กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป จังหวัดพังงา

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป จังหวัดพังงา
ปีที่ก่อตั้ง
2551
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ภาค
ภาคใต้
จังหวัด
พังงา
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
แนวทางการพัฒนา
 1. แนวทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม ด้านการสร้างความเข็มแข็งของกลุ่ม
 2. ควรมีธุรกิจต้นน้ำ และปลายน้ำเข้าร่วมเป็นสมาชิกคลัสเตอร์ด้วย
 3. โครงการนี้ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และงบประมาณควรจะเพิ่มขึ้นเพื่อให้การดำเนิน กิจกรรมได้ ครอบคลุมและเห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้านการพัฒนาธุรกิจ
 4. ควรจะให้ความรู้และทำความเข้าใจด้านการตลาดให้มากยิ่งขึ้น
 5. ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มากขึ้น แทนที่จะเป็นคนไทยเพียงอย่างเดียว
 6. ควรจัดทำระบบ GMP และให้ความรู้ที่ถูกต้องจริงๆ การสร้างเครือข่ายกับองค์กรสนับสนุน
 7. การส่งเสริมกิจกรรมศึกษาดูงานนอกพื้นที่ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์
อาหารทะเลแปรรูปจังหวัดพังงามีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
พันธกิจ
 1. การสร้างคลัสเตอร์ที่แข็งแรง
 2. การสร้างเอกลักษณ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
 3. การเพิ่มรายได้และกระจายการจำหน่าย
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

อันดับ หัวหน้า/ประธานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ เบอร์โทร โทรสาร
1 นายหมาด  หมันการ 1. ปลาหมึกย่าง
2. ปลาหวาน (ปลาเส้น)
3. ปลาหมึกสามรส
104 หมู่ 2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 08 6281 3058
2 นายปริญญา  เกื้อสกุล (ศิริพรตะกั่วป่า) 1. กุ้งเสียบ
2. น้ำพริกกุ้งเสียบ
3. แกงไตปลา
4. กุ้งเสียบปรุงรสต่างๆ
5. ปลาฉิ้งฉ้าง
6. กุนเชียง
7. หมูหยอง
8. หมูแบบต่างๆ
185 ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 0 7643 1637 08 1606 1540 0 7643 1637
3 น.ส.พรพรรณ  แววสวัสดิ์ (แม่พิมภา) 1. ปลากะตักทอดกรอบ
2. น้ำพริกปลากรอบ
149 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 0 7643 1054 08 044 6 1790
4 นางฐิตาภรณ์  หมาดสตูล 1. ฉิ้งฉ้างทรงเครื่อง
2. ปลาหมึกย่าง
3. ข้าวเกรียบ
4. ขนมต่างๆ
5. ถั่วดินคั่ว
6. ถั่วลิสงทอด
22/3 หมู่ 1 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 08 939 02403
5 นางสาวสุภา  ตันไทย (เจ้นา) 1. แกงไตปลา
2. น้ำพริกกุ้งเสียบ
3. กุ้งเสียบสามรส
4. กุ้งเสียบยำสมุนไพร
5. ไตปลาคั่วกลิ้ง
6. น้ำพริกปลาเค็มปรุงรส
7. น้ำพริกไทยดำ
8. น้ำพริกตะไคร้
15/7 หมู่ 1 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82110 08 189 41525
6 นายอุทิศ  เพ็ชรนิคม 1. แกงไตปลาสำเร็จรูป
2. น้ำพริกคั่ว
35/7 หมู่ 12 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82110 0 7644 4087 08 6278 7978
7 นางพวงเพชร  คาหาปะนะ (กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร) 1. กุ้งย่าง
2. เลี้ยงปลาในกระชัง
3. เลี้ยงหอยแมลงภู่ในกระชัง
4. ปลารมควัน
5. กะปิ
29/1 หมู่ 1 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 08 9288 3419
