กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรมันสำปะหลัง จ.กำแพงเพชร

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรมันสำปะหลัง จ.กำแพงเพชร
ปีที่ก่อตั้ง
2551
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ภาค
ภาคเหนือ
จังหวัด
กำแพงเพชร
หน่วยงานดูแล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
แนวทางการพัฒนา
การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังจังหวัดกำแพงเพชร ในเชิงของการพัฒนากลุ่มเน้นในเรื่องความเข้มแข็งของกลุ่มโดยเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพการจัดการของกลุ่มลานมันฯ เพื่อในอนาคตจะกลุ่มสมาชิกที่เหลือในแผนที่คลัสเตอร์สามารถเข้าร่วมดำเนินงานต่อไป เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งจะเน้นในเรื่องการผลิตเพื่อการส่งออกเอง ในนามบริษัท คาสาว่าโปร จำกัด
วิสัยทัศน์
เราจะเป็นผู้นำมันเส้นคุณภาพ
พันธกิจ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปมันสำปะหลังรวมถึงการขยายโอกาสทางการขายและการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

1 ลานมันประเสริฐพืชผล 62/1 ม. 9 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 คุณประเสริฐ ศรีบุตร 081-9532765, 055-701192
2 ลานมันกำแพงเพชรสินเกษตร 555 ม.1 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 คุณสุรินทร์ พิชัย 081-6740426, 055-750046
3 ลานมันเพชรสยาม 119 ม.7 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร คุณอรัญญา ศิริถาพร 081-3104024
4 ลานมันพรมเทพ 567/1 ม.5 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 นางสาวสุพรรณี พรมเทพ 089-7009141, 055-763122, 055-763123
5 หจก. สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร 424/11 ม.5 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร คุณจำรูญ มุ่งงาม 081-7072036
6 ลานมันคุณาหงษ์ 214/1 ม.11 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 คุณคุณาหงษ์ ลีศิริโสภา 081-8876979, 055-786538
7 ลานมันไทยสมกิจ 875 ม.18 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษรบุรี จ.กำแพงเพชร 62140 คุณจารุณี ออมสิน 081-3240839, 055-766434
8 ลานมันจันทร์กระจ่างพืชผล 399 ม.5 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120 คุณนิตยา ทรัพย์แสง 081-6748827, 055-727169, 055-727169
9 ลานมันไทยเจริญกิจ 1219 ม.1 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร คุณจำลอง อินทรวิเชียร 084-4959573, 055-735018
10 ลานมันยั่งยืนพืชผล 4 ม.5 ยั่งยืนพืชผล ถ.คลองแม่ลายคลองลาน อ.คลองน้ำไหล จ.กำแพงเพชร คุณบุญยืน โพธิ์แนม 081-0388389, 055-786825
11 ลานมันเหลียวเจริญพืชผล 209 ม.9 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 คุณบุญเรือน ศรีบุตร 081-9539909, 055-701089, 055-701089
12 ลานมันพรนภา 680/6 ม.22 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร นางพรนภา โพธิ์ฤทธิ์ 085-6062675, 055-786316, 055-786316
13 ลานมันบุญชูพืชผล 122 ม.25 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร คุณเกียรติศักดิ์ บุญชู 086-2138812
14 ลานมันประสิทธิ์พืชผล 93 หมู่ 19 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 คุณเรืองชัย สาริยัง 081-2838644
15 ลานมันโชคโพธิ์เงิน 119 หมู่ 5 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 คุณพีรชาติ ร่มโพธิ์ 089-7086178
16 ลานมันสุณีรัตน์ 835 หมู่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140 คุณสุณีรัตน์ พันทา 081-9710958
17 ลานมันโชคสวัสดีพืชผล 472/14 ม.5 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร คุณยุวดี จันทร์เวชย์ 084-8131700, 055-869088
18 ลานมัน ก.เจริญโชค 5/1 หมู่ 6 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140 คุณนุชจรี โชติพ่วง 089-2008440
19 ลานมันแสงฟ้าการเกษตร 102 ม.5 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร คุณลัดดาวรรณ แก้วทองดี 081-7856158, 055-727087
20 หจก.คลองขลุงอัดมันเม็ดแข็ง 250 ม.7 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 คุณประสงค์ อภิชาติวิรุทธิ์ 089-7042823, 055-728302, 055-728302
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. ที่ตั้งของจังหวัดกำแพงเพชรอยู่จุดกลางของประเทศไทย สะดวกต่อการขนส่งมันเส้น และวัตถุดิบไปทุกภาคที่มีการเลี้ยงสัตว์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 2. ผู้ประกอบการมีประสบการณ์ความรู้/ทักษะจาก พ่อ-แม่ และบรรพบุรุษ
 3. ผู้ประกอบการ สามารถรวบรวมวัตถุดิบมันสำปะหลัง ได้จากจุดต่าง ๆ ของจังหวัด
 4. มีระบบขนส่งที่ดี
 5. มีเครือข่ายพันธมิตรมากมาย
 6. มีเครือข่ายและสายงานที่ดี
 7. มีกำลังการผลิต (พื้นที่ลาน) มากเพียงพอกับการตลาด
 8. มีความชำนาญด้านการผลิตและขนส่ง
 9. บุคลากรมีความชำนาญ เกี่ยวกับการแปรรูป
 10. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่
 11. คุณภาพมันจากแหล่งผลิตใน จ.กำแพงเพชร มีคุณภาพของสีที่ดี คือสีขาวสะอาด ไม่มีปัญหาดินสีแดง
 12. วัตถุดิบในท้องถิ่นมีจำนวนมากสามารถใช้เป็นโอกาสในการต่อรอง
 13. มันสำปะหลังเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งสูง
 14. มีผลผลิตมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
 1. ขาดการรวมกลุ่มที่พัฒนาเป็นคลัสเตอร์อย่างเป็นรูปธรรม
 2. สมาชิกยังไม่ได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
 3. โครงสร้างคลัสเตอร์ยังไม่สมบูรณ์
 4. ขาดผู้นำกลุ่มที่เข้มแข็ง
 5. ลานมันไม่มีความซื่อสัตย์ ขาดจริยธรรมในการซื้อขาย แข่งขันกันเองในการตั้งราคา
 6. ลานมันอยู่ใกล้กัน
 7. ผู้ประกอบการขาดความรู้ในด้านการคำนวณต้นทุนการผลิตตามหลักวิชาการ
 8. ขาดข้อมูลในการตัดสินใจ
 9. ขาดความรู้ทางการตลาดและไม่มีความรู้ช่องทางตลาดอื่นๆ
 10. เทคโนโลยีล้าสมัย (การสื่อสาร , การผลิต , พลังงาน)
 11. ขาดแหล่งทุนสนับสนุนในด้านเงินทุน
 12. ขาดสื่อในการแนะนำคุณภาพมันเส้นสะอาด
 13. ขาดการประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของจังหวัด ขาดการวิจัย พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
 1. มีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เสริมความเข้มแข็ง
 2. มีปริมาณความต้องการใช้มันสำปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารและอื่น ๆ มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 3. รัฐให้การสนับสนุนที่ดีในการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ
 4. มีแหล่งเงินทุนที่พร้อมให้การสนับสนุน
 5. มีโอกาสแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจอื่นๆ
 6. มีโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากขึ้น ทั้งภายในประเทศและส่งออก
 7. ภูมิอากาศของจังหวัดเหมาะสมต่อการผลิต
 8. เส้นทางคมนาคมสะดวก
 1. น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพง
 2. ผู้ซื้อไม่สามารถกำหนดราคาได้

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0