail.com 061-7909779 เลขานุการ
7 คุณนงคราญ บุตรดวงติ๊บ ร้านหลานอุ้ยช็อป 188 หมู่2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 lhanaui@hotmail.com 089-8504390 IT การตลาด
8 คุณจันทร์แรม สุวรรณจันทร์ ร้านจารึกไอเดีย 16/1 หมู่2 ต. ขุนคง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230 Jarruk_idea@hotmail.com 085-6955594 รองประธาน 1 ออกแบบ สร้างสรรค์
9 คุณประภาพร นันไชย ร้าน Milk shop 30 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 Cream_ni_q@hotmail.com 081-7849165 ประชาสัมพันธ์
10 คุณอนุศรา ญาติจอมอินทร์ ร้าน Mr.Jan’s Shop 3/1 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 jantip_shop@hotmail.com 083-2066862 ออกแบบ สร้างสรรค์
11 คุณวลัยลักษณ์ เดชะกัน บริษัท BMA DECORATE Co.,LTD 90 Moo 2 Baan Tawai, Hang Dong Chiangmai 50230 bmadecorate@hotmail.com 089-6352062 เลขานุการ
12 คุณวสันต์ เดชะกัน บ้านถวายบริการเดินรถ 90 Moo 2 Baan Tawai, Hang Dong Chiangmai 50230 bmadecorate@hotmail.com 081-882-4882 ประธานกลุ่ม
13 คุณอรชพร กาวิละ ร้านธัญชฎา Thanchada 38 หมู่ 1 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 onchapond@hotmail.com 089-9064489 ออกแบบ สร้างสรรค์
14 คุณบัวบาน หน่อจันทร์แก้ว ร้านบัวแอนติเจน 110/1 ต.ขุนคง อ.หางดง จ. เชียงใหม่ 50230 Buaban1968@hotmail.com 084-8097580 ประชาสัมพันธ์
15 คุณศิรากาญจน์ ญาติจอมอินทร์ ร้านจันทร์ทิพย์ Jantip shop 3/1 ม. 2 ต. ขุนคง อ.หางดง จ. เชียงใหม่ 50230 Sirakarn132@gmail.com 094-6359877 ออกแบบ สร้างสรรค์
16 คุณนิจวรีย์ มะโนเรือง ร้านนิจวรีย์ 89 หมู่2 บ้านถวาย ต.ขุนคง

อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

nitwaree@hotmail.com 081-2886191 ประชาสัมพันธ์
17 คุณปารนีย์ ปัญญา ร้าน Paranee Art Shop 70/1 หมู่6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 nokty202@hotmail.com 081-8817061

CDA เลขานุการ

18 คุณชาตรี ปัญญาลือ ร้านลานนา ที.พลัส 70/1 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 lanna-t-plus@hotmail.com 085-8632149 รองประธาน 1/ออกแบบ สร้างสรรค์
19 คุณเมธาพร รังทะษี ร้าน Me furniture 101/2 ม.9 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 sm.antique@hotmail.com 086-1950959 CDA
20 คุณอานนท์ ทองแก้ว บัวเรียวช็อป 240 ม.2 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ buarie99shop@gmail.com 085-8689953 IT / การตลาด
21 คุณอำพัน ตาดี ร้านอชิตพล 127 ม.10 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ Achitpol2000@gmail.com 081-2884475 IT / การตลาด
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
1. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถในการผลิตสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ
2. ระบบขนส่งสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ
3. สมาชิกอยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน
1. ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขาดการวางแผนด้านการบริหารจัดการระยะยาว
1. ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
2. นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มขึ้น
3. การเปิดตลาดใน ACE
4. เทคโนโลยีเครื่องแกะสลักในการสนับสนุนด้านผลิต
1. พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
2. การขายสินค้าตัดราคา
3. วัตถุดิบหายาก มีราคาสูง
4. ขาดความเชื่อมโยงร่วมกับอุตสาหกรรมอื่น

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0