8 นางวิลาวัลย์  มิตรงาม นางขวัญใจ  แสงไทย(เจ๊ขวัญ) 1. น้ำพริกกุ้งเสียบ
2. น้ำพริกปลาเค็ม
3. น้ำพริกปลาข้าวสาร
4. น้ำพริกตะไตร้กุ้งฝอย
5. กุ้งเสียบปรุงรส
6. แกงไตปลาสำเร็จรูป
72/9 หมู่ที่ 4 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 82000 08 1537 5370
9 นางอุไร  ก่อสุข (เจ๊บี้) 1. แกงไตปลาสำเร็จรูป (เจ๊บี้) 9/2 หมู่ 2 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 0 7644 4512 08 9649 5720
10 นางดวงใจ  สัจจารักษ์ (เจ้แดง) 1. แกงไตปลาแห้งสำเร็จรูป 15 หมู่ 2 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 0 7644 4141 08 9725 0860
11 นางศุภผล  กลินเกล้า (เจ้แตง) 1. น้ำพริกกุ้งเสียบ
2. ปลาฉิ้งฉ้างทอด
3. แกงไตปลาคั่วกลิ้ง
16 หมู่ 2 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 08 9196 7571
12 นางเบญจวรรณ-ปรีชา  แซ่ทอง (เจ๊เบญ) 1. แกงไตปลาสำเร็จรูป
2. น้ำพริกกุ้งเสียบ
3. กุ้งเสียบสามรส
4. แกงไตปลาคั่วกลิ้ง
33/4 หมู่ 2 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 0 7644 4413
13 นางชนิดา  ทองพัฒน์ (เจ้นิด) 1. แกงไตปลา
2. น้ำพริกกุ้งเสียบ
3. ปลาเค็มทรงเครื่อง
4. กุ้งสามรส
35/5 หมู่ 2 ต.กะไหล อ.ตะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง 82130 08 1892 1159
14 นางปิยาลักษณ์  ตันติพิสิษฐ์ 1. น้ำพริกกุ้งเสียบปักษ์ใต้
2. แกงไตปลาสำเร็จรูป
3. ไตปลาคั่วกลิ้ง
4. ยำกุ้งเสียบสามรส
5. น้ำพริกกุ้งเสียบรสต้มยำ
8/1 หมู่ 4 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 0 7644 4062 08 1797 9491
15 นางนงเยาว์  แสนสุข (เจ๊เยาว์) 1. ปลาฉิ้งฉ้าง ปลาสามรส
2. น้ำพริกกุ้งเสียบ
3. น้ำพริกกุ้งแห้งมะขาม
4. ถั่วสมุนไพร
10 หมู่ 5 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 0 7644 4185 08 1787 6895
16 นางสมศรี   ตันติพิสิษฐ์ 1. ปลาฉิ้งฉ้างทอดกรอบ
2. ปลาฉิ้งฉ้างสมุนไพร
3. ปลาฉิ้งฉ้างปรุงรส
14/8 หมู่ 5 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 0 7644 4223 08 7282 2343
17 นางวารุณี  สงวนนาม (เจ๊น้อง) 1. น้ำพริกกุ้งเสียบ
2. น้ำพริกนรกกุ้งเสียบ
3. น้ำพริกกุ้งแห้งมะขาม
4. น้ำพริกพริกไทยดำ
5. น้ำพริกแมงดากุ้งเสียบ
6. น้ำพริกบูดู
40/1 หมู่ 5 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 0 7644 4217 08 1893 6479
18 นายประเสริฐ  มิตรเจริญรัตน์ (กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำยางพารา-กุ้งมังกร) 1. คราบกุ้งมังกร
2. เต่าน้ำยางพารา
24/2 หมู่ 2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 0 7644 4415 08 9972 6113 0 7644 4339
19 น.ส.อิสริยา  เด็งเจริญกุล(แม่ครู) 1. น้ำพริกกุ้งเสียบ
2. น้ำพริกกุ้งเสียบสมุนไพร
3. น้ำพริกมะขาม
4. ปลาเสียดเค็มสามรส
5. ยำกุ้งเสียบธัญพืช
2 หมู่ 7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 0 7646 1515 08 1662 0218
20 นางเรณู  อุ่ยสกุล 1. ปลาฉิ้งฉ้างสามรส
2. ขนมขี้มอด
3. ถั่วลิสงอบสมุนไพร
4. กล้วยทอดกรอบ
78/29 หมู่ 4 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 0 7644 6085 08 9727 3409
21 นางปรีดา  ทวีรส (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน) 1. ขมิ้นผง
2. ขิงผง
3. เครื่องแกง
4. ข้าวเกรียบสมุนไพร
9/1 หมู่ 1  ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 08 1476 7441
22 นางประพันธ์  กาละสังข์ 1. เครื่องแกงส้ม
2. เครื่องแกงกะทิ
3. เครื่องแกงพริก
180/1 หมู่ 6 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 08 7264 6478 08 7386 9687
23 นางวันลาภ  ประทีป ณ ถลาง(วันลาภ) 1.ปลาฉิ้งฉ้างสามรส
2. กล้วยฉาบ
3. น้ำพริกกุ้งเสียบ
4. ปลาฉิ้งฉ้างปรุงรส
41/9 หมู่ 3 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 0 7644 4490 08 9873 6288
24 นางพนิดา  สิงขร (เจ้แดง) 1. แกงไตปลา
2. ปลาเค็มสามรส
3. แกงไตปลาคั่วกลิ้ง
4. น้ำพริกตะไคร้
5. น้ำพริกกุ้งเสียบ
6. น้ำพริกมะขามกุ้งกะปิ
7. น้ำพริกนรกกุ้งเสียบ
8. น้ำพริกไทยดำ
24/1 หมู่ 4 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 08 9970 0861
25 นางสาวศรีสุดา  จินดา (เจ้ศรี) 1. ปลาฉิ้งฉ้างสามรส
2. ปลาฉิ้งฉ้างทอดกรอบ
26 หมู่ 2 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 0 7644 4155 08 5783 4830
26 นางชนิดา  ก่อสุข (เจ้ห้อง) 1.น้ำพริกกุ้งเสียบ 2/3 หมู่ 1 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 08 3181 5188
27 นางปราณี  ทวีรส 1. น้ำพริก 15/2 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000
28 นางวิภา  แซ่ตัน (จี๊ตุ๊) 1. แกงไตปลา
2. น้ำพริกกุ้งเสียบ
5 หมู่ 4 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 0 7644 4072
29 นายสุมิตร  ศุภผล (จี๊ถ้าน) 1. ปลาฉิ้งฉ้างทอดกรอบ
2. แกงไตปลาสำเร็จรูป
3. น้ำพริกกุ้งเสียบ
4. แกงไตปลาแห้งสำเร็จรูป
5. น้ำพริกกุ้งเสียบทรงเครื่อง
6. ปลาฉิ้งฉ้างทอดกรอบ
84/4 หมู่ 4 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 0 7644 4075
30 นางวิภาวัลย์ อุดมพงพันธ์ 1. ปลาฉิ้งฉ้างปรุงรส
2. ปลาข้าวสารทอดกรอบ
292 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. ผู้ผลิตมีประสบการณ์ในธุรกิจ
 2. กลุ่มลูกค้ามีความจงรักภักดีในตรา
 3. มีห่วงโซ่คุณค่าสั้น
 4. ความพร้อมด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
 5. ทำเลที่ตั้งสถานที่ผลิตเอื้อต่อการกระจาย
 6. ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
 7. มีความพร้อมด้านวัตถุดิบ
 1. เครือข่ายวิสาหกิจ (cluster) อาหารทะเลยังไม่มีความเข้มแข็ง
 2. ขาดแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเครือข่ายและสมาชิก
 3. ขาดยุทธศาสตร์และการบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ
 4. ขาดแผนการตลาด
 5. ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาสั้น
 6. เทคโนโลยีที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์หลักไม่ซับซ้อน
 7. ผู้ผลิตส่วนใหญ่มีความพร้อมและศักยภาพทางธุรกิจต่ำ
 1. มีผู้บริโภคในพื้นที่จำนวนมาก
 2. การขยายตัวของเศรษฐกิจ
 3. ผลิตภัณฑ์มีอรรถประโยชน์หลากหลาย
 4. ความต้องการผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ
 5. มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
 1. หน่วยงานรัฐขาดการบูรณาการและยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนเครือข่าย
 2. ขาดศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่
 3. ต้นทุนเพิ่มขึ้น
 4. คู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อมมีจำนวนเพิ่มขึ้น

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0